Bookmark and Share     Sitemap

Nyt fra bestyrelsen


Vores fællesarealer

 

Oplæg fra bestyrelsen - præsenteret og debateret på generalforsamlingen i juni 2012.

(Ejerforholdet er efterfølgende korrigeret - nov. 2012, idet det efter debatten er blevet klarlagt, at det er grundejerforeningen, der ejer fællesarealerne - og ikke kommunen.) 
 

Vores fællesarealer omfatter veje, stikveje og stier.

Mere præcist drejer det sig om:

•  De to asfalterede veje: Lyshøjvangen og Fyrvangen

•  De tre stikveje (grusveje): Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10, 12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B

•  De fire stier: Fra Lyshøjvangen og ud til Nakkehoved Strandvej, sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen, sti mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr samt sti parallelt med Fyrvangen 43.


Fakta om vores fællesarealer

Hvem ejer?

•  Det er grundejerforeningen, der ejer fællesarealerne. Hos os er de udlagt som private fællesveje/stier med kommunen som vejmyndighed

Hvem vedligeholder?

•  Grundejeren – der ligger ud til vejen/stien har vedligeholdesespligten. Det omfatter klipning af hæk, græsslåning (rabat ved vej og på sti) samt snerydning

•  Grundejerforeningen - tager sig af den fælles vedligeholdelse af fællesarealernes belægning

Hvilke færdselsregler gælder?

•  Det er færdselslovens almindelige bestemmelser, der gælder på vores veje – også bestemmelserne om parkering og hensættelse af køretøjer m.m.

Parkering af biler

•  I den forbindelse skal der være indrettet parkeringsmulighed for to biler på egen grund.

•  Rabatten kan altså ikke bruges som fast parkeringsplads, men som en ekstra mulighed, hvis man f.eks. har gæster.


Bestyrelsens tanker om udseende af vores fællesarealer

Bestyrelsen har på vejudvalgets forarbejde vedtaget en beskrivelse af vores fællesarealer, der fastlægger vores ambitionsniveau med hensyn til vedligeholdelse.

Heri indgår også en 5-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger de enkelte vedligeholdelsesarbejder. (Klik på "Vejene" i venstre-menuen - og se planen)


Vejrabatterne

Det har gennem årene været lidt uklart hvad man som grundejer måtte gøre med rabatten i egen indkørsel.

Kommunen har ingen regler om belægningen i indkørslerne. Så set fra et kommunalt synspunkt er det OK at ”befæste indkørslen” med fliser, sten eller anden belægning.

Eneste krav fra kommunen er at der skal sikres:

•  tilstrækkelig afvanding af indkørslen, så der ikke tilføres yderligere vand til den fælles vej

•  uhindret adgang på hele indkørslen og rabattens græsareal, så man kan træde eller køre ind til siden, når der kommer trafik


For at sikre og fastholde et ensartet udseende af vores fællesarealer er det bestyrelsen holdning at:

•  græsrabatten på begge sider af vejen skal fastholdes

•  belægning i indkørsel kan føres ud gennem græsrabatten til vejen

•  belægningen udføres i ”naturlige materialer” – ingen asfalt

•  belægning i græsrabatten må kun have samme bredde som selve indkørslen

•  ingen permanent parkering på græsrabat – kun gæsteparkering

•  afvanding fra befæstet indkørsel skal ske på egen grund


Vores huse ligger i et af nordsjællands smukkeste områder og vores veje roses tit for sit smukke, rolige og varierede forløb. Det vil vi gerne bevare.

Det ensartede skal ikke forstås som kedelig standard, men en sikring af de rekreative fællesværdier vi allerede har.