Bookmark and Share     Sitemap
Referat 2009


Referat fra Geneneralforsamlingen

Søndag 14 juni 2009

 

 

Nakkehoved Grundejerforening

7 sider

 

 

Til stede

 

48 personer – heraf 28 stemmeberettiget

Valg af dirigent

 

Charles Bechshøft/FY19B blev valgt

Mødet var lovligt indkaldt efter vedtægterne

Der var ingen indvendinger fra salen

 

Protokol

Grete Gøtsche, sekretær/FY55 ridsede nogle punkter op fra generalforsamlingen`s referat fra 2008

 

FY/37 Kom med flg. kommentar:

I referatet, 2008, står at FY/37 gav bestyrelsen en ”næse” for overskridelse af vejbudgettet.

 

FY/37 sagde i 2008: Den daværende Bestyrelse efterkom ikke den beslutning at det godkendte budget på DKK 35.000, blev overskredet med ca. 50 %

 

Formandens beretning

FY17 modtog en flaske, som tak for at have taget billeder af en lastbil som ødelagde vores rabatter. Foreningen modtog DKK 1000 i erstatning.

 

FY47 modtog en flaske for at have indsendt det bedste billede til vores hjemmeside

 

Bestyrelsen har overholdt budgettet for 2008/09

 

Bestyrelsen har gennemgået alle poster inkl. forsikring i håb om at finde nogle besparelser på området. F.eks. har vi sparet DKK 3000 ved at flytte generalforsamlingsmødet til Gillelejehallen.

 

Drænet ved indkørsel til Fyrvangen er færdiggjort og fungerer optimalt. Ligeledes er de store hvidmalede sten placeret på grønsværen, for at undgå parkering over drænet.

 

Skilte er opsat ved indkørsel til Lyshøjvangen samt Fyrvangen som indikerer max længde på 12 meter.

 

Bestyrelsen har haft kontakt til kommunen i forbindelse med en matrikel på Fyrvangen, som efter mange henvendelser fra Bestyrelsen, ikke havde overholdt græsslåning og beskæring af træer udover vejen. Kommunen løste problemet.

Formanden nævnte grundejerforeningens fælles arealer, som er flg:

Vejene, stierne og for Fyrvangen rabatten mod søen. Rabatten mod vest tilhørende Stubbevej 10 & 12, skal selv sørge for beskæring af træer og slåning af græs. Kommunen har godkendt det sidste.

 

Bestyrelsen har haft en dialog med kommunen vedr. kystsikring.

Der er ikke fastsat nogen dato for kystsikring omkring vores område. Der er i kommunen nedsat et kystsikringsudvalg – men foreløbig er der ikke planlagt noget.

 

Grundejerforeningen har fået etableret en hjemmeside. www.nakkehovedgrundejerforening.dk

Bestyrelsen vil indsamle e-mail adresser fra medlemmerne. Referater, indkaldelser, budgetter, prognose til fremtidige budgetter og regnskab kan fremover læses på hjemmesiden. Det vil give foreningen en stor besparelse i papir og frimærker. De medlemmer, som ikke har adgang til internet/computer, og som ønsker referat fra generalforsamling m.v., skal rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

 

Foreningen får ca. 4 % i rente på vores ”formue” i Danske Bank. Der blev spurgt, om der var medlemmer, som sad inde med oplysninger om evt. at få en højere rente. FY/37 nævnte at tidshorisonten for ”formuen” var afhængig af rentestørrelsen. Formanden tilføjede, at der på hjemmesiden ligger et dokument med et 5-årigt budget prognose.

 

Da trappen (vest for fyret) indenfor 2 år skal have en gennemgribende reparation, undersøgte Bestyrelsen muligheden for at kommunen evt. kunne overtage udgifterne på trappen.

 

Under denne proces har Bestyrelsen haft kontakt med Kommunen, Farvandsvæsenet, Museet og Skov- og Natur Styrelsen.

 

Det viste sig, at ”Matriklen 8A” hvor trappen står, tilhører Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet`s jurist har/er været involveret i denne sag. Udmeldingen fra Farvandsvæsenet var, at Grundejerforeningen ikke har nogen forpligtelse til at vedligeholde trappen.

 

Farvandsvæsenet ligger i øjeblikket i forhandlinger med Kommunen. Bestyrelsen håber på en positiv udmelding, så vi kan bevare vores trappe.

