Bookmark and Share     Sitemap
Referat 2011

Referat

Generalforsamling

Nakkehoved Grundejerforening

Søndag 19. juni 2011 kl. 9.00

 

Gillelejehallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

 

 

 

Tilstede:

Stemmeberettiget:

Gyldige fuldmagter:

55 personer

38

8

Der blev anvendt samme fortolkning af vedtægternes §9 som ved generalforsamlingen i 2010, dvs. at ingen kan have fuldmagt fra mere end én grundejer.

Velkommen

Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg/FY21 bød velkommen og introducerede bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Kurt Kragh/FY34 blev valgt.

Mødet var lovligt indkaldt. Ingen indvendinger.

Kurt Kragh fremlagde at han som dirigent var medlemmernes tillidsrepræsentant og at han håbede på en demokratisk debat.

2. Fremlæggelse af

protokol

Sekretæren oplæste hovedpunkterne i referatet fra sidste års generalforsamling juni 2010.

3. Formandens beretning

Hovedpunkterne i formandens beretning var:Trappen, vejene, vedtægter, opfølgning fra Generalforsamlingen 2010 og information fra bestyrelsen.

Trappen

Der var indhentet tilladelser og aftaler fra hhv. Miljøcenter i Roskilde (august 2010) samt Farvandsvæsenet (september 2010). Gribskov kommune var også involveret.

Byggeriet startede 25. september 2010 og indvielsen fandt sted 13. november 2010 med en stor fest, hvor borgmesteren og ca. 120 personer kom og fejrede trappens færdiggørelse.

Der var stor ros fra bestyrelsen til trappeudvalget, som har gjort et stort stykke frivilligt arbejde.

Vejene

Som tidligere skrevet på hjemmesiden og i vores infobreve, har vi i bestyrelsen diskuteret forskellige tilstands-kategorier.

1) Vejene skal altid være pæne og belægningen skal altid være ensartet.

2) Vejene skal være uden huller og alle revner skal årligt repareres.

3) Vejene repareres løbende og de værste huller lappes og alle revner der kan medføre nedbrydning fyldes op.

4) Veje med huller hist og her, bliver ikke vedligeholdt før der pålægges ny belægning.

5)Vejene vedligeholdes ikke og kan få lov til at forfalde, således at den igen bliver til en grusvej.

Bestyrelsen har besluttet at arbejde ud fra kategori. 3).

Nordkysten har i perioden 2010/11 gennemført revneforsegling på Lyshøjvangen og Fyrvangen. Derudover er der lavet en større reparation udfor FY57/50, hvor 14 m2 asfalt er fjernet og erstattet med ny.

Trods den hårde vinter er vejenes tilstand i god stand. Bestyrelsens vurdering og gæt er at der om ca. 10 år kan påregnes ny belægning på vejene.

En opsparing via kontingentet vil være en god ide.

Vedtægter

Bestyrelsens begrundelse for opdatering af vedtægterne, var dels det sproglige og faktuelle indhold og dels et behov for præcisering af nogle få paragraffer. Som eksempel var der ved sidste generalforsamling i 2010, uklarheder omkring hvor mange fuldmagter 1 grundejer måtte medbringe til generalforsamlingen. Derudover ser bestyrelse et behov for præcisering af hvem der kan være medlemmer og foreningens formål. . Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, der i det nye forslag er udvidet til også at omfatte stier og vedligeholdelse af trappen.

Med råd fra GGGF, sendte bestyrelsen de opdaterede vedtægter til Gribskov kommune, for at høre om vedtægterne svarede til de aktuelle kriterier. Gribskov har taget de foreslåede ændringer til efterretning.

Vedtægtsændringer kan kun foretages, når der er mindst ¾ af medlemmerne til stede på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, ville det ikke være muligt at få godkendt vedtægterne på denne generalforsamling.

 

Opfølgning fra generalforsamlingen 2010

Medlemskab afGGGF

Bestyrelsen anbefaler fortsat medlemskab (10 kr pr grundejer)

Afhentning af storskrald

Der er ingen kommunal ordning i sigte. Den nærmeste genbrugsstation i kommunen ligger på Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted (ved Alme). Bestyrelsen mener, at en ordning i grundejerforeningen er for dyr og for besværlig.

