Bookmark and Share     Sitemap

Referat 2018

Referat
Generalforsamling
Nakkehoved Grundejerforening
Søndag 17. juni 2018 kl. 9.00

Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Tilstede:
Stemmeberettiget:
38 personer (samt 2 børn), heraf 31 grundejere
 
Velkommen Bestyrelsesformand Steen Gyldendal-Melberg FY21 bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Kragh FY34, der blev valgt uden modkandidat.
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen nu er beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen.

2. Formandens beretning
Hovedpunkterne i formandens beretning var:
– Vejene
– Trappen
– Fyret - Hjertestarter
– GGØ
– Nordkystens fremtid
– GDPR
– Nye medlemmer
– Arrangementer

Vejene
Vedligeholdelse i årets løb har bestået i asfaltarbejde på FY og LY, faski-ne på sti mellem FY og hovedvejen, faskine ved FY37, grus på stikveje ved LY og afretning af grusvej på til FY19B, samt diverse revneforsegling af LY.
For det kommende år er fokus på asfaltarbejde FY (øst) og stien mellem LY og FY.
Status for asfaltvejene er, at de er i general god stand, som skal vedli-geholdes løbende. Spørgsmålet om evt. ny belægning skønnes tidligst at være aktuelt om ca. 10 år.

Bestyrelsen har i årets løb rettet henvendelse til kommunen angående eventuel etablering af vejbump på FY.

Trappen
Der har været et stort skræntskred ved fyret, men dette har ikke berørt trappen, som har det godt.

Skiltning/afspærring i forbindelse med skræntskredet foretages af Sø-fartsstyrelsen og Gribskov Kommune.

Hjertestarter
Der er opsat en hjertestarter ved fyret – på nordsiden – så den er til-gængelig 24/7 året rundt.

Vi har bidraget med 4.000 kr. til et tempereret udendørsskab til den.

Fyret
Fyret har fået stærkere lyskilde (ny linse – Dragørlinse). Der blev ud-trykt tilfredshed med den nye lysstyrke, som ikke giver gener.

GGØ
GGØ består af 63 Grundejerforeninger, og dermed 4477 sommerhus-grundejere, hvori vi er medlem. Der er et forretningsudvalg – 5 med-lemmer + 2 suppleanter - hvori vor formand er indvalgt.

Sager, som GGØ p.t. drøfter, er kystsikring (incl. klage over ulovlig hård kystsikring mellem Strandbakkerne og Nakkehoved fyr), Esromgård (jorddeponi) og drikkevand.
Man har kontakt til kommunale politikere, ligesom man overvåger ud-valg i Gribskov for at se om der er sager, der berører os.

Nordkystens fremtid
Politikkerne har et ønske om, at der er en fælles holdbar kystbeskyttel-se i 2021. Det drejer sig om 35 km. kombineret strandfodring og skrå-ningsbeskyttelse på 8 strækninger, hvor Gilleleje – Nakkehoved er én af disse på 1.700 m. Betalingsmodel for Gribskov er ikke fastlagt.

Det samlede projekt forventes sendt i høring i januar 2019.

Mere info kan hentes på www.nordkystensfremtid.dk

GDPR
Vi er omfattet af persondatabeskyttelsesloven. Dataansvarlig er for-manden.
Vedrørende privatlivspolitik oplyses på hjemmesiden de informationer der indsamles, hvilke rettigheder man har og eventuel klageadgang.

Persondataforordning er et internt dokument der beskriver håndterin-gen i foreningen.

Nye medlemmer
De nye medlemmer FY6 – Peter/Gitte Hansen, LY4 – Liselotte Wagner, LY6 – Aase Leinum, LY10 – Sten Lund og LY34A – Troels Rotbøl blev budt velkommen.

Arrangementer
Sankt Hans aften er der i år igen fællesspisning ved fyret – fra kl. 18.00. Bål på stranden – fra ca. kl. 20 – men aflyses formentlig pga. brandfare. Se evt. orientering på hjemmesiden.

Igen i år er der sommerfest/vejfest, hvor invitation er udsendt. Arran-gementet er søndag den 22. juli kl. 13 – på FY ud for nr. 31.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Sekretæren fremlagde regnskabet, da kassereren havde forfald. I den forbindelse blev der redegjort for indtægter og udgifter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag Der var indkommet følgende forslag:
Bestyrelsen skal arbejde for, at der etableres et antal ”sommer bump”. [Bump der ikke kræver vejbelysning.]

Som nævnt i formandens beretning, har bestyrelsen været i kontakt med kommunen angående spørgsmålet, hvor der skulle udføres en trafiktælling først. Der er efterfølgende sket ændringer i proceduren for sagsbehandlingen i kommunen, hvilket kan have indflydelse på krav m.m.

Der var flere synspunkter til det indkomne forslag, hvilket resulterede i, at der blev stillet følgende ændringsforslag:
Bestyrelsen skal fremkomme med et forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger inden næste generalforsamling.

Ændringsforslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Det oprindelige forslag blev forkastet af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget for 2018/19 og fastsættelse af kontingent
Sekretæren gennemgik det fremlagte budget for 2018/19, herunder udgift til reparationer af veje m.v.

Sekretæren redegjorde for formueforholdene, herunder formuen, som primært skal anvendes til vedligeholdelse af vejene. Der anvendes p.t. en del til vedligeholdelse af vejene, således at en ny asfaltering ikke skønnes nødvendig inden for den nærmeste årrække.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog samme kontingent som sidste år: 1.000 kr.

Forslaget blev godkendt

6. Valg af bestyrelses-medlemmer
Valg af formand – bestyrelsen foreslog Steen Gyldendal-Melberg FY21 (modtager genvalg – 2 år).
Valg af sekretær – bestyrelsen foreslog John Tyrrestrup FY10 (modtager valg – 2 år).

Begge blev valgt.

7. Valg af bestyrelses-suppleanter
Valg af bestyrelsessuppleant – bestyrelsen foreslog Michael Hogrefe FY61 (modtager genvalg – 2 år).
Valg af bestyrelsessuppleant - bestyrelsen foreslår Jesper Herstrup Henriksen FY40 (modtager valg – 1 år)

Begge blev valgt.

8. Valg af revisor
Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af John Bahr LY24 (mod-tager valg – 2 år).

John Bahr blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Valg af revisorsuppleanter – bestyrelsen foreslår Ejvind Gadmar FY20 (genvalg – 1 år).

Ejvind Gadmar blev valgt.

10. Eventuelt
A. Vedrørende hjertestarter på fyret, så blev det foreslået, at det undersøges, om foreningens medlemmer kunne få undervisning i brugen.
Det blev endvidere nævnt, at der er en ordning om hjælpere til brugen, som bliver kontaktet automatisk, når der blev foretaget opringning til 112. Om den også var etableret her vides ikke.

B. Billeder af fyret med lys må meget gerne sendes til Fyrhistorisk Museum.

C. Hundeejere – husk at opsamle efterladenskaber når hunden luftes.

D. Bestyrelsen må gerne opfordre flere kvinder til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.


Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var gennemgået og takkede for god ro og orden.

Tak for i dag
Formanden takkede dirigenten for hans indsats og bød på øl og vand.Godkendt den 17. juni 2018John Tyrrestrup               Kurt Kragh            Steen Gyldendal-Melberg
Sekretær                         Dirigent                 Formand