 

 

Debat/Formandens beretning

Trappen

 

FY/41 Vi må gøre alt for at bevare vores trappe

 

FY/31 Der er en gammel dansk lov som måske kan bruges – hævd*

(se definitionen af hævd nedenfor på side 7)

Har Bestyrelsen haft en jurist på – svar fra formanden: nej der har ikke været en jurist på sagen

 

19B/Dirigent udtalte, at der kun kunne være tale om hævd på adgangsvejen, men ikke på trappen

 

FY/21 Trappen er en stor del af herlighedsværdien. Føler at initiativet er overladt til Farvandsvæsenet. Opfordrer Bestyrelsen til at revurdere trappen. Vil godt bruge lidt ekstra penge på trappen.

 

FY3/Formanden. Vi er ikke interesseret i at nedlægge trappen.

Men trappen skrider, den ligger på lånt areal og der venter os en økonomisk øretæve.

 

FY/45 Trappen skred for 10 år siden – der er etableret forsikring, hvad dækker den?

 

FY/28 Prøvet at skaffe midler igennem tiderne. Det bliver svært af få hævd på trappen. Tidligere fyrmester har hjulpet med at få etableret en trappe. Ved renovering af trappen vil der blive lavet et ”hul” i klinten. Ligesom et sår der bliver svært at ”hele”. Der har været sand til at kunne gøre det tidligere, men nu tager vandet mere og mere over. Der skal en afklaring til.

 

FY/25 Hvem er interesseret i trappen? ”Det er ikke Farvandsvæsenet ej heller Kommunen”. Vil opfordre Bestyrelsen til at gå i dialog med instanserne for at beholde trappen. Hvem har taget initiativet til processen med trappen?

 

FY/3 Formanden. Vi har intet med vedligeholdelse af trappen at gøre. Trappen er ikke forsikret for sig selv – 1 police på alle fællesarealer. Det er Bestyrelsen som har taget initiativet, da vi som sagt gik alle udgifts posterne igennem.

 

 

FY/37 Vil nødig miste trappen. Har Bestyrelsen taget kontakt til Dansk Naturforening og Skov- og Naturstyrelsen?

 

FY/15 Det må være Kommunen, teknisk forvaltning, som har det sidste ansvar

 

FY/28 Vil forsikringsselskabet godkende/dække trappen på lånt areal?

 

FY/3 Formanden. Vi har en ansvarsforsikring som dækker alle fælles arealer, badestier og trappen hvis det ligger på fælles arealet.

 

FY57/Næstformand. Vi har ingen adkomst til at arbejde på trappen. Hvis vi skal arbejde på trappe, skal vi søge Farvandsvæsenet. Vi har ikke afsat penge til vedligeholdelse af trappen.

 

FY/19A Trappen vil i så fald gro til. Hvordan skal vi gribe det an?

 

FY/3 Formanden. Trætrappens stand er ikke forsvarligt at gå på

 

Herefter en løbende diskussion omkring beskæring af trappen og hvordan vi kunne gribe det an.

 

Medlemmerne udtrykte klart, at det var vigtigt at Bestyrelsen fortsatte deres ”kamp” for at bibeholde trappen.

 

Rabatten mod vest/Fyrvangen

 

Fy/17 Fyrvangens skel ligger på diget, så vi har forpligtelse til at vedligeholde rabat og beskæring.

 

FY/3 Formanden. Kommunen, teknisk afdeling mener noget andet. De har været og set på det og siger at det påhviler Stubbevej 10 og 12 at klippe beplantning samt græsset.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

 

Kasserens beretning

Godkendt

 

Vedtægtsændring

Kontingent og budget, ændret rækkefølgen

Godkendt

Vedtægter § 4. stk. 2.

Fastsættelse af kontingent (pkt. 6)

Fremlæggelse af budget (pkt. 7)

 

 

Fastsættelse af kontingent

Bibeholder DKK 600 årligt i kontingent

 

 

Fremlæggelse af budget 2009/2010

 

FY/30og FY 17. Ser gerne at der under budgettet bliver indkalkuleret ”renholdelse” af trappen

 

FY/39 Kan trappen komme ind under vejen?

 

FY/57/Næstformand. Hvis vi får en dårlig vinter, vil vi være nød til at bruge DKK 25.000 til vejene. Vi har et overskud på DKK 7.400 (revideret senere under mødet)

 

FY/52 Kan vi afsætte DKK 2.000 til renholdelse af trappen?

 

FY/39 Vi har altid vidst at det ikke var vores jord, hvor trappen var sat.

Skal trappen have en budgetlinie?

