Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2016

Referat
Generalforsamling
Nakkehoved Grundejerforening
Søndag 19. juni 2016 kl. 9.00
 
Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje
 
Tilstede: 66 personer (samt 1 barn)
Stemmeberettiget: 43 grundejere
Gyldige fuldmagter: 2 fuldmagter

Velkommen
Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg FY21 bød velkommen og introducerede bestyrelsen.
Formanden takkede også trappeudvalget for det store arbejde med at reetablere trappen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Kragh FY34, der blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen nu er beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen.
Dirigenten påpegede, at han som dirigent var medlemmernes tillidsrepræsentant, og at han håbede på en god og engageret debat.

2. Formandens beretning
Hovedpunkterne i formandens beretning var:
• Veje og stier
• Trappen
• Milde vintre
• Inddrivelse af kontingenter.

Veje og stier:
Vores fællesarealer omfatter 2 veje (Lyshøjvangen og Fyrvangen), de tre stikveje (Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10,12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B).
Derudover er der fire stier. Den ene går fra Lyshøjvangen ud til Nakkehoved Strandvej. Herudover er der en sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen samt videre mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr. Den sidste sti løber parallelt med Fyrvangen 43.
Grundejerforeningen har nogle vedligeholdelsesplaner, som stort set er overholdt. Der er således bl.a. lavet asfaltbaner (FY 44, 46 og 19) og dræn på grund af regnvand (LY 34).
Det er bestyrelsens opfattelse, at vejene generelt er i god stand. Vi har valgt den strategi, at vi har en høj vedligeholdelse, således at der vil gå mange år (mindst 10 år), inden vi skal have ny asfalt. Det har som konsekvens, at vi sparer lidt mindre op end tidligere.
Vejudvalget ønsker at øge vedligeholdelsen – i stedet for at bruge få midler hvert år og så vente i årevis på nødvendige reparationer.

Trappen:
Trappen er færdig med udsigtsplatform, en trampesti og naturligvis trappe ned til stranden. Trappen bliver indviet på torsdag den 23. juni kl. 18 med grill ved Fyret og Sankt Hans-bål.

Kontingent:
Kassereren og bestyrelsen har stadig svært ved at inddrive kontingentet fra visse medlemmer. Dette er helt uacceptabelt. Formanden opfordrede de fremmødte til dels selv at betale til tiden og dels at opfordre alle øvrige grundejere til at betale til tiden.

Igen en mild vinter:
Den milde vinter har betydet, at vi ikke har brugt penge på snerydning.

Karin Olsen FY44 bemærkede, at der er hul i vejen ud for nr. 44. Erik FY59 oplyste, at det hul vil blive lavet i næste ombæring.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet. I den forbindelse redegjorde kassereren for indtægter og udgifter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en drøftelse og eventuel vedtagelse af ophævelse af ensretningen på Fyrvangen.

Erik FY59 fremlagde forslaget og redegjorde for bestyrelsens overvejelser. Forslaget er først og fremmest motiveret af, at hastigheden på vejene tit er for høj. Bestyrelsen ønsker derfor at forsøge at nedsætte hastigheden. Dette kan gøres på mange måder, f.eks. ved chikaner mv. Men disse kræver lys mv. og er meget bekostelige og vil ødelægge områdets præg.
Ved ophævelse af ensretningen vil der blive kørt ca. 60 % mindre på vejene, og dermed vil der blive slidt mindre på vejene.
Men der er også ulemper, idet det naturligvis vil medføre, at der kommer trafik fra begge retninger. Hertil kommer dårlige oversigtsforhold i hjørnerne. Ophævelse af ensretningen vil også medføre øget slid på rabatterne, men på dette punkt adskiller Fyrvangen sig ikke fra Lyshøjvangen, hvor der ikke er uoverstigelige problemer på dette felt.
En ophævelse skal godkendes af kommunen og politiet.

Jakob FY31 gennemgik grafer over kørslen på Fyrvangen og illustrerede på denne måde, hvorfor en ophævelse vil medføre en kørselsbesparelse på vejene.
 
