Bookmark and Share     Sitemap
Referat 2012

Generalforsamling

Nakkehoved Grundejerforening

Søndag 17. juni 2012 kl. 9.00

 

Gillelejehallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

 

 

Tilstede:

Stemmeberettiget:

Gyldige fuldmagter:

 

53 personer

36

4

 

Velkommen

Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg/FY21 bød velkommen og introducerede bestyrelsen.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kurt Kragh/FY34, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede , at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Kurt Kragh påpegede, at han som dirigent var medlemmernes tillidsrepræsentant, og at han håbede på en god og engageret debat.

 

2. Fremlæggelse af

protokol

Sekretæren oplæste hovedpunkterne i referatet fra sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 19. juni 2011.

 

3. Formandens beretning

Hovedpunkterne i formandens beretning var:

  • Trappen
  • Fællesarealer – Veje og Stier
  • Gribskov Grundejerforbund Øst (GGFØ)
  • Information fra Bestyrelsen

Trappen:

Grundet stormen og den høje vandstand i november 2011 blev den nederste del af trappen undermineret – så meget at det var livsfarligt at

færdes på trappen. Den blev derfor lukket, og trappeudvalget har i løbet af foråret repareret den nedre del af trappen med understøttelsen og en kraftig forstærkning af vangerne. Trappen er nu igen sikker at færdes på. Prisen for reparation blev 9.500 kr. (oprindelig budgetteret til 6.500 kr.) Kommunen har givet tilsagn om 3.500 kr – svarende til halvdelen af budgettet. Bestyrelsen kontakter kommunen med henblik på at få halvdelen af de reelle materialeomkostninger dækket.

 

Vejene 2011/12:

I 2011/12 er der foretaget revneforsegling på hhv. Lyshøjvangen og Fyrvangen. Der er etableret to faskiner på Fyrvangen øst - mod søen. Selve arbejdet er udført af vejudvalget med tilladelse fra Gribskov Kommune.

 

Der er indkøbt en boks med grus til Fyrvangen øst, til at gruse på bakken, når sne og is indtræffer.

 

Generelt er vores veje i god stand. Det er fortsat bestyrelsens skøn, at den nuværende belægning kan holde de næste ca. 10 år.

 

Fællesarealer – veje og stier:

Vores fællesarealer omfatter 2 veje (Lyshøjvangen og Fyrvangen), de tre stikveje (Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10,12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B).

Derudover er der fire stier. Den ene går fra Lyshøjvangen ud til Nakkehoved Strandvej. Herudover er der en sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen samt videre mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr. Den sidste sti løber parallelt med Fyrvangen 43.

 

Det er kommunen, der ejer fællesarealerne. Hos os er de udlagt som private fællesveje og stier.

 

Grundejerforeningen har ansvaret for vedligeholdelse af ovennævnte fællesarealer. Ambitionen for vejene er, at de værste huller repareres og alle revner, der kan medføre nedbrydning, fyldes.

Stikvejene vedligeholdes til et niveau, hvor de er stabile og uden store huller.

De fælles stier vedligeholdes til et niveau, der sikrer en forsvarlig færdsel til fods.

 

Planen for vedligeholdelse af fællesarealerne er :

2012/13: Hul i asfalt ved FY/46 og stabilisering af vejkanter både på Lyshøjvangen og Fyrvangen. Totalt: 12.000 kr.

2013/14: Revneforsegling på Lyshøjvangen. Totalt: 15.000 kr.

2014/15: Revneforsegling på Fyrvangen. Totalt: 15.000 kr.

2015/16: Stikveje. Totalt: 12.000 kr.

2016/17: Ikke specificeret. Totalt: 15.000 kr.

 

Gribskov Grundejerforbund Øst (GGFØ):

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune. GGFØ varetager generelle spørsgmål i relation til kommunen.

 

Bestyrelsen har været repræsenteret ved to møder. Dels ved repræsentantskabsmødet i august 2011 og dels ved et forårsmøde om landskabsplan i begyndelsen af juni 2012. Vi betaler årligt ialt 840 kr. i kontingent, og bestyrelsen anbefaler fortsat medlemsskab.

 

Løbende informationer:

På vores hjemmeside (www.nakkehovedgrundejerforening.dk) vil bestyrelsen fortsætte med at lægge relevant materiale ud, inkl. referater fra bestyrelsesmøder, nyt om trappen, nyt om vejene, prognoser, og forhåbentligt vil indlæg på medlemsforum også intensiveres. Vores infobreve vil kun blive udsendt i særlige tilfælde.

