Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2020
REFERAT

Ordinær Generalforsamling i Nakkehoved Grundejerforening
23. august 2020 kl. 9.00
i
Møllestuen, Gillelejehallen

Pkt. 1 - Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Den var på grund af omstændighederne med Covid 19 flyttet både tidsmæssigt og stedmæssigt, idet der var bedre plads her i Møllestuen. Til næste år håber vi at generalforsamlingen igen kan afholdes på Fyrkroen.
Formanden foreslog herefter Kurt Kragh, FY 34, som dirigent. Der var ikke andre forslag og Kurt Kragh blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. Dagsordenen blev gennemgået og der var ingen ændringer.

Pkt. 2 - Formandens beretning:
Formanden, Steen FY 21, gennemgik herefter sin beretning.

Veje, stier:
Der var i året løb sket etablering af dræn og faskiner ved FY 42 samt sket renovering af stier fra 1. gren af Fyrvangen og op mod fyret. Oprindelig havde man kun haft plan om den en af stierne men det besluttede nu man var i gang at tage hele strækningen da det var billigere end at tage den over to gange.

Der var planer om at få lagt en asfaltbane på Fyrvangen vest og på at få foretaget kantsikring visse steder på FY og LY – hvor kanterne var blevet kørt op af tunge køretøjer. Der fremhævedes at man nu også havde en opgave med at sikre afvanding - og det også var nødvendigt af hensyn til at undgå ødelæggelse af vejkassen.

Status på vejene var at der var en rimelig god vedligeholdelsesstand, men at fremtidige løbende reparationer og lægning af baner var nødvendig, fordi selve vejkassen var for ustabil.

Jesper FY 40, bemærkede, at det var vigtigt at de der iværksatte byggearbejder på deres grunde instruerede deres leverandører med tunge biler om, at der skulle udlægges plader på græsrabatten, så ødelæggelse af rabat og ikke mindst vejkant blev undgået.

Trappen:
Trappen havde det godt og bortset fra lidt lugning og beskæring var der ikke behov for noget særligt. Men skrænten er skrøbelig.

Facebook:
Facebookgruppen var oprette som et supplement til hjemmesiden – som var den side der indeholdt alle bestyrelsesinformationer. Gruppen var mere tænkt som kommunikation mellem medlemmerne.

Den var ikke længere skjult. Men den var stadig lukket for andre end Foreningens medlemmer, så man skulle søge om at blive medlem. Det sker ved at gå på facebook og søge på Nakkehoved Grundejerforening. Derfra kunne man så søge om optagelse.

Administratorerne bad om at man anførte FY eller LY med angivelse af nummer – det ville lette arbejdet med at identificere den pågældende som grundejer.

John FY 10 henstillede at man holdt en god tone og hvis der var noget der skulle drøftes alvorligt mellem to medlemmer – så foregik det ikke over den gruppe men ved personlig kontakt.

GLF:
Der havde i de to oprindelige kommuner – Græsted-Gilleleje og Helsinge – været hver sin sammenslutning af grundejerforeninger – det var her pr. årsskiftet blevet til en forening, der havde 100 grundejerforeninger og 8.000 grundejere som medlemmer.

GLF beskæftigede sig med de overordnede forhold såsom kystsikring, kontakt til kommunalpolitikere, affaldssortering og overvågning af grundejernes forhold i kommunen. Det også GLF der videreførte den oprindelige klage over retablering og især udvidelse af den oprindelige hårde kystsikring ind mod Gilleleje.

Inge Lise Knuthsen, medlem af bestyrelsen i GLF, fortalte om denne klagesag, at den var blevet lukket i Kystdirektoratet i forbindelse med at området blev overført til kommunerne. Det var blevet opfattet som om, at der var blevet givet en tilladelse – men det var ikke tilfældet og man havde derfor rejst sagen igen over for kommunen – idet den foretagne hårde kystsikring var sket uden materialetilførsel og i øvrigt i et omfang langt ud over det oprindelige, og således at det hindrede trafik langs stranden. Den ville også medføre øget erosion af skrænt og strand op mod Nakkehoved. GLF hold sagen åben over for kommunen.

Nye medlemmer:
Der var kommet tre nye medlemmer:
FY 15, Marc Jardorf , FY 38 Birgit Rahbek Andersen og Torben Nagel og LY 22, Lea og Teemu Vaisalo.

Arrangementer:
I lighed med sidste år har der igen i år været afholdt Sct. Hans Fest med bål på stranden. Derimod er vejfesten aflyst i år p.g.a. Covid-19, men vender dog stærkt tilbage næste år.

Arbejdsdagen i år aflyses idet der ikke har været tilstrækkelige opgaver – men der kan være behov for at medlemmerne lige klipper eller rydder lidt, hvor der på fællesarealerne er et behov herfor.