Dirigenten redegjorde for vedtægternes § 13 om ”renholdelse”. Trine FY49 bemærkede, at den enkelte grundejer kun hæfter for egne ødelæggelser, men ikke for andres ødelæggelser.
Anna FY 27bemærkede, at sikkerheden ved en ophævelse af ensretningen vil blive forringet, ikke mindst for børn og ældre. Oversigtsforholdene i hjørnerne er meget dårlige. Vi kan ikke lave en forsøgsordning, og derfor skal vi tænke os grundigt om, inden vi beslutter os.
Lefeldt FY 57 spurgte, om man har overvejet, hvor meget det vil koste at lægge stabilgrus i kanten af asfalten. Hastigheden vil ikke blive nedsat ved en ophævelse (kun ved møde med modkørende).
Annelise FY13 bemærkede, at hun bor på et kritisk punkt, hvor der er en meget blød rabat på grund af vand. Dette vil blive værre ved en ophævelse.
Gert FY 16 oplyste, at der er 20-25 fastboende på Fyrvangen. De beboere må kunne holde selvjustits.
Steen FY 42 bemærkede, at der efter hans opfattelse ikke vil blive tale om så stor en kørselsbesparelse, som angivet af bestyrelsen. Det lyder ikke sandsynligt. I forvejen er der ikke meget trafik på vejen, så problemet er ikke så stort. I øvrigt er det hyggeligt at køre hele vejen rundt på Fyrvangen og følge med i, hvad der sker.
Grete FY 55 bemærkede, at hun er meget bekymret for hverdagen og for den professionelle kørsel med pakker mv. Der vil opstå problemer, når lastvogne og kassevogne skal passere hinanden.
Henrik FY 37: Der er både positive og negative sider ved en ophævelse, men de negative sider er størst på grund af de meget bløde rabatter og kanter. Vores vej bliver mest slidt af vejr og vind – ikke af vores kørsel. Den for høje hastighed skyldes, at der er lange lige strækninger – ikke at Fyrvangen er ensrettet. Om vinteren, hvor der ligger sne på vejen og kun er et spor, vil en ophævelse have en meget negativ effekt.
Lise FY 17 bemærkede, at der må findes en løsning på hjørneproblemerne, inden forslaget bliver sat til afstemning.
Jesper FY 40 opfordrede til – uanset afstemningen – at alle overholder fartbegrænsningen.
Pia FY 10 foreslog, at vi får lavet nogle blomsterkasse i stedet for bump.
Lefeldt FY 57 konstaterede, at hvis vi vil have nedsat hastigheden, bliver vi nødt til at opsætte bump af en eller anden art.
Trine FY49 bemærkede, at en ophævelse vil være energibesparende og miljøvenlig.
John FY 10 anførte, at vi må tage fat i de folk, der kører for stærkt.
Christina FY47 bemærkede, at det vil blive omkostningsfuldt at sætte hjørnespejle op. Men der er også de bløde værdier: Når man kører ind på Fyrvangen, kommer man ligesom ned i gear. Sikkerhedsspørgsmålet er dog det vigtigste. Vi må oprette et ”tæskehold”.
Grete FY 55 mindede om, at der er en hverdag på Fyrvangen. Der er megen professionel trafik, der kører for stærkt. Vi må heller ikke glemme, at ensretningen gør, at det er muligt at overvåge, om der kommer ubudne ”gæster”. Overvågningen vil blive sværere, hvis ensretningen ophæves.
Jesper FY 40 opfordrede til, at bestyrelsen skriver til kommunen og anmoder om, at bilen fra madudbringningen får ordre om at nedsætte hastigheden.
Karin FY 44 bemærkede, at hun godt ved, hvem der kører for stærkt, og at de pågældende ikke kan være det bekendt.
Lise FY 17 oplyste, at det vil skabe store problemer hos hende, hvis ensretningen ophæves.
Peter FY 18 fastslog, at en ophævelse vil belaste rabatterne. Men rabatterne er ikke ens. Hvis vi ophæver ensretningen, skal alle grundejere rydde deres rabatter og holde op med at parkere i rabatten. En ophævelse af ensretningen vil i øvrigt give mere vand ind på grundene. Vi er jo på Fyrvangen for at drosle ned. Den tid, man har heroppe, kan man bruge på at rette op på rabatterne. Der er flere ulemper end fordele ved en ophævelse. I dag kører vi efter hinanden.
Erik FY 59 spurgte, om der overhovedet er nogen, der synes, at det er en god ide at ophæve ensretningen. Der er allerede stabiliseret med grus i hjørnerne. Der kommer lige mange biler ind på vejen uanset ensretning eller ophævelse, men slidtagen vil blive mindre. Ved hjørnerne bliver vi nok nødt til at sætte spejle op. Vi kan desværre ikke som bestyrelse lave tiltag, som ikke er lovlige. Folk gør selv forskellige ureglementerede ting, men sådanne tiltag kan bestyrelsen ikke tage. Det er også korrekt, at en del grundejere skal beskære beplantningen. Men vi kan ikke lave en forsøgsperiode. Den almindelige færdselslov gælder også på Fyrvangen. Uanset ensretning eller ophævelse må grundejerne ikke fast parkere i rabatten. Der skal være 2 parkeringspladser inde på egen grund.

