Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2017

Referat
Generalforsamling
Nakkehoved Grundejerforening
Søndag 18. juni 2017 kl. 9.00
 


Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Tilstede: 52 personer (samt 2 børn)
Stemmeberettiget: 34 grundejere
Gyldige fuldmagter: 1 fuldmagtVelkommen
Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg FY21 bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Kragh FY34, der blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen nu er beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen.
Dirigenten påpegede, at han som dirigent var medlemmernes tillidsrepræsentant, og at han håbede på en god og engageret debat.

2. Formandens beretning
Hovedpunkterne i formandens beretning var:
• Veje og stier
• Trappen
• Fingerplanen
• Nabohjælp
• Hjertestarter
• Arrangementer.

Veje og stier:
Vores fællesarealer omfatter 2 veje (Lyshøjvangen og Fyrvangen), de tre stikveje (Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10,12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B).
Derudover er der fire stier. Den ene går fra Lyshøjvangen ud til Nakkehoved Strandvej. Herudover er der en sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen samt videre mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr. Den sidste sti løber parallelt med Fyrvangen 43.

Grundejerforeningen har nogle vedligeholdelsesplaner, der ikke helt er gennemført i budgetåret, men som er lavet (bliver lavet) efterfølgende.
Stikvejen FY19B er blevet skrabet og planeret. Asfaltarbejde på både FY og LY er nu udført.
Faskine på sti mellem LY og strandvejen er udført.
Faskine ved FY37 er etableret.
 
Der er afholdt aktivitetsdag, hvor græs, der var vokset ud over asfalten, er blevet fjernet.
Der er endvidere etableret kantsikring på LY (32-24). Kantsikring på LY 6-10 kommer snarest.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vejene generelt er i god stand. Vi har valgt den strategi, at vi har en normal vedligeholdelse, således at der vil gå mange år (mindst 10 år), inden vi skal have ny asfalt. Vedligeholdelsesniveauet har som konsekvens, at vi sparer lidt mindre op end tidligere.
Planer: Yderligere revneforsegling på LY samt grus på stikveje på LY.

Trappen:
Trappen er blevet lavet færdig. Det var meningen, at der skulle hamres pæle ned i skrænten. Skrænten er dog for skrøbelig, så dette vil ikke blive udført. Der er lavet lidt skræntsikring. Vi håber, at der vil være blevet lavet kystsikring, inden den næste store storm.

Fingerplanen:
Gribskov kommune vil gøre tre områder til byzone (to områder vest for Gilleleje samt et område over for Brugsen) – men ikke i vores nærhed. Det er bestyrelsens holdning, at Nakkehoved skal fortsætte som sommerhusområde.

Nabohjælp:
Formanden redegjorde for ordningen. Man kan tilmelde sig på nabohjælp.dk.

Hjertestarter:
Der er ingen hjertestarter i nærområdet. Bestyrelsen har derfor overvejet, om vi skal få en hjertestarter – og herunder hvor vi i givet fald skal placere den. Den skal være tilgængelig for alle. Bestyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet.

Arrangementer:
Vejudvalget har inviteret til Skt. Hans aften med bål og grill. Fællesspisning fra ca. kl. 18. Bålet vil blive tændt ca. kl. 20.
Festudvalget planlægger årets sommerfest/vejfest til at blive afholdt lørdag den 22. juli kl. 13 på FY ud for nr. 31. Invitation følger.
Ingen af disse arrangementer er bestyrelsesarrangementer, men bestyrelsen er meget glad for, at andre tager initiativ til sådanne arrangementer.

Jan FY25 ønskede oplyst, hvor stor en udgift en ny asfaltering vil beløbe sig til.
Næstformanden anførte, at det vil løbe op på ca. kr. 1,5 million. Vi er i gang med spare op, hvorfor vores kontingent i sin tid blev sat op til kr. 1000.

Lise FY17 oplyste, at hun sidste år fik lavet faskine ud for sin grund. Det fungerer godt, men desværre er folk begyndt at køre ud i kanten på nøddestenene. Lise opfordrer til, at folk ikke kører ud i kanten.