Nordkystens fremtid:
Der er information om kystsikringen på nordkystensfremtid.dk. Siden havde lidt under peronudskiftning. men skulle nu være oppe i omdrejninger igen. Siden giver information om kystsikringsprojektet, hvor ca. 35 km strand fordelt og 8 indsatsområder skulle sikres ved sandfodring og skråningsbeskyttelse. Der er ca. 1700 meter strækning mellem Gilleleje og Nakkehoved, hvor der skal sættes ind. Betalingsmodellen er ikke besluttet endnu, men det bliver den efter planen i dette halvår, hvorefter den så skulle i høring.

Fabers Have:
Det tidligere projekt om en naturlegeplads var nu blevet til et projekt der også omfattede Fabers Have, idet et sådant projekt har ”en god historie”, og dermed større mulighed for at opnå tilskud til etablering. Det er vigtigt at det ikke er en genoprettelse af Fabers have, men at det er en nyskabelse. Dette havde så resulteret i en række aktiviteter og beslutningen om stiftelsen af foreningen ”Fyrmester Fabers Venner”, således at grundejerforeningen ikke er aktør i dette projekt. Mere om dette under eventuelt.

Hermed afsluttedes formanden beretning og ordet blev givet frit:

Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed med stiernes nye tilstand. LY 34A gjorde opmærksom på at der ved stien ud mod Nakkehoved Strandvej var en vandophobning fordi faskinen var blevet fyldt med sand.

Der var tilslutning fra flere sider til at bruge facebook. FY 10 henstillede at man hvis man ville gå i rette med nogen eller havde klager så fremførte dem direkte over for vedkommende således at facebooksiden ikke blev belastet af den kedelige tone man kunne finde på andre sociale medier.

FY 57 spurgte om betalingsmodellen ved kystsikring var fælles for de tre kommuner Halsnæs, Helsingør og Gribskov. Formanden svarede at de tre havde et fælles projekt men separat finansiering.

Herefter var punktet udtømt og formandens beretning blev taget til efterretning.

Pkt. 3 - Regnskab:
John FY10 gennemgik regnskabet, som var underskrevet og revideret uden bemærkninger. Indtægterne havde været i alt væsentligt som forventet og udgifterne var blevet lidt større på grund af den yderligere renovering af stier. Administrationsudgifterne var noget lavere end budgetteret.

Samlet gav det et resultat på ca. 33.000 kr., hvilket var ca. 10.000 lavere end budgetteret.

Resultatet overføres til næste år og giver således en forøgelse af foreningens formue. John bemærkede at formuen skulle ses som en ”vejfond” – en opsparing til delvis at kunne betale den dag, hvor en større renovering af vejen måtte blive nødvendig – den ville komme – men foreløbig kunne vi ved reparationer udskyde den.

Der var spørgsmål til udgiften til hjertestarter og hvorvidt foreningen havde hjerteløbere. Formanden oplyste at udgiften var historisk og en engangsudgift. Hjerteløbere var noget man selv meldte sig til og foreningen havde ingen del i det.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 - Indkomne forslag:
Troels LY 34A motiverede sit forslag og gav udtryk for at han ønskede en dialog med medlemskredsen om muligheden for at lette adgangen for barnevogne og cykler.

Forsamlingen fik ordet og der kom adskillige kommentarer. Generelt var der mange der fremhævede risikoen for at stierne derved blev ”smutveje” for uønskede elementer med risiko for hærværk og indbrud, der blev henvist til situationen tæt på hvor der var sådanne problemer, der blev fremhævet risiko for kørsel – selv om det blev præciseret at cykling (og så meget mere knallertkørsel) på stierne er forbudt iht. Vedtægterne. Der var dog også nogle der var positiv stemt over for et forsøg med at hæve bommene 10-15 cm og se hvad der skete.

Erik FY 3 59 havde undersøgt sagen og var komet frem til at en sådan hævning ikke ville kunne overstige 5.000 kr. Beløbet i sig selv gav ikke anledning til debat.

Inden sagen gik til afstemning, meddelte Troels LY 34A at han takkede for alle tilkendegivelserne som han havde lyttet meget til og han ud fra det der var fremført ønskede at trække forslaget tilbage.

Punktet var herefter udtømt.

Pkt. 5 - Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent:
John FY 10 fremlagde forslag til kontingent som uændret kr. 1.000 – med betalingsfrist 1/10 2020. Forsamlingen vedtog forslaget.

Endvidere fremlagdes budget baseret på det vedtagne kontingent, der viste indtægter for kr. 85.000 og udgifter veje, stier mv på kr. 37.0000 og administration mv. for kr. 15.900 og således et resultat på kr. 32.000.
Budgettet blev vedtaget.

Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand og sekretær var på valg:
Valg af formand: Steen FY 21 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage valg. Ingen andre forslag. Formanden blev genvalgt.
Valg af sekretær: Jens LY30 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage valg. Ingen andre foreslået. Sekretæren blev genvalgt.

Pkt. 7 - Valg af bestyrelsessuppleanter:
1 suppleant var på valg:
Michael FY 61 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage valg. Ingen andre foreslået: Michael blev genvalgt.

