Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2014

Referat

Generalforsamling

Nakkehoved Grundejerforening

Søndag 22. juni 2014 kl. 9.00

 

 

Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

 

Tilstede:

Stemmeberettiget:

Gyldige fuldmagter:

 

53 personer

32 grundejere

1 fuldmagt

Velkommen

Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg FY21 bød velkommen og introducerede bestyrelsen.

 

1. Valg af dirigent

 

 

 

 

Bestyrelsen foreslog Kurt Kragh FY34, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Kurt Kragh påpegede, at det under generalforsamlingen er grundejerne, der tegner grundejerforeningen. Dirigenten er som dirigent medlemmernes tillidsrepræsentant, og han håbede på en god og engageret debat. Dirigenten gennemgik dagsordenen.

 

2. Formandens beretning

 

 

 

Hovedpunkterne i formandens beretning var:

  • Veje og stier
  • Trappen
  • Badebroen

 

Veje og stier:

Vores fællesarealer omfatter 2 veje (Lyshøjvangen og Fyrvangen), de tre stikveje (Lyshøjvangen 5 og 7, Lyshøjvangen 10,12 og 14 samt Fyrvangen 19A og 19B).

Derudover er der fire stier. Den ene går fra Lyshøjvangen ud til Nakkehoved Strandvej. Herudover er der en sti mellem Lyshøjvangen og Fyrvangen samt videre mellem Fyrvangen og arealet ved det vestre fyr. Den sidste sti løber parallelt med Fyrvangen 43.

Vejene fylder meget i bestyrelsens arbejde og i budgettet.

Der er opsat en sandkasse på LY. Der er også lavet revneforsegling på LY.

Stormen Bodil gjorde, at det var nødvendigt at fælde et træ på grundejerforeningens regning.

Vejene er stadig rigtig gode, og det er bestyrelsens vurdering, at vejene kan holde mindst 10 år endnu.

I indeværende år vil bestyrelsen koncentrere sig om kantstabilisering samt vedligeholdelse af stierne. Endelig vil bestyrelsen fortsætte med nødvendig revneforsegling.

 

 

Trappen:

 

Trappen gav – inden Bodil – god adgang til stranden. Nu er den reduceret væsentligt. Trappeudvalget har været fantastisk, og der er ryddet op efter Bodil og bygget en lille platform. Trappeudvalget har søgt kommunen om tilskud til trappen. Der er modtaget 25.000 kr. Bestyrelsen/Trappeudvalget vil overveje, hvad pengene skal bruges til, da det ikke er muligt at genetablere en ny trappe. Bestyrelsen vil derimod gerne have mulighed for at vurdere, hvad der skal til, for at der kan blive bygget en ny trappe. Det er ikke umiddelbart bestyrelsens hensigt at bekoste en ny trappe. Skal der etableres ny trappe, må det være kommunen eller evt. fonde, der skal betale.

 

Formanden oplyste, at badebroen også røg i forbindelse med stormen Bodil. Kommunen besluttede, at badebroen ikke umiddelbart skulle genetableres, da der var kommet mere sand på stranden. Bestyrelsen skrev til kommunen og opfordrede til, at badebroen blev genetableret. Kommunen har netop meddelt, at badebroen vil blive genetableret (arbejdet påbegyndes i uge 29).

 

Dirigenten satte formandens beretning til drøftelse.

 

Hans FY 3 spurgte, hvor pengene kommer fra til at undersøge, om der kan etableres ny trappe.

Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har sat penge af til trappen.

Jacob FY 31 redegjorde for bevillingen fra kommunen (da pengene efter retningslinjerne skal bruges på materialer). Trappeudvalget er i dialog med kommunen om, hvorvidt vi må bruge pengene til ingeniørarbejde.

John FY 10 oplyste, at området hører under Naturstyrelsen. Kommunen har oplyst, at der bliver nedsat et udvalg, der skal forholde sig til, hvad der skal ske med Nordkysten.

John FY 10 ønskede oplyst, hvad det vil koste at lægge nyt asfalt.

Formanden oplyste, at et tidligere tilbud var på 6-800.000 kr. Det vil nok være omkring 1. mil. i dag. Vi sparer så mange penge op pr. år, som det er muligt. Vi satser på, at vi henlægger op til 50.000 kr. pr. år – nok kun 40.000 kr. i år, jf. budgettet.

Erik FY 59 oplyste, at han har deltaget i et møde i GGFØ. Bo Juhl fra kommunen oplyste i den anledning, at kommunerne på Nordkysten ønsker aktivt at sikre Nordkysten ved såkaldt sandfodring. Det koster omkring 100 mio. (Gribskov 37 mio.). Der bliver også etableret fiskerev. Projektet bliver iværksat i 2017/18. De årlige driftsudgifter bliver på 3 mio. Der bliver således tale om en fælleskommunal opgave finansieret af skattebetaling.

Ingelise FY52 ville gerne have oplyst, hvordan sandfodring kan hjælpe på vores strand.

Erik FY 59 oplyste, at sandfodring virker og forklarede det tekniske herved.

Vagn FY 41 oplyste, at der i gamle dage var høfder fra Gilleleje Havn og ud til os. Høfderne holdt også på sandet.