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning. 5 stemte for ophævelse af ensretningen, medens 38 stemte imod og 2 stemte blankt.
Forslaget blev dermed forkastet.

Formanden bemærkede, at formålet med forslaget var at nedsætte hastigheden. Bestyrelsen vil arbejde videre med alle de forslag, der fremkom under debatten.

5. Fremlæggelse af budget for 2015/16 og fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik det fremlagte budget for 2016/17, herunder den store udgift til reparationer af veje m.v. samt nedramning af pæle ved trappen. Der er tale om en markant forøgelse af vejreparationer.

Jesper FY 40 spurgte til prognosen for vejene – omkostninger og opsparing til ny asfalt.

Formanden redegjorde for grundejerforeningens strategi, hvor vi hverken sparer det fulde beløb op eller helt undlader at spare op til udgiften. Vi har en plan, men vi vil gerne holde vedligeholdelsen på et højt niveau, således at vi kan udskyde at lægge ny asfalt så lang tid som muligt.

Kassereren redegjorde for formueforholdene. Ved afslutningen af dette regnskabsår har vi, hvis budgettet holder, næsten 400.000 kr. i opsparing. Denne formue vil blive øget over årene, men vi vil ikke med vores vedligeholdelsesplan kunne spare det fulde beløb op.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år: 1.000 kr.
Forslaget blev godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af formand – bestyrelsen foreslog Steen Gyldendal-Melberg FY21 (modtager genvalg – 2 år).
Valg af sekretær – bestyrelsen foreslog Trine Baumbach FY49 (modtager genvalg – 2 år).

Begge blev valgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af bestyrelsessuppleant – bestyrelsen foreslog Michael Hogrefe FY61 (modtager genvalg – 2 år).
Michael Hogrefe blev valgt.

8. Valg af revisor
Valg af revisor – bestyrelsen foreslog John Bahr LY 24 (modtager valg – 2 år)
John Bahr blev valgt.

Formanden takkede den afgående revisor Ketty FY41 for hendes mangeårige arbejde med revisionen.

9. Valg af revisorsuppleant
Valg af revisorsuppleant – bestyrelsen opfordrede grundejerne til at opstille (1 år).
Susan Hogrefe FY 61 opstillede som suppleant.
Susan Hogrefe blev valgt.

10. Eventuelt
Lefeldt FY57: Bestyrelsen bedes henvende sig til de grundejere, der har grunde ud til stien med henblik på beskæring.
Bolette FY 25 oplyste, at festudvalget har besluttet, at årets vejfest bliver den 24. juli kl. 13.00. Festudvalgt opfordrer alle til at deltage og bidrage med opstilling, kagebagning mv. Invitation vil blive udsendt sammen med referatet fra generalforsamlingen.
Sekretæren anmodede alle grundejere om at kontrollere adresselisten.

Mikkel FY 26 oplyste, at græsrabatterne i enderne bliver slået snarest.
Charles FY 19B opfordrede alle til at fylde grus i spandene ved trappen og bære dem ned og fylde op, hvor det mangler.

Formanden oplyste, at der snart er luget færdigt ved trappen. I øvrigt bemærkes, at vi håber, at ham, der skal hamre pæle ned, også vil flytte nogle af stenene ud fra trappen. Indvielsen af trappen er som nævnt på torsdag den 23. juni 2016 kl. 18.
Jakob FY31 oplyste, at det er planen, at vi mødes ved fyret og griller. Alle skal selv have kød med. Grundejerforeningen køber øl, vand og vin.
Karin FY44 oplyste, at hun bager 2 kager til kaffen.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var gennemgået og takkede for god ro og orden.

Tak for i dag Formanden takkede dirigenten for hans indsats og bød på øl og vand.


Godkendt den 20. juni 2016 

Trine Baumbach - sekretær
Kurt  Kragh - dirigent
Steen Gyldendal-Melberg - formand