 

FY/3/Formand. Bestyrelsen vil arbejde på sagen for at bibeholde trappen. Fornyet runde med Farvandsvæsenet. Ser nødig trappen stå på budgettet.

 

Konklusion: forhøjer udgiftsposten græsslåning, forsikring etc. med

DKK 2.400 så det totale beløb på denne post bliver DKK 5.400.

(Overskuddet er derefter på DKK 5.000)

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer,

Suppleant, revisor samt revisorsuppleant

 

 

Alle blev genvalgt

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand Sven Lefeldt/57

Kasserer Karin Pedersen FY/26

Bestyrelsesmedlem Stiig Holm LY/26

 

Bestyrelsessuppleant

Jørgen Fredsted FY/25

 

Revisor

Jytte Rosholm FY/31

 

Revisorsuppleant

Vita Sindt FY/16

 

 

Evt.

 

 

 

 

FY/39 Kan vi få et arkiv på hjemmesiden, så gamle dokumenter kan læses. Som det er nu, bliver nogle af dokumenterne fjernet ca. hver 3. måned.

 

FY/31 Vedr. gennemgangen i diget på Fyrvangen til Stubbevej.

Der er stadigvæk på visse kort vist, at der er en gennemkørsel. Kan vi få det ændret?

 

Der var flere indlæg vedr. dette punkt. Bestyrelsen vil se på det.

 

FY/13 Trappen består af 2 sektioner. Beton- samt trætrappen.

I 1982 var der en delegation (3 kvinder fra grundejerforeningen) som havde et møde med farvandsdirektoratet. De gav tilladelse til bygning af trætrappen, på betingelse af vedligeholdelse af betontrappen.

Bestyrelsen har ikke kunne finde brevet.

 

 

 

FY/52 Vedr. udkørsel Lyshøjvangen samt Fyrvangen. Der kommer tit cykler på tværs af vejen. Vi skal passe på.

 

FY/55, Sekretær. Bestyrelsen har lige fået indhentet et tilbud, hvor forskellige symboler bliver ”nedlagt” i asfalten, som påviser, at der er trafik på tværs. Det gælder også hastigheds symboler.

 

LY/22 Sagde at det ikke var en cykelsti, men en gangsti.

 

FY/37 Hækkene på begge sider af hjørnerne bør klippes.

 

FY/39 Sagde at der var en servitut på hjørnearealet.

 

FY/11 Bad om at reducere farten ned ad bakken mod udkørslen af Fyrvangen.

 

FY/31 Kommenterede at der havde stået et skilt ved siden af trappens nedgang til stranden med flg. ordlyd: ”Al færdsel på denne trappe er på eget ansvar”

 

FY/57 Næstformand. Pointerede at indkaldelse, referater, budgetter, regnskab, prognose af budget etc. vil blive lagt ind på hjemmesiden.

Medlemmer som ikke har adgang til internet/computer skal henvende sig skriftligt til bestyrelsen.

 

FY/37 bad også om at få bankoplysninger til overførelse af kontingentet.

 

Hermed afsluttede vi mødet kl. 12.00

 

 

 

Opsummering

 

 

  • Bestyrelsen har overholdt budgettet 2008/2009

 

  • Bestyrelsen vil fortsætte dialogen med Farvandsvæsenet og Kommunen for at bibeholde vores trappe vest for fyret. Der var en stor og varm tilkendegivelse for at Grundejerforeningen vil ”kæmpe” for at bibeholde trappen.

 

  • Gennemgå forsikring endnu engang

 

  • Arbejde videre med hjemmesiden

 

  • Hastighed samt indkørsel på vores veje i forhold til fart og cyklister

 

 

 

 

 

 

* Definition på hævd – ”det, man har”

Direkte oversat fra Wikepedia

 

Ordet bruges primært om den anerkendelse af brugsret der skabes ved at man over længere tid har brugt eller rådet over et fysisk aktiv, typisk fast ejendom. En forudsætning for at vinde hævd er, at brugen har været retsstridig. Brug der baseres på aftale (eks lejeaftale eller anden konkret aftales om brug) giver ikke brugeren hævd.

 

I henhold til Danske lov vindes hævd (ordinær- eller brugs hævd) på en råden, hvis denne vedvarende har fundet sted i mindst 20 år. Ordinær hævd foreligger typisk i form af færdselsrettigheder over fremmed persons ejendom. Ved færdselsrettigheder er det endvidere en betingelse for opnåelse af hævd, at brugeren vanskeligt vil kunne benytte alternative færdselsveje.

 

 

 

 

 

 

Referat Grete Gøtsche