Pkt. 8 - Valg af revisor:
John Bahr LY 24 var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Ingen andre forslag.
John blev genvalgt.

Pkt. 9 - Valg af revisorsuppleant:
Ejvind FY 20 var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Ingen andre foreslået.
Ejvind blev genvalgt.

Pkt. 10 - Eventuelt:
Formanden fik ordet for at redegøre nærmere for ”Fyrmester Fabers Venner” og projektet.
Som anført var det blandt de omkringliggende grundejerforeninger fastslået, at man ikke som grundejerforening med medlemspligt kunne indgå i nogen form for forpligtelse, der lå uden for det formål grundejerforeningen havde ved sin stiftelse og tinglysning af deklaration på de enkelte grunde. Derfor stifter man i stedet Fyrmester Fabers Venner, som er den forening, der går ind som partner i projektet – dog uden økonomisk ansvar. Man opfordrer så medlemmerne til at tilslutte sig enkeltvis og på den måde støtte formålet. Det var ikke tanken at støtten skulle gå ud over det praktiske og man havde ingen aktuelle planer om kontingent.

Projektet er nu tænkt at omfatte dels en nyskabelse af Fabers have, idet man har fundet tegninger vedrørende den oprindelige have, dels en etablering af forlængelse af badebroen, dels oprettelse og vedligeholdelse af en naturlegeplads i området og endelig etablering af toiletfaciliteter, der kan betjene besøgende vedrørende ovenstående og de overnatningsfaciliteter Naturstyrelsen har etableret i området.

Stakeholders i projektet er:
Naturstyrelsen der ejer arealet, men som ikke har penge til projektet. Dog kan de med deres vedligeholdelsespligt for området bistå med vedligeholdelse.
Kommunen, der skal give tilladelse og generel vedligeholdelse og hvis tilsagn – ligesom Naturstyrelsens tilsagn – er nødvendigt for at kunne komme videre med projektet og opnå støttemidler fra fonde mv.

Fyrmester Fabers Venner, der skal lave arbejdet med at finde midler og påtage sig mindre lejlighedsvis forekommende reparations- og vedligeholdelsesarbejder gennem interesserede frivillige.

Der er skitser til indretning af have og naturlegeplads under udarbejdelse, til forelæggelse for kommunen på et møde ultimo september. Borgmesteren har modtaget orientering på et møde og var interesseret og ville se på hvilke finansielle muligheder kommunen havde. Der var endvidere kontakt til og aftalt møde med direktøren for Nordsjællands museer.
Det hele skal bindes sammen med historien om den kongelige embedsmand og den betydning han i øvrigt havde for udviklingen her i denne del af Nordsjælland.

Der var en række spørgsmål til projektet og rejst spørgsmålet om også at renovere fyrmesterens grav.

Steen takkede for de mange bidrag og glædede sig til den stiftende generalforsamling, hvor også en repræsentant fra kommunen som havde sat sig meget ind i fyrmesterens liv ville give et indlæg herom.

Herefter var der frit ord om hvad som helst. Der blev her fra FY 44 rejst spørgsmålet om hastigheden på Fyrvangen –der blev kørt for stærkt – og ikke kun af udefrakommende. Det var nødvendigt at beboerne tog ansvar for dette.
Jesper FY 40 tilsluttede sig og oplyste, at han vidste, at spørgsmålet om bump eller andet hastighedsdæmpende ville komme op på generalforsamlingen igen, hvis det ikke blev bedre.

John FY10 havde en henvendelse fra Birgit FY 38 om at man skulle være opmærksom på at søge – et par stykker samlet – på bredbåndspuljen inden den 21. september hvis man havde en bredbåndsforbindelse der var for langsom og ønskede om muligt at få tilskud til etablering af noget bedre.

FY 57 spurgte om man ikke over for Naturstyrelsen kunne rejse spørgsmålet om vedligeholdelsen af markarealer oppe ved fyret – de var ved at gro helt til med birketræer.

Der blev endvidere efterspurgt udsendelse af medlemsliste. John FY 10 og Jens LY 30 anførte, at der var et persondataproblem, idet noget sådan principielt krævede specifik accept fra alle på listen med angivelse af hvilke data det drejede sig om, og hvad det var for en behandling de ville få. Jens ville udsende en erklæring om, hvad det var for data for den enkelte og hvilken behandling der var tale om – man kunne så giver accept ved at returnere denne mail til Jens. Hvis der var tilslutning fra den langt overvejende del, kunne en liste med disse medlemmers data udsendes – til disse medlemmer. Men værdien ville være størst hvis alle tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og takkede generalforsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling.

Formanden takkede dirigenten for udførelsen af hvervet.

Generalforsamlingen blev ophævet.


Signaturer - Tiltrådt:

Kurt Kragh, FY 34, Dirigent

Steen Gyldendal- Melberg, FY 21, Formand

Jens Ottosen-Støtt, LY 30, Sekretær