Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2021

 
REFERAT
Ordinær Generalforsamling i Nakkehoved Grundejerforening
15. august 2021 kl. 9.00 på FYRKROEN
 
Pkt. 1 Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. som nu igen kan afholdes på Fyrkroen. Formanden foreslog herefter Kurt Kragh, FY 34, som dirigent. Der var ikke andre forslag og Kurt Kragh blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
Dagsordenen blev gennemgået og der var ingen ændringer. Der var 29 medlemmer mødt op.

Pkt. 2 Formandens beretning:
Formanden, Steen FY 21, gennemgik herefter sin beretning.
 
Veje, stier:
Der var i årets løb lagt asfaltbaner på Fyrvangen mod vest (mellem FY 17-19 og FY 14-16) samt kantsikring ved FY 41-43 og kantsikring repareret ved LY 32. Der var lagt grus på stikvejen LY 10-14.
Generelt om vejene var de i rimelig vedligeholdt stand, men det basale problem er at selve vejkassen under asfalten er for spinkel til tung trafik, og der er gravet i den i forbindelse med nedlæggelse af rør mv. Det har skabt forskellighed i, hvordan vejkassen arbejder og sætter sig. Der vil derfor altid være revnedannelse og behov for løbende vedligeholdelse medmindre der lægges ny vejkasse — og det er dyrt.
Der er således et behov for fortsat vedligeholdelse og på sigt et helt nyt asfaltlag — men det vil ikke på grund vejkassens beskaffenhed reducere behovet for løbende vedligeholdelse væsentligt. En helt ny belægning vil formentlig koste ca. 700.000 kr. — hvoraf foreningen har opsparet godt 480.000 kr.

Formanden redegjorde herefter for ideen om at omlægge vejene til grusveje. Det vil have en initial omkostning til bortfjernelse af asfalten og etablering af grusveje — og der vil også være en årlig omkostning til vedligeholdelse, som dog vil være mindre end ved asfalt. På de foreløbige oplysninger vurderedes omkostningen til knap 600.000 til etablering og 40.000 i årligt vedligehold.
Omlægning til grusvej kræver accept fra vejmyndigheden (kommunen). Omlægning vil tillige betyde, at der ikke skal foretages opsparing til fornyelse af belægningen — formentlig en besparelse på kontingentet på kr. 200. Der var andre fordele som f.eks. at grusveje medførte nedsat hastighed og bedre afvanding — men der var også gener som f.eks. støv, støj, dannelse af huller, men muligvis kan dette reduceres ved valget af grus og behandling/sprøjtning af vejen.

Formanden lagde op til at forslaget blev drøftet med henblik på, om det var en ide som bestyrelsen skulle arbejde videre med og forelægge i et begrundet forslag til næste års generalforsamling.

Trappen:
Trappen havde det godt og bortset fra lidt lugning og beskæring var der ikke behov for noget særligt. Men skrænten er skrøbelig.

Kommunikation:
Foreningens kommunikation med omverdenen har følgende elementer:
Vigtig information såsom indkaldelser, oplysning om arrangementer osv. Mail til samtlige medlemmer.
Løbende information (referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger osv. Hjemmesiden: Nakkehovedgrundejerforening.dk
Sociale kontakter i medlemskredsen: Facebook
Det er frivilligt at deltage på Facebook — og det er ikke et sted hvor der vil komme informationer fra bestyrelsen — det er for fællesskabet — og kun for medlemmer.

Det er en synlig og privat gruppe -pt. med 45 medlemmer.
Hvis man vil være med, skal man på Facebook søge efter Nakkehoved
Grundejerforening - og derefter søge om optagelse — skriv husnummer som FY xx eller LY xx — det letter godkendelsen. at man kan se hvilken grund man repræsenterer.

Medlemmer:
Der var kommet følgende nye medlemmer i årets Iøb, som vi byder velkommen:
LY 6: Annie Trieb/Oskar Trieb
FY 31: Malene Norup/Rasmus Kjær
FY 23: Stephanie Natalie Lorentzen/Joakim Crone Valentiner
FY 33: Kim Hannibal/Mette Gottlieb

Formanden oplyste, at foreningens mangeårige medlem John F Hansen fylder 100 år i år. John havde holdt tale ved foreningens 50 års jubilæum i 1999, idet han havde været med fra den allerførste dag.