Det er hensigten, at vores hjemmeside fremover vil være vores primære kommunikationsvej.

 

Herefter blev formandens beretning debatteret.

 

Trappen:

Ingen spørgsmål fra medlemmerne.

 

Vejene:

Der var spørgsmål vedr. udkørslen fra Fyrvangen til Strandvejen, hvorvidt hajtænderne på vejen kunne rykkes nærmere Fyrvangen, da gangstien på tværs også bliver benyttet af cyklister. Gælder i øvrigt også Lyshøjvangen.

Svaret var, at grundejerforeningen ikke må sætte skilte op. En god ide fra en grundejer var, at man kunne søge kommunen om et ”stop rækværk” (ligesom på vores stier), som kunne sættes op på gangstien ved hhv. Lyshøjvangen og Fyrvangen. Bestyrelsen vil undersøge forskellige muligheder hos kommunen/politiet.

 

Igen i år, henstillede man til at sætte farten ned på vejene, specielt på Fyrvangen i de mange sving. Der køres alt for hurtigt, så gående bliver ”jaget” ud i rabatterne.

 

Medlemskab af Gribskov Grundejerforbund Øst:

Ingen spørgsmål fra medlemmerne.

 

Løbende informationer

Der var et spørgsmål vedr. ”hvorfor var indkaldelsen til vores generalforsamling” ikke lagt ud på gundejerforeningens hjemmeside.

Formanden undskyldte mange gange og sagde, at det var en fejl, at indkaldelsen ikke var lagt på hjemmesiden.

 

Der var en overvejende tilkendegivelse fra de fremmødte medlemmer, at indkaldelser og andre informationer fremover sendes elektronisk til de grundejere, som har emailadresse. Kun medlemmer, der ikke har email vil få informationer postomdelt. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.

 

4. Kassererens beretning af regnskabet

Regnskab 2011/2012

På grund af kassererens fravær fremlagde formanden det reviderede regnskab.

 

For at opnå en optimal forrentning af grundejerforeningnens formue har bestyrelsen overflyttet 100.000 kr fra Danske Bank til en højere rente i Nykredit Bank (pt. 1,25%).

 

Under udgifter er der pga. en ”skæv” periodisering udbetalt honorar til formand og kasserer for indeværende år 2011/12 samt for maj 2011. Fremover vil honorar til bestyrelsen blive udbetalt én gang årligt ved slutningen af regnskabsåret.

 

Der var et spørgsmål til opsparingen. Skjern Bank har haft et favorabelt tilbud med en højere rente. Dertil blev svaret, at balancen mellem sikkerheden og bankrenterne skal tilgodeses. Bestyrelsen altid vil overveje den bedste og sikreste pengeanbringelse.

 

Regnskabet blev enstemmingt godkendt.

 

5. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (genfremsættelse).

På generalforsamlingen i juni 2011, blev der under drøftelserne fremsat ønske om en ændring af den nye §4 fra:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, stier, trappe til stranden og andre lignende tiltag”

til:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, stier og trappe til stranden”.

 

Derudover indeholdt bestyrelsens forslag følgende væsentlige ændringer/præciseringer:

Ny §8: ”Foreningens formue kan placeres i danske obligationer eller danske realkreditobligationer med en løbetid på max. 5 år.”

 

Ny §10: ”Hver ejendom har ret til at lade en befuldmægtiget møde for sig på generalforsamlingen. Ingen kan dog have fuldmagt for mere end én ejendom , og den befuldmægtigede skal have gyldig legitimation.”

 

Dirigenten vurderede – med generalforsamlingens godkendelse – at denne generalforsamling i relation til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (fremsat første gang på generalforsamlingen den 19. juni 2011) er at betragte som en ny generalforsamling. Det betyder, at vedtægtsændringerne kan vedtages, hvis mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

Efter gennemgang af de væsentlige ændringer blev det samlede forslag til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

 

6. Drøftelse af bestyrelsens oplæg vedrørende vores fællesarealer

 

Vores fællesarealer.

Vores fællesarealer er beskrevet ovenfor under pkt.3 (Formandens beretning).

