Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2013

Referat

Generalforsamling

Nakkehoved Grundejerforening

Søndag 16. juni 2013 kl. 9.00

 

Gillelejehallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

 

Tilstede:

Stemmeberettiget:

 

44 personer

30

Velkommen

Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg/FY21 bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Ottosen-Støtt LY30, der blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning

Hovedpunkterne i formandens beretning var:

  • Hajtænder
  • Vejene / Vejudvalget
  • Trappen / Trappeudvalget
  • Information fra Bestyrelsen / hjemmesiden

 

Ad Hajtænder: Formanden orienterede om foreningens dialog med kommunen (og politiet). Stien på Nakkehoved Strandvej er en kombineret gang- og cykelsti. De almindelige vigepligtsregler gælder. Kommunen vil sørge for den nødvendige skiltning, ellers ikke mere.

 

Ad vejene: Det er nu blevet fastslået, at det er grundejerforeningen, der ejer vejene og stierne (skødet af 9. november 1961 ligger i arkivet), hvilket kommunen har anerkendt.

Vejudvalget (Henrik PedersenFY37,Erik SchlichtingFY59 og Poul-Erik Olsen FY44) har foranlediget, at der er sket kantstabilisering og revneforsegling på Lyshøjvangen. Standarden på vejene er ok og vil med løbende vedligeholdelse kunne holde ca. 10 år endnu.

 

Ad trappen: Trappeudvalget (Ejvind Gadmar FY20, Charles Bechshøft FY19B, Gert Sindt FY16, Troels Wesnæs FY17, Jacob S. Andersen FY31 og Jørgen Fredsted FY25) har foranlediget, at trin er blevet repareret, ligesom der er blevet luget mv. Der er blevet sat skilte op med opfordring til, at folk benytter trappen (og ikke skrænten).

Der kan stadig købes trappecertifikater.

 

Ad information: Formanden meddelte, at grundejerforeningen har fået ny udbyder til vores hjemmeside: www.nakkehovedgrundejerforening.dk

Hanne UhligLY 30 har hjulpet bestyrelsen med den nye hjemmeside.

Der sker løbende opdatering på hjemmesiden både vedrørende referater fra bestyrelsesmøder, trappe, veje, økonomi mv.

Billeder kan lægges ind ved at sende dem til formanden.

Hanne oplyste, at den nye hjemmeside er meget billigere, idet der stort set ikke er driftsudgifter. Herudover er hjemmesiden bedre opbygget.

 

 

Formandens beretning blev sat til drøftelse.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

Regnskab 2012/2013

Formanden fremlagde på kassererens vegne det reviderede regnskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

5. Fremlæggelse af budget for 2013/14 og fastsættelse af kontingent

Henrik PedersenFY37 fremlagde budget for 2013/14.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 1000 kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Næstformand – bestyrelsen foreslår Erik Schlichting FY59 (modtager genvalg – 2 år)

Kasserer – bestyrelsen foreslår Camila Bach Nielsen FY26 (modtager valg – 2 år)

Bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslårHenrik PedersenFY37 (modtager genvalg – 2 år)

Alle blev valgt enstemmigt.

Formanden takkede den afgåede kasserer (Lise Bockhoff FY19B) for en god indsats.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

Suppleant – bestyrelsen foreslårJørgenFredsted FY25 (modtager genvalg – 2 år)

Blev valgt enstemmigt.

 

8. Valg af revisor

Revisor – bestyrelsen foreslår Michael Hogrefe FY61 (modtager valg – 2 år)

Blev valgt enstemmigt.

Formanden takkede den afgåede revisor (Jytte Rosholm FY31) for en god indsats.

 

9. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant – bestyrelsen foreslår Vita Sindt FY16 (modtager genvalg – 1 år).

Blev valgt enstemmigt.

 

10. Eventuelt

Den opdaterede telefon/adresseliste vil blive udsendt sammen med referatet.

FY 13 oplyste, at der gennem årene har været forlydender om, at kommunen ville overtage vejene i forbindelse med en eventuel ændring af områdets status til helårsbeboelse.

Erik oplyste, at kommunalplanen stadig opererer med at ændre området til helårsbeboelse.

Henrik oplyste, at kommunen vedrørende andre grundejerforeninger forsøger at få grundejerforeningerne til at overtage vejene.

FY 45 oplyste, at kommunen forsøger at spare penge.

FY 24 opfordrede til, at alle grundejere i forbindelse med håndværksarbejde indgår aftale med håndværkere om at parkere uden for asfalten.

Henrik oplyste, at vejudvalget har startet en ny praksis med at informere grundejeren om rettigheder og pligter, herunder om at de er økonomisk ansvarlige for eventuelle skader på vejene.

Husk løbende information www.nakkehovedgrundejerforening.dk

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede på generalforsamlingens vegne dirigenten for en god ledelse.

 

  

Godkendt den 16. juni 2013

 

Trine Baumbach                 Jens Ottosen-Støtt                        Steen Gyldendal-Melberg

Sekretær                               Dirigent                                           Formand