Jubilæum:
Foreningen har 75 års jubilæum i 2024. Bestyrelsen vil arbejde med, hvorledes dette skal markeres.

Arrangementer:
Der havde været arrangeret fællesspisning og bål på stranden Sankt Hans aften. Der havde - grundet pandemien — ikke været afholdt vejfest i løbet af året.

Nordkystens fremtid:
Målet var at etablere en fælles holdbar kystbeskyttelse fra 2023-24. Der var for Gribskov tale om en strækning på 35 km med sandfodring og skråningsbeskyttelse på 8 strækninger. For Gilleleje — Nakkehoved var det en strækning på 1700 m.
Det store spørgsmål havde været betalingsmodellen, og kommunen havde her besluttet, at initial fodring mv. skal betales med 75 % fra kommunen og 25 % fra grundejerne i første række.
Den løbende vedligeholdelse skal betales af grundejerne i første række. Kystsikringen har således ingen direkte økonomisk konsekvens for grundejerforeningens medlemmer.
Der er yderligere information på: nordkystensfremtid.dk

Hermed sluttede formandens beretning og ordet blev frit. Det udløste en debat om forslaget om at overgå til grusveje, hvor mange tog ordet og fordele og ulemper blev fremhævet, og der blev spurgt til andres erfaringer.
Dirigenten bad om forsamlingens tilkendegivelse af, hvorvidt bestyrelsen skulle arbejde videre med at afklare ideen og dens konsekvenser med henblik på en beslutning på næste generalforsamling, Ved håndsoprækning konstateredes markant flertal blandt de fremmødte for at få forslaget yderligere belyst med alle dets konsekvenser.

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

Pkt.3 Kassereren fremlægger regnskabet:
John FY10 gennemgik det udsendte regnskab, som var underskrevet og revideret uden bemærkninger. Indtægterne var som forventet og udgifterne var blevet lidt mindre, fortrinsvis fordi administrationsudgifterne var mindre på grund af billigere generalforsamling og ingen fysiske bestyrelsesmøder.
John bemærkede, at der var kommet en ny udgift — renter (negativ rente) på knap 2.000 kr. af indestående i banken — så foreningen betalte penge for at have penge i banken.
Samlet gav det et resultat på ca. 38.500 kr., hvilket var ca. 6.000 højere end budgetteret.
Resultatet overføres til næste år og giver således en forøgelse af foreningens formue — som jo reelt var en opsparing til at imødegå fremtidige omkostninger til renovering af vejene.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Indkomne forslag:
På baggrund af forslag fra flere medlemmer havde bestyrelsen undersøgt forholdene vedrørende internetforbindelse nærmere.

Erik FY 59 redegjorde for mulighederne for fibertilslutning. Det blev oplyst, at der var fiber på Lyshøjvangen, men at der skulle lægge nyt på Fyrvangen. To forskellige udbydere var interesseret i uden udgift for grundejerne at lægge fiber ud, såfremt der var 50 0%— eller 55 % tilslutning fra grundejerne — afhængigt af udbyderne. Kravet var endvidere, at man tegnede abonnement på internetaccess som var uopsigeligt i 6 måneder. Der var forskel på hvor mange internetudbydere, der var mulige — fiber fra TDC Net gav langt de fleste muligheder. Abonnementsprisen var ca. 250 kr./måned.

Jesper FY 40 redegjorde for mulighederne for at få internet over mobil. My Wire tilbød en router til at opsætte udvendig, der ville finde den optimale forbindelse, og han havde selv rigtig gode erfaringer med løsningen, der kunne give fuld tilstrækkelig kapacitet til streaming fra flere kilder samtidig. Det var imidlertid en helt individuel løsning, som kostede et par tusind kr. for routeren og så naturligvis et internetabonnement.