Omlægning af ensretning af Fyrvangen

Den nuværende ”rundkørsel/ensretning” blev tilladt 16. maj 1961. Begrundelsen for at ændre kørselsretningen var dels at farten kunne reduceres, dels at husnumrene ville passe med kørselsretningen og dels at vinterkørslen ville være lettere mht. bakken mod øst.

Bestyrelsen har uofficielt forespurgt politi og kommune om det var muligt at vende trafikken. Svaret var,at hvis man søgte ensretning i dag, ville man ikke få tilladelsen, da vejen og trafikmængden err for ”lille”. Bestyrelsen mener, at de nuværende trafikforhold skal bibeholdes, idet en anmodning om at vende kørselsretningen vil kunne betragtes som en ny ansøgning.

Information fra Bestyrelsen

Der blev udsendt informationsbreve i juni og november 2010 samt april 2011.

Løbende bliver vores hjemmeside opdateret med bl.a. referater fra bestyrelsen samt andre aktuelle ting. Formanden reklamerede for indlæg på hjemmesiden, som medlemmerne kan skrive.

Spørgsmål vedr. formandens beretning

Trappen

På spørgsmålet om vi fortsat ville få penge fra kommunen til vedligeholdelse af trappen, blev der svaret, at der er en pulje og at bestyrelsen vil søge fremover. Dertil kan siges at vi var de eneste der søgte penge af puljen (50.000kr). På spørgsmålet om ejerskab af trappen ved køb af certifikater, blev det nævnt at der kun er tale om sponsorering (står på certifikatet).

Stor ros til trappen/trappeudvalget.

Vejene

Kommunen har den øverste vejmyndighed og vil blande sig hvis vi blot lod vejene stå til (kategori 5).

Vejudvalget identificerer problemet hvis der er huller i vejen til fare for cykler etc. Udvalget sørger for vedligeholdelse (kategori 3).

Der var spørgsmål i forbindelse med byggeri/renovering på Fyrvangen. Hvem har ansvaret for de opkørte rabatter og byggematerialer på rabatterne.

Formanden svarede: Der skal være plads til renovering og byggeri.

Bygherrerne har lovet at der vil blive rettet op på skaderne ved fællesarealerne. Så længe det er en kort periode må vi acceptere det. Bestyrelsen følger op på det og opfordrer til en fornuftig dialog i foreningen.

Dirigenten spurgte om skiltet ved starten af Fyrvangen (lastbil, 12 m) er lovligt opstillet. Der blev ikke svaret på dette punkt.

Vedr. omlægning af ensretningen på Fyrvangen, gentog formanden at bestyrelsen ikke tør, selvom der er gode begrundelser. Se under formandens beretning.

Hastigheden på vores veje er et tilbagevendende problem. Det er dybt beklageligt at de 30 km ikke overholdes.

På spørgsmålet om bestyrelsen skal fortsætte med at udsende infobreve, var svaret ja.

4. Kassererens beretning af regnskabet

Regnskabet blev detaljeret gennemgået.

Forsikringen dækker både trappen og FY/LY.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Formanden gennemgik vedtægterne.

Vedr. (den nye) § 4 ”foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, stier, trappe til stranden og andre lignende tiltag” var der en diskussion hvorvidt grundejerforeningen tillod at der f.eks. kunne laves ting udenfor matriklen.

Formanden:

Vi kan godt have fælles interesser udenfor matriklen. Bestyrelsen kan ikke vedtage eller igansætte noget uden generalforsamlingens godkendelse.

Kommentarer:

  • Vi harlov til at beslutte hvad som helst - det er ikke ulovligt.
  • Sætningen udtrykker en præcisering af de fælles interesser.

Dirigenten foreslog at medlemmerne skulle afgive en tilkendegivelse til bestyrelsen for at arbejde videre med vedtægterne. Der var flertal for at bestyrelsen skulle arbejde videre med vedtægterne.

Under diskussionen blev det klart at det væsentligste ankepunkt var ”og andre lignende tiltag” i det nye §4. Et lille mindretal var imod denne formulering – men kan stemme for det samlede forslag, hvis dette slettes.

Vedr. (den nye) § 10, fuldmagt

Kommentarer: Det er vigtigt at præcisere hvad fuldmagten skal ”bruges til” (med eller uden begrænsninger) samt hvem der får fuldmagten.

Kommentar: Under dette punkt kom man ind på protokollen. Generalforsamlingen fastholder, at vi bibeholder protokollen.

