Bookmark and Share     Sitemap

Fællesarealerne - Veje, Trapper, Skilte, Rabatter 2011

Infobrev fra Bestyrelsen - December 2011

Infobrev

Nakkehoved Grundejerforening December 2011

Kære medlem.
Bestyrelsesarbejdet er efter sidste års hektiske aktiviteter med bl.a. genetablering af vores trappe nu kommet ind i en mere rolig gænge. Trappen fungerer og vejene vedligeholdes efter vores plan.
Vi vil i den kommende tid have fokus på vedligeholdelse og regler for vores fællesarealer – dvs. græsrabatterne og vores stisystem.

 

 
 

Trappen har det godt – men stormen var hård

 

Den nye del af trappen har nu været i brug i et års tid – og den ligger smukt i terrænet. Trappeudvalget har løbende sørget for at det øverste lag grus er blevet fornyet.

Stormen natten mellem søndag den 27. og mandag den 28. november har taget rigtig hårdt fat i vores kyst. Vi har næsten fået sandstrand, men vandet har skyllet store dele af skrænten væk. Og det har medført at de nederste 5-6 meter af den "gamle"del af trappen næsten hænger i den blå luft.


Det bliver noget af et reparationsarbejde at give den fodfæste igen. Trappeudvalget vil sørge for reparationen inden frosten for alvor sætter ind. I bestyrelsen vil vi overveje om vi skal søge et ekstraordinært tilskud til materialeudgifterne hos kommunen.

 

 

Badebroen ved Østre fyr er skyllet væk. Den lå pænt pakket sammen ved foden af trappen ved Fyrkroen, men efter stormen ligger der kun dele af selve stålkonstruktionen tilbage på stranden - spredt over et større område.

Vi må håbe kommunen for styr på det hele så der kan etableres en badebro igen til sommer.

Der bliver stadig solgt trappetrins-certifikater – senest er der solgt to trin yderligere.

Vedligeholdelse af vores veje

Revneforseglingen er påbegyndt og afsluttet i november på den første del af Fyrvangen samt revner på den østlige del af Fyrvangen. Det var oprindeligt planen at udbedre de største revner på både Lyshøjvangen og Fyrvangen. Men de to seneste vintre har gjort revnedannelsen mere omfattende.

Vejudvalget følger nøje udviklingen.

 

Vi har på budgettet afsat ca. 10.000 kr til af få ledt vandet væk fra vejbanen ud for FY 38 og 40 (den del af Fyrvangen, der vender mod søen). Der er desværre opstået nogle forhindringer, så vi ikke bare kan få det udført. Der skal søges om tilladelse i kommunen til at lede vand ned i jorden. Vejudvalget er ved at få styr på tilladelsen, så den del også snart kan blive udført.

 

I 2012 er det planen at udføre kantreparation flere steder både på Lyshøjvangen og Fyrvangen.

 
 
 
 

Vejskiltet ved Lyshøjvangen

Vejskiltet ved indkørslen til Lyshøjvangen er nu atter på plads. Skiltet forsvandt på mystisk vis for ca. et år siden – og er fornylig dukket op igen – også på mystisk vis.... Men godt at det dukkede op for vi er som grundejerforening ansvarlig for skiltningen (privat offentlig vej).

 

Vejrabatterne

Det har gennem årene været lidt uklart hvad man som grundejer måtte gøre medrabatten i egen indkørsel. Der har været en holdning om, at man skulle holde rabatten ”grøn” og forsøge at undgå stenbelægninger. Men gennem de senere år har en del medlemmer fået indkørslen belagt, så den kan tåle trafikken.

Det har fået os til at henvende os til kommunen for at spørge efter retningslinjer forbrugen af rabatten.

 

Kommunen har ingen regler om belægningen i indkørslerne, så set fra et kommunaltsynspunkt er det OK at ”befæste indkørslen” med fliser, sten, asfalt eller anden

belægning. Der skal blot sikres tilstrækkelig afvanding og uhindret adgang på hele indkørslen og græsarealet, så man kan træde eller køre ind til siden, når der kommer trafik.

 

Det er kommunen, der ejer vejene. Hos os er de udlagt som private fællesveje.

Det er grundejeren, der ligger ud til vejen, der har vedligeholdelsespligten af vejen,og det er så her at grundejerforeningen tager sig af den fælles vedligeholdelse.

 

Det er færdselslovens almindelige bestemmelser, der gælder på vores veje - også bestemmelserne om parkering og hensættelse af køretøjer m.m.

I den forbindelse skal der være indrettet parkeringsmulighed for 2 biler på egen grund. Rabatten kan altså ikke bruges som fast parkeringsplads, men som en ekstra mulighed, hvis man f.eks. har gæster.


Græsted-Gilleleje Grundejerforbund (GGGF) har skiftet navn til

Grundejerforbundet Gribskov Øst

Som forening har vi gennem det seneste år været medlem af Græsted-Gilleleje Grundejerforbund, som varetager vores interesser primært overfor Gribskov kommune. På repræsentantskabsmødet i GGGF den 25. september 2011 blev der vedtaget nye vedtæger – i hovedsagen en modernisering af de gamle og en navneændring, der tager hensyn til den nye kommune-struktur.