Inge-Lise FY15 støtter bestyrelsens vedligeholdelsesstrategi vedrørende vejene.

Grete FY55 bemærkede, at grundejerforeningen for år tilbage blev spurgt, om vi ville have vejbelysning og helårsstatus. Det sagde vi nej til.
Næstformanden oplyste, at nabohjælpsordningen fungerer rigtig fint.

Anna FY27 oplyste, at Trygfonden har gennemført en undersøgelse, der viser, at nabohjælpsordningen har stor præventiv effekt.

Lise FY17 oplyste, at hun har fået stjålet to store krukker.

Inge Lise FY52 spurgte, om nabohjælpsordningen har gavn, selv om man ikke bor her fast.
Næstformanden bemærkede, at alle bør tilmelde sig, da det giver større præventiv effekt.

Lise FY17 oplyste, at hun altid holder øje med folks grunde, hvis hun ved, at de pågældende ikke er hjemme – hvilket hun opfordrede alle til at gøre.

Ole FY35 foreslog, at en hjertestarter placeres oppe ved fyret.

Grete FY55 opfordrede til, at bestyrelsen undersøger, hvad det vil indebære, hvis vi får en hjertestarter.

Hanne LY30 opfordrede til, at hjertestarteren placeres centralt.

Anna FY27 gjorde opmærksom på, at stisystemet er egnet til denne placering. Anna bemærkede endvidere, at det første, man skal gøre ved hjertestop, er at ringe 112.

Michael FY61 gjorde opmærksom på, at det vigtigste er, at man forbliver hos den syge og giver hjertemassage.


Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet. I den forbindelse redegjorde kassereren for indtægter og udgifter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Fremlæggelse af budget for 2015/16 og fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik det fremlagte budget for 2017/18, herunder den store udgift til reparationer af veje m.v.

Kassereren redegjorde for formueforholdene. Denne formue vil blive øget over årene, men vi vil ikke med vores vedligeholdelsesplan kunne spare det fulde beløb op til ny asfaltering.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år: 1.000 kr.
Forslaget blev godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af næstformand – bestyrelsen foreslog Erik Schlichting FY59 (modtager genvalg – 2 år).
Valg af kasserer – bestyrelsen foreslog Jens Ottosen-Støtt LY30 (modtager genvalg – 2 år).
Valg af bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslog Jakob Søgaard Andersen FY31 (modtager genvalg – 2 år)

Alle tre blev valgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af bestyrelsessuppleant – bestyrelsen foreslog John Tyrrestrup FY10 (modtager genvalg – 2 år).
John Tyrrestrup blev valgt.

8. Valg af revisor
Valg af revisor – bestyrelsen foreslog Helle Vanman FY36 (modtager valg – 2 år)
Helle Vanman blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Valg af revisorsuppleanter – bestyrelsen foreslog Ejvind Gadmar FY20 (nyvalg – 1 år).
Ejvind Gadmar blev valgt.

10. Eventuelt
Svend FY57 oplyste, at der er for mange, der kører for stærkt i svinget på FY. Svend opfordrede til, at alle sætter hastigheden ned.

Næstformanden orienterede om bump. Carl Nielsen oplyste, at kommunen har nogle interessante forsøg om ”sommerbump” i gang.
Næstformanden oplyste, at bestyrelsen vil undersøge dette nærmere.

Svend FY57 opfordrede til, at grundejerne ud til stier sørger for klipning af hegn og krat.

Formanden uddybede vejenes budget.

Formanden mindede om, at der efter generalforsamlingen gives en kort status på kystsikringen i vores område med fokus på tekniske tiltag, tidsplan og økonomi ved Carl Nielsen, formand for Gribskov Grundejerforbund Øst.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var gennemgået og takkede for god ro og orden.

Tak for i dag
Formanden takkede dirigenten for hans indsats og bød på øl og vand.


Godkendt den 19. juni 2017


Trine Baumbach
Sekretær
 
 
Kurt Kragh
Dirigent
 
 
Steen Gyldendal-Melberg
Formand