Bookmark and Share     Sitemap
Referat 2008

Referat fra generalforsamlingen den 15. juni 2008

 

Med henvisning til tidligere fremsendte indkaldelse indeholdende bestyrelsens forslag til udbedring af vejforholdende, vedtægtsændringer vedr. fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget, fremsendes hermed referat.

 

Der var til generalforsamlingen ikke indkommet andre forslag.

 

Til stede var 54 personer, heraf 35 stemmeberettiget.

 

Formanden bød velkommen.

Som ordstyrer blev valgt Gert Sindt FY16

 

De vigtigste punkter fra generalforsamlingen 2007 blev oplæst af sekretær Winnie Klitgaard.

 

FORMANDENS BERETNING:

Troels Wesnæs (TW) meddelte, at dette var hans sidste generalforsamling som formand, idet han træder ud af bestyrelsen. TW redegjorde for hvilke initiativer bestyrelsen havde taget primært omkring vejene Fyrvangen/ Lyshøjvangen i det forløbne år.

 

Nordkysten blev valgt som entreprenør, frem for det billigste tilbud fra anden side, for at sikre en god kvalitet, selvom dette betød en overskridelse på ca. 50.%, som bestyrelsen naturligvis tager det fulde ansvar for.

 

Jeg vil nævne rabatterne. Vi SKAL være meget mere oppe på tæerne, for at få håndværkere, leverandører og andre til at holde HELT inde på rabatten. Enten på EGEN eller GENBOENS rabat, for derved at undgå, at få kørt GENBOENS rabat op.

 

Vedr. FIBERNET må de enkelte interesserede selv forhandle med DONG.

 

Trappen er angrebet af mosegrise, det må vi blot forholde os til.

 

Diverse muligheder for optagelse af lån til reparation af vejene blev belyst.

 

REGNSKAB 2007/08

Regnskabet blev godkendt

 

DEBAT:

FY 37 gav bestyrelsen en ”næse” for overskridelse af vejbudgettet

FY45 hvorfor er budgettet overskredet ? TW: fordi bestyrelsen valgte at få forstærket 2 ekstra hjørner.

FY37 mente at budget/ regnskab skal sammenholdes under et punkt for at opnå harmoni.

FY 13 hvorfor skal vejene i det hele taget repareres ? TW fordi revner i asfalten gør, at den bliver for svag. Mindre reparationer nu , kan udskyde større reparationer i 5 til 8 år.

FY 31 hvornår er der sidst blevet repareret på vejene? TW for ca. 4 år siden af fa. Colas.

 

DET ER DE STORE OG TUNGE BILER DET BELASTER VORE VEJE.

 

Bsstyrelsen har overvejet (på eget initiativ) at opsætte skilte om begrænsning af akseltryk/ længde (ref. indkaldelsen).

 

FY16 vejene er simpelt ikke bygget til tung trafik

FY 28 Vejkasserne er ustabile, de får vand ind fra siderne. Rep. skal ske om vinteren. Asfalt rep. bør også ske om vinteren. Hele projektet bør stilles i bero. I øvrigt har bestyrelsen arbejdet godt omkring dette problem.

 

FY15 & 28 & 37 mente, at bestyrelsen skulle lade problemet gå i et specielt vejudvalg.

 

PAUSE-----------

 

AFSTEMNING af bestyrelsens budget 2008/09. punkt A-B og D

 

Punkt A Colas tilbud på kr.102.375.00

10 stemte for, 25 imod.

 

Punkt B Total rep. af vejene kr.463.750.00 (6.000 pr. parcel)

1 stemte for, 32 imod.

 

Punkt D vedtægtsændring i §4 stk.2 dagsorden, ændres punkt 6 til fastsættelse af kontingent samt punkt 7 fremlæggelse af budget

14 stemte for, 3 imod.

 

Forslaget ( punkt D) gentages ved næste generalforsamling ref. regler for vedtægsændringer.

 

FY28 foreslår punkt C (kr.1.250,-) pr. parcel opkræves nu og henlægges til senere rep. af vejene. Alle afviste.

 

FY3 rabatter ved FY 1 + 2 skal færdiggøres nu, og det videre forløb omkring vejene bør drøftes fortløbende af bestyrelsen.

 

FY50 foreslog en kontingentforhøjelse til kr.1.000,- p.a.

FY3 anbefalede kr. 600,- p.a.

kr. 600.00 p.a. blev godkendt. 30 stemte for, 6 imod.

 

 

VEJBUDGET 2008/09 blev nedskrevet fra kr.105.000 til kr. 30.000

 

 

NYVALG TIL BESTYRELSEN

 

FORMAND Hans Klitgaard FY 3

SEKRETÆR Grete Gøtsche FY 55

 

SUPPLEANT Edmund Christiansen FY 9

 

FORTSÆTTER I BESTYRELSEN

 

NÆSTFORMAND Svend Lefeldt FY 57

KASSERER Karin Pedersen FY 26

BESTYRELSESMEDLEM Stiig Holm LY 26

 

REVISORER

John Ferslew FY 6

Jytte Rosholm FY 31

 

REVISORSUPPLEANT

Vita Sindt FY 16

 

 

VIDERE DIALOG

FY37 hvad er den nye formands mål ? er den nye formand tilhænger af store indvesteringer m.h.t. vore veje ?

FY3 Det skal være attraktivt at være medlem af vor grundejerforening, selvom det er en tvungen sag. Det er vigtigt at pleje medlemmernes interesser ikke mindst økonomisk. Jeg går ikke ind for de store økonomiske dispositioner omkring vore veje i øjeblikket.

 

FY55 erklærede, at hun glædede sig til at arbejde for bestyrelsen.

 

EVENTUELT

FY45 er de planlagte sten i rabatten ved FY 1 + 2 tilladt ?

TW jeg har ikke spurgt politiet, men der skal være en mimimum afstand på 50 cm fra vejkanten.

FY50 stien til fyret en næsten helt tilgroet.

Svend Lefelt svarede at det stort set er ordnet nu.

FY28 alle bør friholde rabatter for begroning

FY3 alle er velkommen her for ved selvsyn at se afstand fra skel til vejkant.

LY22 er det muligt at få en ”hundepose spand” til visitkort ved det åbne areal ved fyret ?

 

FY13 hvad ejer grundejerforeningen.

TW grundejerforeningen ejer vejene.

 

FY45 tlf. liste bør udsendes sammen med referatet.

 

FY3 den nye bestyrelse vil forsøge at etablere en internet hjemmeside, der samtidig kunne indeholde et debat forum til/ fra bestyrelsen, men også medlemmerne imellem.

 

FY41 tidsterminerne for græsslåning m.m. SKAL OVERHOLDES. Hundeejere skal sørge for, at deres hunde ikke er til gene for andre bl.a. med deres højlydte gøen.

 

FY55 foreslår at der bliver afholdt en sommerfest for FY og LY lørdag den 30. august.

 

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen kl. 11.10

 

Næste generalforsamling finder sted den 14.juni 2009 på Fyrkroen.

 

Winnie Klitgaard

Sekretær

16. juni 2008