Bookmark and Share     Sitemap

Referat 6. august 2022

Referat af bestyrelsesmøde Lørdag, den 6. august 2022

Deltagere: John (FY10), Erik (FY59), Jens (LY30), Liselotte (FY24), Oskar (LY6)
Afbud: Svend (LY18), Michael (FY61)


1) Gennemgang/justering af dagsorden
Der var to ekstra punkter til dagsordenen, nemlig en skeldiskussion (nyt pkt. 11) og et tema om mulighed for at oplade elbiler (nyt pkt. 12)
Der var enighed om, at det var en god ide, om John udsender en foreløbig dagsorden, som bestyrelsesmedlemmerne kan supplere med yderligere punkter, inden John udsender den endelige dagsorden.

2) Refleksioner fra generalforsamlingen
Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet godt, selvom det var et problem, at ikke alle kunne se, hvad der blev vist på storskærmen. Der var stemning for at afvikle fremtidige generalforsamlinger på Fyrkroen (og ikke i Gillelejehallen, som også har været brugt).

3) Regnskab 2022/23 (Jens)
På nuværende tidspunkt har 45 (ud af 84) betalt kontingent. Kontingentet er 1.000 kr. med betalingsfrist 1. august, jfr. den mail af 28/6, der blev udsendt sammen med referatet fra generalforsamlingen. Ultimo august rykker Jens de grundejere, der ikke har betalt. (Kontingentet bedes indbetalt på konto 4845-3130163130 med angivelse af vejnavn og husnummer.)

4) Status og plan vedr. fibernet (Erik)
Erik har (haft) dialog med OneFiber om fibernet. OneFiber vil gerne stå for etablering af fibernet i vores område, men de kræver, at vi skal have yderligere 4 grundejerforeninger med i en aftale. Erik har haft kontakt med de øvrige grundejerforeninger, men de er ikke interesseret i fibernet, så denne mulighed er ikke aktuel.
OneFiber har tidligere tilkendegivet, at de ville omdele flyers hos os, hvor den enkelte grundejer havde mulighed for at tilmelde sig fibernet, men det er ikke sket.
Endelig omtalte Erik den offentlige bredbåndspulje fra Digitaliseringsstyrelsen. Her gives der mulighed for at få et offentligt tilskud til etablering af fibernet, hvis signalet i det mobile bredbånd er så ringe, at det opfylder betingelserne for tilskud. I vores område er der 23 parceller, der opfylder disse betingelser, og Erik har skrevet til disse 23 og spurgt, om de er interesseret i at få fibernet. 9 er interesseret, 5 er ikke interesseret og 9 har ikke svaret. På den baggrund har Erik konkluderet, at der næppe er mulighed for at få del i tilskudspuljen.
Bestyrelsen besluttede at Erik kontakter OneFiber for at skubbe på med hensyn til at få omdelt flyers med tilmelding til etablering af fibernet hos os, da det formentlig er vores mest farbare vej til fibernet.

5) Status på veje (Erik)
Erik fortalte, at der er afsat 100 t.kr. i budgettet til vedligehold af vejene. Den 15/8 starter de planlagte reparationer af FY, og John udsender hurtigt en mail til alle grundejere om det (er sket).
Vejudvalget: Jesper ønsker at udtræde, Oskar indtræder i stedet.
Trappeudvalget: Børge er ved at sælge sin ejendom, og forventes derfor at skulle udtræde. Ingen nye indvælges p.t.

6) Arbejdsdag – vedligeholdelse af fællesarealer
Der planlægges en arbejdsdag i april/maj 2023.

7) Status på 75-års jubilæum – historie
John oplyste, at Nakkehoved Grundejerforening er stiftet den 2. maj 1949.
Vi drøftede, om jubilæet f.eks. skulle markeres med en middag, ligesom økonomien ved et jubilæumsarrangement blev drøftet.
Endvidere blev der talt om det skrift, der arbejdes på i forbindelse med jubilæet.
En markering af jubilæet drøftes senere, herunder indhold, pris mm.

8) Web-master (John)
John oplyste, at Lasse (FY 3) gerne vil være web-master.
Bestyrelsen drøftede, om det kunne være hensigtsmæssigt at oprette funktionsmails for hhv. formand, kasserer og sekretær, hvilket vil lette overgangen ved personudskiftning på disse poster. Lasse undersøger.

9) GLF-status (John)
John orienterede om, at der er delegeretmøde i GLF (Gribskov Landligger Forening) den 12/9 kl. 9.30 på Esrum Kloster. Vi har mulighed for at deltage med to personer, John er suppleant i GLF og tæller derfor ikke som deltager fra os. Jens vil gerne deltage, og John beder om en hurtig tilkendegivelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer om evt. deltagelse. Tilmeldingsfristen er 1/9.

10) Udkast forretningsorden, procedurer m.m. (John)
John havde udsendt et oplæg til forretningsorden for bestyrelsen. Oplægget blev gennemgået, og John retter til på baggrund af bemærkningerne (herunder Eriks ønske om at få næstformandens rolle og kompetencer beskrevet). Behandles på næste bestyrelsesmøde.

11) Uafklaret skelproblem
På baggrund af en usikkerhed om regler for færdsel og vedligehold mellem to grundejerforeninger eller mellem en grundejerforening (Nakkehoved Grundejerforening) og en tilstødende vej besluttede vi, at John og Erik skriver til kommunen og spørger om, hvor skellet er mellem de to grundejerforeninger og om fordeling og omfang af vedligeholdsopgaver mellem de to grundejerforeninger.

12) Opladning af elbiler
Vi drøftede kort, om vi som grundejerforening bør kende krav/regler/muligheder for at oplade elbiler i vores område. Der var enighed om, at vi bør have styr på det inden næste generalforsamling.

11) Eventuelt
Vejfest – bemærkninger. 17 parceller deltog med 38 personer. Stor ros til initiativgruppen. Gerne snarlig fastsættelse af dato for næste års vejfest.

Herunder næste møde(r) – blev aftalt til lørdag den 25/2-23 kl. 10 hos Erik (FY59)


Referent: Oskar