Bookmark and Share     Sitemap

Vejene

Fyrvangen og Lyshøjvangen
 
 

Vejudvalget - Maj 2012

Historie, ambition og vedligeholdelsesplan for vores veje og stier.

Formålet med vedligeholdelsesplanen er at få beskrevet bestyrelsens holdning til, hvilken tilstand vi ønsker at opretholde på foreningens veje og stier. Med dette som mål og med vejenes nuværende tilstand som udgangspunkt udarbejdes en vedligeholdelsesplan.

Vedligeholdelsesplanen skal så indarbejdes i budgetter og langtidsprognose.

Vejene i Nakkehoved Grundejerforening omfatter Fyrvangen og Lyshøjvangen.


Historien om asfaltbelægningen

1960: Overfladebehandling , belægning af asfalt 40 kg/m og lapning. Pris: 5.769 kr.

1972: Større reparationsarbejde?

1989: Delvist opgravning af vejene p.g.a. kloakering.

1995: Etablering af slidlag - Grusasfaltbeton i kvalitetstype GAB 0. Den udlægges i fuld kørebanebredde i mængden 140/120kg/m.

Slidlaget blev dels udlagt oven på kloakudgravningerne og dels oven på gammel eksisterende vejbelægning. Pris: 200.607 kr.

1995/96: Vinteren var betydelig strengere end de tidligere vintre.

1996/97: Besigtelse af vejene af rådgivende ingeniør og repræsentanter for grundejerforeningen, hvor der blev opmålt hævninger i Fyrvangens kørebane svarende til en niveauforskel på op til 7 cm mellem hævningerne og sætningerne er særlig

graverende på det stykke af Fyrvangen der ligger ud for nr. 50.

1997: Rådgivende Ingeniører Øllgaard - konklusion: Vejkasseopbygning og belægning over kloakudgravningerne er tilstrækkelige stabile over for frost. Den oprindelig vejkasseopbygning er frostfarlig i større eller mindre grad, hvilken kan skyldes en kombination af:

1. For tynd opbygning af vejkasse oven på ler- og fugtholdige materialer.

2. Utilstrækkelige afvandingsforhold, således at regn og smeltevand ikke ledes væk fra vejbelægning.

Forslag til forbedring af forholdene:

•  Etablering af ny vejkasse og belægning i stedet for oprindelig vej på de steder, hvor de største hævninger forekommer, hvilket vil sige 5-10% af belægningerne.

•  Forbedringer af afvandingsforholdene, således at vejkasseopbygningen holdes tørrest muligt.

Differensbevægelser opstår mellem frostsikker vejkasse og frostfarlig vejkasse, d.v.s hvor jord, sand eller ler opfugtes og udvider sig ved frost.

1998: Bestyrelse overvejer retslig skridt for at afklare hvem der bærer ansvaret for at slidlaget kun kunne holde i 6 år.

2007: I alle sving på indersiden er vejkasse udvidet for begge veje.

2008: Ved indkørsel til Fyrvangen er området drænet og vejkasse etableret omkring vejen.

2010: Forsegling af revner på hele Fyrvangen og Lyshøjvangen. Udført af Nordkysten, pris: 37.083 kr incl. moms.

2011: Forsegling af revner på dele af Fyrvangen. Udført af Nordkysten, pris: 14.750 kr incl. moms.

2012: To faskiner etableret mod sø på Fyrvangens østlige del. Udført af Vejudvalget, pris: 1.555 kr incl. moms.

Kategorier for tilstanden af vejene

På basis af debatterne om vejenes tilstand på flere generalforsamlinger beskrives her 5 forskellige kategorier for vejtilstanden. Kategorierne er så rummelige, at alle medlemmer skulle kunne finde lige netop deres ønske om tilstanden af vejene og dermed vil kunne danne grundlag for en debat og en konklusion på hvilken ambition for vejenes tilstand vi skal arbejde på i fremtiden.

1. Vejene skal altid være pæne og belægningen skal altid være ensartet.

2. Vejene skal være uden huller og alle revner skal årligt repareres.

3. Vejene repareres løbende og de værste huller lappes og alle revner der kan medføre nedbrydning fyldes.

4. Vejene er med huller hist og her og bliver ikke vedligeholdt førend der pålægges ny belægning.

5. Vejene vedligeholdes ikke og kan få lov til at forfalde, således at den igen bliver en grusvej.

Med udgangspunkt i ovenstående kategorier er bestyrelsen indstillet på en ambition for vedligeholdelse af vores veje, der svarer til kategori 3 for vores primære veje og et tilsvarende for sekundære.

Primære veje omfatter den asfalterede del af Lyshøjvangen og Fyrvangen. De sekundære er stikvejen til Lyshøjvangen 10, 12 og 14, stikvejen til Lyshøjvangen 5 og 7 samt stikvejen til 19A og 19B på Fyrvangen.

De primære veje repareres løbende og de værste huller lappes og alle revner der kan medføre nedbrydning fyldes.

Sekundære veje vedligeholdelse til et niveau der er tilpasset den meget begrænsede trafik ved at sikre, at der ikke er store

huller, og at vejen er stabil.

Stierne, der vedligeholdelse af foreningen, omfatter sti fra Nakkehoved Strandvej til Lyshøjvangen, sti fra Lyshøjvangen via Fyrvangen til udmundingen ved arealer omkring det Vestlige Fyr samt stien parallelt med Fyrvangen 43.

Stierne vedligeholdelse til et niveau, der sikrer forsvarlig færdsel til fods.

Plan for vedligeholdelse 2012-2015

Med udgangspunkt i ovenstående kategorier er bestyrelsen indstillet på en ambition for vedligeholdelse af vores veje, der svarer til kategori 3. Det betyder, at der skal vælges en teknisk løsning der har til formål at optimere den løbende vedligeholdelse og fastholde en tilfredsstillende vejtilstand frem til det tidspunkt, hvor foreningen har råd til ny belægning.

Vi skønner, at der om 10-15 år skal pålægges nyt slidlag. Dette

er et estimat med en væsentlig usikkerhed.

Vedligeholdelsesplan:

2012/13: Hul i asfalt ved FY46 og stabilisering af vejkanter både på Lyshøjvangen og Fyrvangen. Totalt: 12.000 kr.

2013/14: Revneforsegling på Lyshøjvangen. Totalt: 15.000 kr.

2014/15: Revneforsegling på Fyrvangen. Totalt: 15.000 kr.

2015/16: Stikveje. Totalt: 12.000 kr.

2016/17: Ikke specificeret. Totalt: 15.000 kr.