Bookmark and Share     Sitemap

Foreningens Vedtægter

 

Vedtægter

NAKKEHOVED GRUNDEJERFORENING
- GILLELEJE


1. Foreningens navn er Nakkehoved Grundejerforening.

2. Foreningens hjemsted er Gribskov kommune, under hvis jurisdiktion den hører.

3. Foreningens medlemmer omfatter grundejere af ejendomme, der er udstykket fra matr. nr. 7 b, 10 b af Nakkehoved, Søborg sogn samt matr. nr. 1 fy og 1 b Bonderupgård, Gilleleje sogn. (Fyrvangen 1-63 og Lyshøjvangen 1-34B, 3250 Gilleleje).

4. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, stier og trappe til stranden.

5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i en weekend i juni måned før skoleferiens begyndelse. Indkaldelse, dagsorden samt det reviderede regnskab sendes til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 1. maj og skal være påført dagsordenen for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det efter bestyrelsens skøn er nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne ønsker det og skriftligt fremsætter forslag derom. I sidste fald skal generalforsamlingen indkaldes og afholdes senest 14 dage efter anmodningen og med mindst 8 dages varsel.

6. På generalforsamlingen træffes afgørelserne ved simpelt flertal; dog kan vedtægtsændringer kun foretages, når der er mindst ¾ af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, og mindst ¾ af stemmerne er for vedtægtsændringen. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt stort antal medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, der da uden hensyn til antallet af mødte medlemmer afgør sagen, når mindst ¾ af stemmerne er for vedtægtsændringen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 2 medlemmer forlanger det.

7. Foreningens bestyrelse er på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således, at formanden og sekretæren afgår i år med lige tal. Næstformanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår i år med ulige tal. Endvidere vælges 2 suppleanter, der afgår skiftevis.

Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis, samt 1 revisorsuppleant. Såvel bestyrelsesmedlemmer som revisorer og suppleanter kan genvælges. Grundejere og personer med nær tilknytning til disse (ægtefæller, samlevere og myndige børn) kan vælges, dog kun én pr. ejendom.

8. Foreningen tegnes af formanden. Ved erhvervelse af behæftelser af fast ejendom (vej og sti) tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til kollektivt arbejde i foreningen. Bestyrelsen sørger for, at der føres regnskab over indtægter og udgifter. Alle indtægter indsættes på foreningens hovedkonto. På denne konto kan kun hæves med formandens og kassererens underskrifter. Herudover kan der oprettes en driftskonto, hvorfra der kan hæves med kassererens underskrift alene. Alle regninger attesteres af formanden. Foreningens formue kan placeres i danske statsobligationer eller danske realkreditobligationer med en løbetid på maximalt 5 år. Det er revisorernes pligt at revidere så ofte, de finder det nødvendigt, dog mindst én gang om året. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.

9. Bestyrelsen honoreres med et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

10. Hver ejendom har én stemme på generalforsamlingen, og stemmeretten suspenderes, når den pågældende ejer ophører at være ejer af ejendommen, enten fordi han/hun har solgt denne ved købekontrakt eller ved fuldmagt har overdraget sin ejendomsret til andre, eller ved fogedforretning, indsættelsesforretning eller udlæg er blevet sat ud af sin ejendomsbesiddelse. Hver ejendom har ret til at lade en befuldmægtiget møde for sig på generalforsamlingen. Ingen kan dog have fuldmagt for mere end én ejendom, og den befuldmægtigede skal have gyldig legitimation.

11. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom er vedkommende pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans/hendes sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Sker dette ikke, mister han/hun sin ret til andel i foreningens værdier, men hæfter fremdeles personligt for foreningens forpligtelser, lån, afdrag, rentebetalinger m.m. Foreningen har endvidere ret til at betinge sig, at den nye ejer af ejendommen for at indtræde som medlem i foreningen betaler samtlige af den tidligere ejers eventuelle restancer for kontingent, afgifter eller anden gæld, hvilket også skal gælde, selv om ejerskiftet finder sted på grund af tvangsauktion eller anden retsforfølgning.

12. Al gæld, foreningen måtte stifte, hæfter medlemmerne solidarisk for. Denne bestemmelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før al gæld er afviklet. Der påhviler ikke medlemmerne noget solidarisk ansvar ved køb og salg af ejendomme eller ved disses fremtidige bebyggelse.

13. Det påhviler hver enkelt grundejer at renholde såvel grunden som vejarealet. Hvis dette efter bestyrelsens skøn ikke finder sted, kan denne lade det fornødne arbejde udføre på vedkommende grundejers regning. Ved skader på fælles areal hæfter den forårsagende grundejer. Vejarealet må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art. Afbrænding skal følge kommunens regler. Græsslåning med motorplæneklipper er kun tilladt mellem kl. 9.00 og 12.00 og mellem kl. 15.00 og 19.00. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på grundejerforeningens gangstier.

14. Ved ejerskifte skal køber betale kr. 500,00 som indskud til grundejerforeningen samt hæfte for det løbende kontingent. Ved ejerskifte forældre og børn imellem betales dog intet indskud. Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling kan fastsætte det årlige kontingent samt andre afgifter til foreningen. Kontingentet opkræves af kassereren. Kontingentet forfalder til betaling 1. august. Er kontingentet ikke indgået senest 8 uger efter nævnte dato, afsendes en rekommanderet rykker til betaling inden 8 dage. Herefter fremsendes uden yderligere varsel opkrævning til inkasso. Alle omkostninger ved ovennævnte rykker og inkasso påhviler ejeren/ejerne af ejendommen. I retssager, som anlægges af foreningen mod grundejere til betaling af kontingenter eller erstatning af nogen art, eller anlægges af en grundejer til regres for en anden grundejer for sket indfrielse af gæld til foreningen, følges rettergangen efter reglerne i retsplejelovens kapitel 22. Flytning og ejerskifte skal anmeldes skriftligt til foreningens kasserer senest 8 dage efter flytningen.

15. Ejendommene må ikke indhegnes med pigtråd, og der må ikke rejses plankeværk mod vejene eller anbringes reklameskilte uden bestyrelsens samtykke.

16. Det påhviler enhver grundejer at overholde de fastsatte servitutter og bestemmelser.

17. Ejere af ejendomme, nævnt i § 3 er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen, så længe de er ejere, hvad enten de ved køb eller på anden måde erhverver de pågældende grunde. Ét medlem og ét kontingent pr. grund.

Juni 2012