Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2015

 

Referat
Generalforsamling
Nakkehoved Grundejerforening
Søndag 21. juni 2015 kl. 9.00

Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

 

Tilstede:

Stemmeberettiget:

Gyldige fuldmagter:

 

41 personer (samt 3 børn)

29 grundejere

3 fuldmagter

*************************************************************

Velkommen

Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg FY21 bød velkommen og introducerede bestyrelsen og bød velkommen til nye grundejere.

 ************************************************************

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Charles Bechshøft FY 19B, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen nu er beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen.

 ************************************************************

2. Formandens beretning

Hovedpunkterne i formandens beretning var:

  • Veje og stier
  • Trappen
  • Kystsikring
  • Inddrivelse af kontingenter. 

Veje og stier:

Vores fællesarealer omfatter 2 veje (Lyshøjvangen og Fyrvangen), de tre stikveje (Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10,12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B).

Derudover er der fire stier. Den ene går fra Lyshøjvangen ud til Nakkehoved Strandvej. Herudover er der en sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen samt videre mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr. Den sidste sti løber parallelt med Fyrvangen 43.

Grundejerforeningen har nogle vedligeholdelsesplaner, som stort set er overholdt. Der er således lavet kantreparation på LY og FY, revneforsegling på hele LY og dele af FY, ligesom stierne er blevet efterset. Skellet mod Stubbevangen er ryddet. Herudover har vi fået en ekstra sikring, nemlig en Nabohjælpsordning. Alle grundejere kan tilmelde sig på www.nabohjælp.dk .

Det er bestyrelsens opfattelse, at vejene generelt er i god stand. Vi har valgt den strategi, at vi har en høj vedligeholdelse, således at der vil gå mange år, inden vi skal have ny asfalt. Det har som konsekvens, at vi sparer lidt mindre op end tidligere. Der bliver repareret asfalt, ligesom vi er begyndt at træffe foranstaltninger vedrørende regnvand fra vejene (der jo er grundejerforeningens ansvar). Vi kommer derfor til at bruge flere penge til afvanding.  Afvandingen har prioritet over for asfalt.

Trappen:

Vi har en fantastisk udsigtsplatform, men desværre ikke nogen trappe ned til stranden.  Vi har fået 25.000 kr. fra Gribskov Kommune til materialer. Disse er indkøbt og venter på at blive brugt. Vi har også søgt nogle fonde om økonomisk hjælp, dog indtil videre uden succes. Men vi har stadig en ansøgning ude. 

Kontingent:

Kassereren og bestyrelsen har utrolig svært ved at inddrive kontingentet fra visse medlemmer. Dette er helt uacceptabelt. Formanden opfordrede de fremmødte til dels selv at betale til tiden og dels at opfordre alle øvrige grundejere til at betale til tiden.

 Kystsikring:

De 3 Nordsjællandske kommuner er gået sammen om kystsikring.  Der er lavet en milestensplan. Det er en meget bekosteligt affære, og kommunerne ønsker at inddrage staten.  Kommunerne er gået i gang, men vi får nok ikke kystsikring i vores område de næste par år.

Grundejerforeningen kan ikke bare selv udlægge store sten, uden at vi også indgår i et sandfordringsprojekt.  Dette er dog alt for bekosteligt.

 Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

*************************************************************

3. Kassererens beretning af regnskabet

Formanden fremlagde regnskabet på kassererens vegne. I den forbindelse redegjorde formanden for, at vi på grund af sidste års budget skulle hensætte 40.000 kr. på en konto ”for sig”. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og som det vil fremgår af næste års budget, vil dette blive ændret.

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

*************************************************************

4. Indkomne forslag

Trappeudvalget har fremsendt forslag til dækning af udgift på ca. kr. 15.000 til nedramning af jerntræspæle i forbindelse med genopførelsen af vores strandtrappe.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og støtter det.

Jakob S. Andersen FY31 redegjorde for forslaget.

 Efter et par opklarende spørgsmål vedtog generalforsamlingen at imødekomme forslaget. 

*************************************************************

5. Fremlæggelse af budget for 2015/16 og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget for 2015/16 blev efter en kort gennemgang godkendt af generalforsamlingen.

 Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år: 1.000 kr.

Forslaget blev godkendt.

************************************************************ 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden takkede indledningsvist den afgående kasserer Camila Nielsen FY26 for hendes indsats.

 Næstformand – bestyrelsen foreslår Erik Schlichting FY 59 (modtager genvalg – 2 år).

Kasserer – bestyrelsen foreslår Jens Ottosen-Støtt LY30 (modtager valg – 2 år).

Bestyrelsesmedlem - bestyrelsen foreslår Jakob S. Andersen FY31 (modtager valg – 2 år).

 Alle blev valgt. 

*************************************************************

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

Suppleant (2 år):

Formanden opfordrede interesserede medlemmer til at opstille.

 

John Tyrrestrup FY10 stillede op og blev valgt.

 ************************************************************

8. Valg af revisor

Revisor (2 år):

Formanden opfordrede interesserede medlemmer til at opstille.

 Helle Torp FY 36 stillede op og blev valgt.

 ************************************************************

9. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant – bestyrelsen foreslår Vita Sindt FY16 (modtager genvalg – 1 år).

 Vita Sindt blev valgt.

 ************************************************************

10. Eventuelt

 

Erik Schlichting FY59 orienterede om møde i GGFØ, hvor der blev orienterede om en ændring af lov om private fællesveje, der træder i kraft 1. juli 2015. Lovændringer betyder, at vores veje bliver omfattet af reglerne for byveje og skal således leve op til disse regler. Efter de nye regler skal kommunen spørges om alle ændringer.

Jacob S. Andersen FY31 orienterede om, at der i fremtiden, når den nye trappe er etableret, formentlig vil blive mulighed for at købe nye trappetrinscertifikater.

Erik Schlichting FY59 opfordrede medlemmerne til at tage initiativ til en vejfest, ligesom han opfordrede medlemmerne til at melde sig ind i vejudvalget. Vejudvalget består for tiden alene af formanden og ham selv. Endvidere opfordrede Erik Schlichting FY59 alle grundejerne til at vedligeholde arealer langs deres grunde ud til stierne.

*************************************************************

 Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var gennemgået og takkede for god ro og orden.

 ************************************************************

Tak for i dag

Formanden takkede dirigenten for hans indsats og bød på øl og vand.

Jette Knudsen FY59 oplyste, at der vil blive holdt en vejfestsfrokost søndag den 13. september kl. 13.30 – nærmere information følger.

 

Godkendt den 21. juni 2015

  

Trine Baumbach                     Charles Bechshøft                     Steen Gyldendal-Melberg

Sekretær                                   Dirigent                                        Formand