Bookmark and Share     Sitemap
Referat 2010

 


Referat fra Geneneralforsamlingen

Søndag 13 juni 2010

 

 

Nakkehoved Grundejerforening

5 sider

 

Til stede

 

60 personer – heraf 48 stemmeberettiget incl. 9 fuldmagter

 

Efter generalforsamlingen er modtaget en indsigelse omkring brugen af fuldmagter se nederst i referat.

 

 

 

Valg af dirigent

 

Kurt Kragh /FY34 blev valgt

Mødet var lovligt indkaldt efter vedtægterne

Der var ingen indvendinger fra salen

 

Protokol

Edmund Christiansen F/09 gennemgik referat generalforsamlingens referat fra 2009

 

Flg. kom medkommentarer:

FY/37 Glad for opsummering – gav overblik:

FY/55 Efterspurgte arkiv på hjemmeside (Idet protokolatet ifm med hendes fratræden som sekretær ikke forelå på internettets arkiv)

FY/25 Ønskede oplyst hvor mange tilbud, der var indhentet ifm forslag til vej vedligeholdelse.

 

Formanden besvarede henvendelsen fra FY/55 og beklagede at dele af arkiv ikke længere var tilgængeligt på internettet, men selvfølgelig lå i protokol.

 

FY/37 Fulgte op på besvarelsen ogkonstaterede, at han var dybt foruroliget over, hvorledes denne sag var forløbet .

 

Flere kommentarer omkring hastighed på Fyrvangen samt kommentarer fra såvel Lyshøjvangen som Fyrvangen omkring manglende snerydning.

 

Formandens beretning

2 bestyrelsesmedlemmer er efter eget valg udtrådt i perioden

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at sekretær Grethe Gøtsche stoppede blev hun afløst af 1. suppleant Edmund Christiansen FY/09

 

Da formand Hans Klitgård grundet sygdom forlod bestyrelsen den 30 maj. ganske kort tid før afholdelse af GFR valgte bestyrelsen ikke at indkalde

 

nogen suppleant, men afventede GFR.( I formandens beretning blev dette ikke fremlagt før der på foranledning af spørgsmål fra suppleant Jørgen Fredsted FY/25 spurgte ind til hvorfor han ikke var blevet bedt om at supplere bestyrelsen og den fungerende formand svarede at såvel grundet stort arbejdspres samt den korte tid til GFR)

 

Vejene

Formanden redegjorde kort for arbejdet med vejene i indeværende periode samt lagde op til yderligere information omkring fremtidig vedligehold

ifm med gennemgang af budget samt fremtidig prognose, som begge var udsendt ifm indkaldelse til GFR

 

Snerydning:

Snerydning er ikke en fællesopgave for grundejerforeningen, men påhviler den enkelte grundejer at foretage den fornødne snerydning.

MENpå opfordring fra flere medlemmer,foranledigede formanden, at der blev skrabet sne en gang i den forløbne vinter for grundejerforeningens regning.

 

Trappe ved fyret:

Sagens løb blev gennemgået i kronologisk orden med henvisning til diverse mails, møder mv. Samtlige bilag ligger på vor internetside

 

Efter at formandens beretning var afsluttet, kommenterede dirigenten beretningen med, at den ikke var til afstemning, men blot til efterretning for de fremmødte, men at der selvfølgelig kunne kommenteres, men oplyste samtidig, at en dialog omkring trappen burde vente til pkt. 5 indkomne forslag.

 

 

   

Kassererens beretning

Fra FY/19 blev der stillet spørgsmål omkring passus i regnskab, som var indført efter at regnskab var underskrevet.

 

FY/37 ønskede yderligere information omkring prognosen

 

Der var flere indlæg omkring passus og man enedes om at fjerne denne passus i regnskab.

 

Mht prognosen er denne ikke en del af kassererens beretning, men blot et redskab til at vurdere kasse-flow, nødvendigt lånebehov, såfremt udvikling for vedligehold fulgte oplægget fra bestyrelsen.

 

Derefter blev kassererens beretning godkendt.

 

Der var dog et ønske fra FY/19 at regnskabet fremover skulle gennemgås mere detaljeret (pkt. for pkt. i regnskabet)

 

 

Indkomne forslag

De indkomne forslag blev oplæst 1-4 hvorimod bestyrelsens forslag pkt. 5 blev trukket tilbage grundet usikkerhed omkring lovlighed i at udbetale, på foreningen vegne, et beløb til trappelaug i privat regi (Kr. 25.000) jvf brev fra Advokaterne Eiland. (Brevet ligger ligeledes på foreningens hjemmeside.)

 

 

  1. Efter en redegørelse fra Trappelauget omkring håndtering af trappen ved fyret samt Trappelaugets arbejde ifm med dette, herunder, at det under pkt. 2 fremsatte beløb var til brug for materialer og at arbejdet ville blive udført af frivillig arbejdskraft blev afstemning iværksat:
  2. Forslag om, at der i budgettet for 2010/2011 afsættes kr. 45.000,- til etablering af trappe, under forudsætning af at nødvendige tilladelser opnås.

