Bookmark and Share     Sitemap

Referat 11. april 2021

Referat
Bestyrelsesmøde
Hos Steen FY 21 + Teams
Søndag den 11. april 2021
 
Tilstede
Steen, Erik, Michael, Jesper, John og via Teams Svend og Jens
Fraværende: ingen

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på referat fra generalforsamling 23. august 2020
Intet at bemærke - alle aktiviteter udført

3) Status på Økonomi: Årsregnskab 2020-2021 samt budget 2021-2022.
Udkast til årsregnskab forelå fra John. Indtægtssiden havde et lille plus pga. ejerskiftegebyrer – Udgifter til veje mv. havde en beskeden besparelse og administration havde besparelse som følge af mindre fremmøde på generalforsamlingen og begrænset mødeaktivitet grundet corona. Derudover blev foreningen belastet af negative renter vedr. sin formue placeret på bankkonto. Samlet gav det et positivt resultat på kr. 38.455,93 mod budget på kr. 32.100,00.

Der forelå et udkast byggende på et aktivitetsniveau vedr. vedligeholdelse mv. som i seneste regnskabsår og et positivt resultat på kr. 28.800. Der var efterfølgende på baggrund af en besig-tigelse af veje og stier kommet en liste over hvad der skulle gøres indenfor er kortere horisont – som blev vurderet til at koste ialt kr. 72.800 + moms.
Det besluttedes at behandle dagsordenen punkt 5: Status på veje, stier og afvanding sammen med budgettet. Listen fra besigtigelsen blev gennemgået og Erik blev anmodet om at fremskaffe et tilbud fra Nordkysten, der omfattede alle punkter på listen. Hvis vurderingen holdt ville en fuldstændig gennemførelse allerede i året 2021-2022 medføre et underskud på ca. kr. 28.000. Det besluttedes at tage stilling til budgettet når tilbuddet fra Nordkysten forelå.

Vedr. veje bemærkedes at der var nye regler vedrørende vejbump – således at det nu er kom-munen der fastsætter betingelserne, hvilket medførte en lempelse i kravene til afmærkning, belysning mv. Erik undersøger dette nærmere.

Det blev vedtaget at øge informationen til grundejere, der får udført byggearbejder, således at de sikrer sig, at rabatten blev beskyttet ved udlægning af jernplader til den tunge trafik. Det er grundejeren, der bygger, der har ansvaret for at retablere rabatten.

4) Generalforsamling 2021
Usikkerheden omkring corona gjorde at det fandtes for risikabelt at satse på gennemførelse af generalforsamling i juni. Det blev derfor besluttet at gå efter at afholde generalforsamlingen den 15. august 2021. Steen tager kontakt til Fyrkroen.
På valg i år er Erik, John og Svend (suppl), der er villige til genvalg. Steen tager kontakt til Ejvind vedr. valg til revisor suppl. og John tager kontakt til Helle Torp vedr. valg til revisor.
Der var kommet en henvendelse vedr. etablering af fibernet, hvor bestyrelsen skal undersøge mulighederne for en fiberforbindelse med henblik på at forelægge det for generalforsamling til dens behandling og evt. beslutning. John undersøger dette nærmere.

5) Status på veje, stier, og afvanding – behandlet ovenfor under punkt 3.
 
6) Status på trappe.
Der fandtes ikke behov for at foretage sig noget – måske lidt lugning.

7) Nordkystens fremtid – vor henvendelse til GLF
Betalingsmodellen for kystsikring i Gribskov var nu på plads. Første række betaler 25% og kom-munen 75 %. Den oprindelige tanke om 300 m grænse er bortfaldet – den havde også visse mangler i sit saglige grundlag.

Steen redegjorde for status på klagesagen og GLFs indsats.

8) Projekt: Fabers Have og Naturlegeplads
Der blev givet en orientering om hvad der var sket siden sidst. Der havde været noget positiv presseomtale af sagen. Der var indleveret ansøgning til kommunen om en bevilling på 200.000 kr. Det var vigtigt at kommunen gik med ellers har det ikke fremdrift.
Der skal være godkendelse hos frednings- og naturmyndigheder for gennemførelse.
Der arbejdedes med ansøgninger til andre fonde og institutioner.
Der forberedtes afholdelse af stiftende generalforsamling i Fyrmester Fabers Venner, som skal være den bærende lokale organisation i udviklingen og etableringen af projektet.

9) Henvendelse fra medlemmer.
Ved ønske om tilslutning til facebook-gruppen er det vigtigt at man husker at skrive sit husnum-mer – FY eller LY efterfulgt af nummer – og det gælder også når man betaler kontingent.

10) Evt. Næste møde søges afholdt i juni – Steen sender forslag til datoer.

Ref. Jens LY 30