Forslag til ændring af den sidste del af (den gamle) § 12.

LY30 introducerede forslaget omkring de motoriserede maskiner i de tidspunkter, som står i vedtægterne. Er det de tidspunkter vi vil have i dag?

Er det vedtægterne eller maskinerne der skal bestemme.

Efter en del kommentarer, hvor der blev udtrykt alle synspunkter omkring støj, fastlåste tidspunkter, tag hensyn til din nabo, også når der er gæster, det er et sommerhuskvarter hvor det er dejligt med noget liv, forbud er ikke ønskværdigt (brug el maskiner).

Det blev debatteret om det overhovedet skal stå i vedtægterne. Formanden tilkendegav, at kommunen syntes det var en god ide, at det står ét – nemlig i vedtægterne.

Dirigenten nævnte, at vedtægterne er en hensigtserklæring.

Ved en tilkendegivelse (håndsoprækkelse)var der flertal for at tidspunkterne for græsslåning bibeholdes, og at det skal stå i vedtægterne.

Forslag til alternativ badebro.

FY24 fremlagde projektet. Projektet var indsendt som et alternativt forslag til badebroen, som senere er blevet trukket tilbage.

Hver pose vejer 125 kg (indeholdende sand) og med en størrelse på 100x50 cm. Disse lægges ud i vandet (i det her tilfælde ca. 20m ud). Projektet vil koste ca. 2.000kr. Fint projekt, men er det tilladt at lave det?

Ved en tilkendegivelse af projektet var flertallet imod.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen kom med et forslag til forhøjelse af kontingent.

Begrundelse: Da vejene på et tidspunkt skal have ny asfalt, vil bestyrelsen foreslå, at grundejerforeningen laver en opsparing over de næste ca. 10 år.

Hvis vi ser på balancen mellem indtægter med et kontingent på 700krårligt og udgifte,er der ikke penge til at spare op. Derfor foreslår bestyrelsen, at kontingentet stiger til 1.000kr årligt .

Der var spørgsmål om, hvorvidt det var rimeligt, at vi sparer pengene op her og nu.

Der blev svaret, at vi bør betale for ”slidtagen”. Hvis man påregner ny asfaltering om ca 10 år (pris ca. 650.000kr eller mere) er en opsparing nødvendig.

Der var spørgsmål om grundejerforeningen kunne taget et lån.

Svaret var, at grundejerforeningen ikke kan låne penge til en vej.

Så enten er det opsparing eller et personligt lån.

Herefter blev en skriftlig afstemning valgt.

24 stemte ja til kontingent på 1.000kr årligt

17 stemte nej til forslaget.

7. Fremlæggelse af budget for 2011/2012

Det fremlagte budget – baseret på et kontingent på 1000 kr – blev efter en kort gennemgang godkendt af generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen tog til efterretning af bestyrelsesmedlem Henrik Pedersen FY37 ved sidste års generalforsamling blev valgt for en periode på 2 år.

Erik Schlichting FY59 blev valgt til næstformand – 2 år.

Lise Bockhoff FY19B blev valgt til kasserer – 2 år.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

Jørgen Fredsted FY25 blev genvalgt tilbestyrelsessuppleant – 2 år.

Peter Herrestedt FY18 blev valgt til bestyrelsessuppleant – 1 år.

10. Valg af revisor

Jytte Rosholm FY/31 blev genvalgt som revisor – 2 år.

11. Valg af revisorsupplenat

Vita Sindt FY/16 blev genvalgt som revisorsuppleant – 1 år.

12. Eventuelt

Formanden opfordrede, at hvis man føler sig generet af en beboer/naboen, bedes man tage kontakt direkte til vedkommende. ”Tag konflikten i starten”.

Et spørgsmål drejede sig om hunde med og uden

snor. Der er flere beboere fra nabovejene som går tur med deres hunde uden snor i vores område. Hvordan kan vi takle det?

Det har altid været kutyme at når man selv har sin hund i snor, skal den løse hund`s ejer sørge for at også den hund kommer i snor.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede på generalforsamlingens vegne dirigenten for en god ledelse .

  

 Godkendt den 4. Juli 2011

 

 

Grete Gøtsche  Kurt Kragh  Steen Gyldendal-Melberg

Sekretær           Dirigent      Formand