 

Vejene Fyrvangen og Lyshøjvangen er særskilte matrikler 7b og 1hø med Gribskov kommune som ejer. Vejene og stierne er private fællesveje og skal derfor vedligeholdes af alle tilstødende grundejere – og det varetages af grundejerforeningen.

 

Grundejeren skal vedligeholde klipning af hæk, græsslåning (rabat ved vej og sti) samt snerydning.

 

Det er færdselsloven almindelige bestemmelser, der gælder på vores veje – også bestemmelser om parkering og hensættelse af køretøjer m.m.

I forbindelse med parkering af biler, skal der være indrettet parkeringsmuligheder for 2 biler på egen grund. Rabatten kan altså ikke bruges som fast parkeringsplads, men som en ekstra mulighed, hvis man f.eks. har gæster. (I byggevedtægten skal et én-familiehus have plads til to biler på egen grund. I Gribskov kommune sidestilles et sommerhus og et én-familiehus).

 

Bestyrelsens holdning:

  • Græsrabatten på begge sider af vejen skal fastholdes
  • Belægning i indkørsel kan føres ud gennem græsrabatten til vejen
  • Belægningen udføres i ”naturlige materialer” – ingen asfalt
  • Belægning i græsrabatten må kun have samme bredde som selve indkørslen
  • Ingen permanent parkering på græsrabat – kun gæsteparkering
  • Afvanding fra befæstet indkørsel skal ske på egen grund

 

Der var spørgsmål om hvorvidt man som sommerhusejer er forpligtet til at komme til Gilleleje for at rydde sne.

 

Loven siger, at hver husejer og sommerhusejere er forpligtet til at rydde udenfor egen parcel.

 

Hertil var der flere kommentarer: Vi skal finde et niveau, hvor vejene skal ryddes og være fremkommelige, så renovationsbiler og ambulancer kan køre ind på Fyrvangen og Lyshøjvangen. Derfor har grundejerforeningen også afsat 4.000 kr af til snerydning.

 

Vedr. ejerskab af vejene ville et tidligere bestyrelselsmedlem vide, at vejene ved udstykningen i 1949 var en del af

af udstykningen, som tilhørte grundejerne - og ikke kommunen.

Bestyrelsen vil undersøge det nærmere i Tingbogen.

 

På spørgsmålet om hvor bred stierne skal være, var svaret, at det er op til grundejerne selv at beskære langs stierne.

 

Der var blandt de fremmødte medlemmer generel enighed om, at den holdning og de retningslinjer, som bestyrelsen fremlagde - suppleret med den lovgivning, der gælder for vores fællesarealer, vil bidrage til en sikring af vores rekreative fællesværdier.

 

7. Fremlæggelse af budget for 2012/13

Det fremlagte budget for 2012/13 blev efter en kort gennemgang godkendt af generalforsamlingen.

 

8. Fastsættelse af kontingent

Formanden foreslog samme beløb som sidste år: 1.000 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand – bestyrelsen foreslår Steen Gyldendal-Melberg FY21 (modtager genvalg – 2 år).

Sekretær – bestyrelsen foreslår Trine Baumbach FY49 (modtager valg – 2 år) efter Grete Gøtsche.

Bestyrelsesmedlem - bestyrelsen foreslår Henrik Pedersen FY37 (modtager genvalg – 1 år).

 

Alle blev valgt.

 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

Suppleant – bestyrelsen foreslår Peter Herrestedt FY18 (modtager genvalg – 2 år).

Blev valgt.

 

11. Valg af revisor

Revisor – bestyrelsen foreslår Ketty Ansbæk FY41 (modtager genvalg-

2 år.

Blev valgt.

 

12. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant – bestyrelsen foreslår Vita Sindt FY/16 (modtager genvalg – 1 år).

Blev valgt.

 

13. Eventuelt

Den opdaterede telefon/adresseliste vil blive udsendt sammen med referatet.

Der var en stor tak til vejudvalget og trappeudvalget.

I forbindelse med Karin Pedersens død anerkendte generalforsamlingen hendes mangeårige indsats som grundejerforeningnes kasserer.

Til slut takkede formanden på bestyrelsens og grundejerforeningens vegne Grete Gøtsche for hendes store indsats som sekretær.

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede på generalforsamlingens vegne dirigenten for en god ledelse.

 

 

 

Godkendt den 6. Juli 2012

 

 

 

Grete Gøtsche        Kurt Kragh       Steen Gyldendal-Melberg

Sekretær                  Dirigent           Formand