Ingelise FY 15 ville gerne vide, hvad vi kommer til at betale. Ingelise redegjorde for, hvad grundejerne andre steder er kommet til at betale. Ingelise oplyste, at sandfodring ikke fungerer uden store økonomiske omkostninger for grundejerne. Ingelise opfordrede bestyrelsen til at være kritisk og på forkant over for kommunen.

Erik FY 59 oplyste, at kommunen betaler 25%. Grundejerne kommer også til at bidrage. Det er ikke endelig afgjort, hvem og hvor meget det drejer sig om.

Formanden oplyste, at bestyrelsen vil følge op på sandfodringsprojektet.

Ingelise FY 52 meddelte, at det er grædefærdigt, at trappen ser sådan ud nu. Ingelise opfordrede til, at vi sender en tanke til trappeudvalget.

 

Generalforsamlingen tog herefter formandens beretning til efterretning.

3. Kassererens beretning om regnskabet

 

Formanden fremlagde regnskabet på kassererens vegne

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag

 

Ingen indkomne forslag

 

5. Fremlæggelse af budget for 2014/15 og fastsættelse af kontingent

 

 

Det fremlagte budget for 2014/15 blev gennemgået af formanden. Der blev særlig gjort opmærksomhed på, at det er bestyrelsens plan at afsætte flere penge til vedligeholdelse, således at vi i det kommende år kun kan henlægge 40.000 kr. til opsparing til vejene.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år: 1.000 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden takkede indledningsvist Peter, som ønsker at udtræde af bestyrelsen, for hans indsats. Formanden mindedes også Jørgen Fredsted. Formanden takkede endvidere Henrik Petersen, der er udtrådt af bestyrelsen, for det arbejde, han har udført.

 

Valg:

Formand – bestyrelsen foreslår Steen Gyldendal-Melberg FY21 (modtager genvalg – 2 år). Steen blev valgt uden modkandidat.

Sekretær – bestyrelsen foreslår Trine Baumbach FY49 (modtager genvalg – 2 år). Trine blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlem - bestyrelsen foreslår Jens Ottesen-Støtt LY30 (modtager valg – 1 år). Jens blev valgt uden modkandidat.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

 

 

Suppleant – bestyrelsen foreslår Michael Hogrefe FY61 (modtager valg – 2 år). Michael blev valgt uden modkandidat.

Suppleant – bestyrelsen foreslår Jakob S. Andersen FY31 (modtager valg – 1 år). Jakob blev valgt uden modkandidat.

 

8. Valg af revisor

 

 

Revisor – bestyrelsen foreslår Ketty Ansbæk FY41 (modtager genvalg-

2 år. Ketty blev valgt uden modkandidat.

Revisor – bestyrelsen foreslår Søren Melberg FY19A (modtager valg – 1 år). Søren blev valgt uden modkandidat.

 

9. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant – bestyrelsen foreslår Vita Sindt FY16 (modtager genvalg – 1 år). Vita blev valgt uden modkandidat.

 

10. Eventuelt

 

 

 

Hans FY3 er meget tilfreds med forholdene, som de er. Til Peter anførte Hans, at han vil blive husket som manden, der afskaffede girokortene.

Hans opfordrede til, at stenene ved indkørslen til FY bliver opmalet, og at skiltene bliver vasket. De har jo en funktion, idet de markerer, hvor drænene ligger. Hans tilkendegav, at han gerne vil give en hånd med.

Formanden takkede Hans for forslaget.

John FY10 opfordrede til, at der bliver ryddet op på hjemmesiden.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil se nærmere på hjemmesiden.

Formanden opfordrede til, at hjemmesiden bliver besøgt. Generalforsamlingen tilkendegav, at hjemmesiden bliver brugt.

Winnie FY3 tilkendegav, at hjemmesiden er for kedelig. Der mangler mulighed for at lave indlæg.

 

Hanne LY30 oplyste, at den nuværende hjemmeside er en besparelse i forhold til den gamle hjemmeside. Det kan godt lade sig gøre at komme med indlæg, og det kan godt gøres mere brugervenligt. Vi kan dog ikke selv lægge fotos ind.

Hans FY3 ønsker oplyst, hvad den gamle hjemmeside kostede, og hvad der er sparet.

Hanne LY30 oplyste, at den tidligere hjemmeside kostede 1000 kr. om året. Den nye er gratis. Hovedårsagen til at foreningen fik ny hjemmeside, var, at den gamle ikke kunne have underpunkter.

Winnie FY3 meddelte, at det vil være interessant, hvis nye beboere blev budt velkommen på hjemmesiden.

Formanden opfordrede alle til at melde sig til informationsudvalget. Man behøver ikke være med i bestyrelsen for at være med i udvalg.

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var gennemgået og takkede for god ro og orden. Dirigenten glædede sig over den gode tone og den positive debat.

Tak for i dag

 

Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse.

 

 

Godkendt den    23. juni 2014

 

 

 

  

   Kurt Kragh               

   Dirigent

 

Trine Baumbach

Sekretær

Steen Gyldendal-Melberg

Formand