Der var herefter en debat med flere indlæg, der udtrykte positive holdninger til at få etableret en fiberforbindelse. På baggrund heraf tilkendegav de fremmødte tilslutning til, at bestyrelsen arbejdede videre med forslaget om at få fiber i grundejerforeningens område.

Punktet var herefter udtømt.

Pkt. 5 Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent:
John FY 10 fremlagde forslag til kontingent som uændret kr. 1.000 — med betalingsfrist 1/10 2021. Forsamlingen vedtog forslaget.

Endvidere fremlagdes budget baseret på det vedtagne kontingent, der viste indtægter for kr.85.000 og udgifter til veje, stier mv på kr. 152.000 og administration mv. for kr. 16.200 og således et resultat på kr. -86.200.
Dette budget var udarbejdet før, generalforsamlingen havde tilsluttet sig at gå videre med at undersøge muligheden for etablering af grusveje. Det var klart denne beslutning gjorde, at den oprindelige plan vedrørende vedligeholdelse af veje ikke længere var hensigtsmæssig, og det betød at udgiften til veje ville blive reduceret til det helt nødvendige for ikke at iværksætte arbejder, som efterfølgende skulle vise sig at være spildte.
Budgettet blev vedtaget som foreslået med bemærkning om, at udgifter til veje skulle reduceres til det mest nødvendige, og at resultatet derfor skulle søges tilsvarende forbedret.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand og kasserer var på valg:
Valg af Næstformand: Erik FY 59 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage genvalg.
Ingen andre forslag. Næstformanden blev genvalgt.

Valg af sekretær: John FY 10 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage genvalg. Ingen andre foreslået. Kassereren blev genvalgt.

Pkt. 7 Valg af bestyrelsessuppleanter:
1 suppleant var på valg:
Svend Møllenborg Larsen LY 18 var foreslået og erklærede sig villig til at modtage genvalg. Ingen andre foreslået: Svend blev genvalgt.

Pkt. 8 Valg af revisor:
Helle Torp FY 36 var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Ingen andre forslag. Helle var villig til genvalg. Helle blev genvalgt.

Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant:
Ejvind FY 20 var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg. Ingen andre foreslået. Ejvind var villig til genvalg. Ejvind blev genvalgt.

Pkt. 10 Eventuelt:
Formanden fik ordet for at redegøre nærmere for foreningen "Fyrmester Fabers Venner" og projektet Fabers Have og Naturlegeplads. Der er ingen sammenhæng mellem vores grundejerforening og Fyrmester Fabers Venner. Som tidligere anført var det fastslået, at man ikke som grundejerforening med medlemspligt kunne indgå i nogen form for forpligtelse, der lå uden for det formål grundejerforeningen havde ved sin stiftelse og som fulgte af den tinglyste af deklaration på de enkelte grunde.

Man havde allerede modtaget penge fra kommunen til arbejdet med projektet og man havde derfor været nødt til at oprette foreningen rent juridisk med cvr-nummer mv.
 
Der var p.t. kun 4 medlemmer. Det er hensigten på et senere tidspunkt at afholde en generalforsamling, hvor alle interesserede kunne deltage.
Projektet omfatter etablering af Fabers have (historisk placering), etablering af toiletfaciliteter, etablering af naturlegeplads (vest for parkeringspladsen) og forlængelse af badebro.
Der er tilknyttet arkitekt og landskabsarkitekt der nu arbejdede med udformningen.
Herefter skal der skaffes finansiering, idet man anslår den samlede etableringsomkostning til ca. 5.000.000 kr.
Der skal indgås aftale om vedligeholdelse og tilsyn med Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.

Derefter opfordrede formanden til, at medlemmerne viste interesse for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Han havde været med siden 2010 og meddelte, at han ikke genopstillede på generalforsamlingen i 2022 — så der var i hvert fald en ledig plads.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede generalforsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling.

Generalforsamlingen blev ophævet.

Signaturer
Tiltrådt: 26. august 2021

Kurt Kragh, FY 34, Dirigent

Steen Gyldendal-Melberg, FY 21, Formand
 
Jens Ottesen-Støtt, LY 30, Sekretær.