Generalforsamling i 2012

Datoen for den ordinære generalforsamling i 2012 er fastsat til søndag den 17. juni 2012.Bestyrelsen siger tak for 2011

– og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og aktivt nytår

Redaktion: Kommunikationsudvalget - 6. december 2011


 
Infobrev - Juli 2011Nakkehoved Grundejerforening 5. juli 2011

Kære beboer på Fyrvangen og Lyshøjvangen.

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Betaling af Kontingent 2011/2012

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 1000,-

Dette beløb bedes du – ifølge vedtægterne - indbetale senest den 1. august 2011 til:

Nakkehoved Grundejerforening
Bank-konto i Danske Bank:

Reg. Nr. 3537 - Kontonummer: 3130163130

Ved overførslen er det vigtigt, at du opgiver navn samt adresse på Fyrvangen (FY)
eller Lyshøjvangen (LY).
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

 

Vedlagt er referatet fra generalforsamlingen (6 sider) samt en opdateret liste med adresser, telefonnumre og email-adresser.

 

 

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er følgende medlemmer af bestyrelsen:

Steen Gyldendal-Melberg, FY21 (formand)
Erik Schlichting, FY59 (næstformand)

Grete Gøtsche, FY55 (sekretær)
Lise Bockhoff, FY19B (kasserer)

Henrik Pedersen, FY37

Jørgen Fredsted, FY25 (1. suppleant)
Peter Herrestedt, FY18 (2. suppleant)

 

Ændringer af vedtægterne

Generalforsamlingen den 19. juni 2011 var ikke beslutningsdygtig, da ¾ af medlemmerne ikke var repræsenterede. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at de foreslåede vedtægtsændringer – med mindre ændringer – vil blive bragt til afstemning på den ordinære generalforsamling i juni 2012.

 

Information om grundejerforeningen og nyt fra bestyrelsen kan ses på vores hjemmeside:

www.nakkehovedgrundejerforening.dk

Du er velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen på email:

nakkehovedgrundejerforening@gmail.com

eller på anden vis.


Fortsat god sommer ønsker

Bestyrelsen

 
 
 
Infobrev - April 2011

Infobrev

Nakkehoved Grundejerforening April 2011

Kære medlem.

Her er forårets Infobrev. Som vi skrev i november-udgaven så er det vores ambition at supplere den løbende information via vores hjemmeside med dette infobrev.

På de følgende sider vil vi kort fortælle om de forskellige aktiviteter, der har været gang i siden nytår. De væsentligste emner har været:

 • Foreningens økonomi – 5 års prognose
 • Vedligeholdelse af vores veje
 • Opfølgning på trappen
 • Forslag til vedtægtsændringer
 • Badebro – nedenfor trappen

Generalforsamling søndag den 19. juni 2011

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt søndag den 19. juni kl. 9.00 i Gillelejehallen.

Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt senest 14 dage før – som beskrevet i vores vedtægter.

 

 • Husk at sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er den 1. maj.

 

Bestyrelsen vil fremsætte forslag til en revision af vores vedtægter. Alle ændringsforslagene vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen og interesserede medlemmer har gennem de seneste måneder arbejdet på en revidering af grundejerforeningens vedtægter. Begrundelsen er dels en almen opdatering (feks. ændring af kommunenavn fra Græsted Gilleleje til Gribskov og dels et ønske om at give vedtægterne en mere præcis formulering af hvem der kan være medlemmer – og ikke mindst af foreningens formål. Derfor foreslår bestyrelsen, at trappen til stranden direkte nævnes som et eksempel på medlemmernes fælles interesse.

 

 

Den nuværende formulering er:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl. a. vedligeholdelse af veje.”

Ændringsforslaget lyder:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, stier, trappe til stranden og andre lignende tiltag.”

 

For at undgå uklarhed om fuldmagter vil paragraffen blive ændret, så det tydeliggøres at et medlem udover at afgive egen stemme kun kan afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

”Hver ejendom har ret til at lade en befuldmægtiget møde for sig på generalforsamlingen. Ingen kan dog have fuldmagt for mere end én ejendom, og den befuldmægtigede skal have gyldig legitimation.”

 

Herudover foreslås en række mindre redaktionelle ændringer. Alle ændringer vil blive tydeligt markeret på det udsendte materiale inden generalforsamlingen.

 
 
 
 

Vedligeholdelsesplan for vores veje

 

Vinteren har været hård ved vores veje. Men trods dette er vejene stadig i relativ god stand.

 

Inden frosten satte ind nåede Nordkysten at udføre revneforsegling af de værste revner på både Fyrvangen og Lyshøjvangen. Men de nåede ikke den planlagte reparation ud for FY 57. Dette arbejde vil blive udført snarest muligt.

 

 

Vores plan for indeværende år (2011) er desuden:

Opfølgning med reparation af revner – forventet udgift: 15.000 kr.
På den østlige strækning fra Fyrvangen 45 - 40 - 38- 43 anbefaler Nordkysten, at jord fjernes fra vejkant, således at vand kan sive væk fra vejbanen. Det er ikke nødvendigt at lægge dræn, idet der er rigelig fald til nærliggende terræn – samlet udgift er vurderet til ca. 25.000 kr.