 

For stemte 32 og imod 16 og forslaget blev dermed vedtaget

 

  1. Forslag 3 kom ikke til afstemning, idet det var irrelevant, da forslag 2 blev vedtaget.
  2. Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for 10 imod og 2 blanke

 

 

 

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning på kr. 100,- pr år svarende til kr. 700 årligt i kontingent .

 

Efter en dialog om højere indbetaling blev forslaget vedtaget næsten enstemmigt ved håndsoprækkelse, idet der dog var 2 som stemte imod.

 

 

Fremlæggelse af budget 2010/2011

 

Fremlagte budgetter skal revurderes i.f.t.. beslutning under pkt. 2 – Udgifter omkring trappen ændres fra kr. 25.000 til 45.000 for året 2010

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer,

suppleant, revisor samt revisorsuppleant

 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

 

Konstitueret formand Sven Lefeldt/57

Sekretær Edmund Christiansen FY/09

Bestyrelsessuppleant 1

Revisor John Ferslew FY/06

Revisorsuppleant Vita Sindt FY/16

 

Bestyrelsen indstillede Sven Lefeldt til at fortsætte på posten som formand. Som modkandidat til bestyrelsens forslag opstillede Steen Melberg.

 

Steen Melberg blev valgt med 35 stemmer mod Sven Lefeldt’s 13 stemmer.

 

Efter dette valg, som var en klar mistillidserklæring til den siddende bestyrelse, valgte først Edmund Christiansen, som var på valg til sekretær, at trække sit kandidatur, hvorefter den resterende del af bestyrelsen ligeledes ønskede at udtræde af bestyrelsen..

 

 

 

 

Mødet blev herefter kort afbrudt således, at den nye formand havde mulighed for at finde nye kandidater til en fremtidig bestyrelse.

 

Efter kort tid opstilledes følgende som alle blev valgt uden modkandidater:

periode

SekretærGrethe Gøtsche FY/552 år

NæstformandSøren Thorndal LY/34A1 år

KassererPeter Herrestedt FY/181 år

BestyrelsesmedlemHenrik Pedersen FY/372 år

Bestyrelsessuppleant 1 Jørgen Fredsted FY/25 (ej på valg) 1 år

Bestyrelsessuppleant 2 Erik Schlichting FY/592 år

RevisorVagn Ansbæk FY/412 år

Revisor suppleantVita Sindt FY/161 år

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

LY/30 ønskede, at bestyrelsen ville se på en mulighed for, i forbindelse med den nye trappe, også at anlægge en badebro.

 

FY/52 Ønskede at bestyrelsen undersøgte muligheden for 1 gang årligt at få afhentet storskrald.

 

FY/47 Ønskede omlægning af ensretningen på Fyrvangen således, at den fulgte hus nummereringen.

 

 

Hermed afsluttedes mødet kl. 13.30

 

Referent Edmund Christiansen FY/09

 

 

Gilleleje den 17 JUN 2010.

 

 

 

Formel indsigelse mod brug af fuldmagter under afstemninger.

 


På generalforsamlingen den 13 JUN 2010 blev fuldmagter håndteret efter andre regler end på alle tidligere generalforsamlinger.

 


Hidtil er vedtægternes ordlyd blevet fuldt meget regelret.

 

 

§ 9.

 

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen, og stemmeretten suspenderes, når den pågældende ophører at være ejer af ejendommen, enten fordi han har solgt denne ved købekontrakt eller ved fuldmagt har overdraget sin ejendomsret til andre, eller ved fogedforretning, indsættelsesforretning eller udlæg er blevet sat ud af sin ejendomsbesiddelse. Medlemmerne har ret til at lade en befuldmægtiget møde for sig på generalforsamlingen. Ingen kan dog stemme for mere end én person, og den befuldmægtigede skal have gyldig legitimation.

 


Dette afsnit er hidtil fortolket således:

Medlemmer, der møder alene, kan ikke også stemme ved fuldmagt.

 


Om denne fortolkning er korrekt eller ej tager jeg ikke stilling til, men flere medlemmer undlod at medbringe fuldmagter i forventning om, at de ikke kunne anvendes efter den hidtidige praksis.

Jeg rejste spørgsmålet 2 gange over for dirigenten under generalforsamlingen, men denne brugte sin fortolkning uden at høre forsamlingen.

Jeg tror ikke at resultatet ved afstemningerne var blevet væsentlig ændret, men det er en formel fejl, der stiller spørgsmål til afstemningernes gyldighed.

Jeg skal anmode om, at dette nævnes i referatet.

Med venlig hilsen

 

Sven Lefeldt

Fyrvangen 57

3250 Gilleleje

 

Dirigenten har efterfølgende bekræftet dette, men henførte til at beslutning om at tillade brugen af fuldmagt som det blev gennemført på generalforsamling – var i henhold til almindelig praksis i andre foreninger hvorfor han som juridisk ansvarlig for afholdelse af generalforsamlingen valgte at benytte denne procedure