2012: Kantreparation flere steder både på Lyshøjvangen og Fyrvangen, bl.a. svinget Fyrvangen 10, Lyshøjvangen 10, Lyshøjvangen 20. De to værste strækninger udvælges – forventet udgift ca. 12.000 kr.

2013 : Yderligere to kantstrækninger udvælges og repareres – udgift ca. 12.000 kr.

2014: Opfølgning med reparation af revner – anslået udgift ca. 15.000 kr.

2015: Diverse reparationer udføres for ca. 15.000 kr. Ny 5-års plan udarbejdes.

 

 
 

Grundejerforeningens økonomi

Regnskabet for 2010/11 ser fornuftigt ud – et budgetteret underskud på 104.200 er blevet til et regnskab, hvor indtægter og udgifter er i balance.

Dette skyldes primært, at reparation af vejene er foretaget i et langt mindre omfang end foreslået af den tidligere bestyrelse – samt at foreningens udgift til trappen er vendt til et lille overskud.

 

Trappen

Opdateret økonomi:

Indtægter: Tilskud fra Gribskov kommune: 10.000 kr

Salg af certifikater (trappetrin samt to bænke): 32.500 kr.

Udgifter: Materialer: 27.500 kr

Øvrige udgifter (inkl. indvielsen): 7.000 kr.

 

På generalforsamlingen i juni 2010 blev der bevilget 45.000 kr til reetableringen af trappen. Med frivillig arbejdskraft, tilskud fra Gribskov kommune på 10.000 kr samt salg af trappetrins-certifikater er det således lykkedes at komme ud med et netto-overskud – og dermed en opsparing til vedligeholdelse samt andre aktiviteter i forbindelse med trappen.

Der er stadig salg af trappetrins-certifikater.
 
 

Badebro

Trappeudvalget og bestyrelsen undersøger nu forskellige muligheder for anlæggelse af en badebro i tilknytning til vores trappe. I disse undersøgelser vil der indgå forskellige emner – bla. udformning, materialevalg, tilladelser/godkendelser, anlægsomkostninger og driftsomkostninger. Desuden overvejer vi hvilken tilknytning mellem grundejerforening og et evt. brolaug, der vil være hensigtsmæssig.

 

Vi regner med, at der til generalforsamlingen i juni 2011 vil blive fremlagt et forslag.

 

Afbrænding af haveaffald/storskrald

Fra 1. januar 2011 er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområderne i Gribskov kommune. Det betyder, at afbrænding af haveaffald i vores grundejerforening er forbudt. Kommunen har i den anledning ingen aktuelle planer om en regelmæssig afhentning af haveaffald.

 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på forskellige former for afhentning af både haveaffald og storskrald med henblik på en ordning, der kan betales over grundejerforeningens budget. Alle tilbud er efter bestyrelsens opfattelse for dyre – vi vil ikke anbefale en sådan løsning.

 

I stedet vil vi opfordre alle medlemmer, der ikke har mulighed for selv at køre haveaffald til genbrugspladsen ved Alme, til at arrangere sig med en nabo, der har anhængerkrog/trailer.

 

Ensretning

Bestyrelsen er ved at undersøge forretningsgangen og realistiske muligheder for en evt. ændring af kørselsretningen og vil orientere om disse indledende sonderinger på generalforsamlingen.

Vi vil også give et overslag over de udgifter, der vil være forbundet med en omlægning.

 

 

Bestyrelsen siger tak for 2010/11

– og på gensyn til generalforsamligen

 

Mere info på vores hjemmeside: http://www.nakkehovedgrundejerforening.dk

Du kan nå det endnu:

Køb et trappetrins-certifikat

Det koster 500 kr – og støtter vedligeholdelsen af trappen samt andre aktiviteter i tilknytning til trappen.

Kontakt formand/sekretær på nakkehovedgrundejerforening@gmail.com

Redaktion: Kommunikationsudvalget – 17. april 2011

 

 
 
 
Fakta vedr. trappen

 

 • På generalforsamlingen i juni 2010 blev det besluttet at afsætte 45.000 kr til re-etableringen af trappen
 • De samlede omkostninger til materialer beløber sig til:
  Ny trappe: 26.362,32 kr
  Rep. af gammel trappe: 862,77 kr
  Øvrige udgifter (incl. indvielse): ca. 8.000 kr
 • Gribskov kommune har bevilget og betalt 10.000 kr til projektet.
  Foreløbig indtægt fra salg af trappetrins-certificater:
  32.500 kr.


Aftaler/godkendelser (se under "Trappen- Myndigheder"):

   

 • Aftale med Farvandsvæsenet, der tillader genopførelse af trappen på matrikel 8a
 • Miljøstyrelsen (Miljøcenter Roskilde) har godkendt trappens forløb i terrænet samt selve udformningen (med krav om gelænder)

  Opdateret 16. marts 2011