Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 22. september 2018

Referat
Bestyrelsesmøde
Lørdag den 22. september 2018
 
Tilstede: Steen, Jakob, Michael, Jens, Jesper og John
Afbud: ingen
 
1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
 
2) Opfølgning på generalforsamling den 17. juni 2018
Angående hjertestarter – mulighederne for etablering af kursus for grundejerforenin-gens medlemmer undersøges – Steen kontakter bl.a. Tryg
 
Vedrørende hastighedsbegrænsning på vore veje – de opsatte skilte om 30 km. og le-gende børn syntes at have en effekt.
Alle medlemmer bør udvise agtpågivenhed – og stoppe dem der måtte køre for hur-tigt. Samme gælder for cyklister.

For at understrege, at Fyrvangen er ensrettet, er pile på vejen optegnet. Dette sam-men med skilte om ensretning bør afhjælpe.
Alle medlemmer bør stoppe dem, som overser dette.
 
3) Yderligere opfølgning på generalforsamlingen
Det undersøges om eventuel anskaffelse af beach-flag til brug for opmærksomhed om hastighed. Jesper forhører sig.
 
4) Økonomi
Angående kontingentbetaling mangler p.t. 18 at betale – Jens rykker.
I rykkerskrivelse opfordres medlemmet til at lægge kontingentbetaling ind i sin bank som er fast overførsel. Endvidere informeres om, at ved eventuelt salg indgår kontin-gentet forholdsmæssigt normalt i refusionsopgørelsen.
 
Der er p.t. indbetalt 5 ejerskiftebidrag.
 
5) Status på vejene
De planlagte vedligeholdelser af vejene er udført.
 
Angående stien mellem LY og FY – hvor der skal fjernes asfalt - udestår denne opgave p.t. Erik undersøger pris på fjernelse af asfalt, og Jesper prisen på grus.
 
De grundejere, som har grunde med træer ud mod vejen, skal sikre, at der er en fri-højde på min. 4 m over vejen.
De grundejere, der har grunde ud mod Foreningens stier, skal sikre der er den for-nødne gennemgang og afstand til nabo.
 
Alle grundejere skal huske at skrabe rabatten, så asfalten ikke dækkes af græs. Samtidigt kan dette også forbedre afløb af vand.

Og hundeluftere – husk at opsamle efterladenskaber.
 
6) Bestyrelsesaktiviteter for det kommende år
Bestyrelsen vil planlægge en fælles arbejdsdag, hvor arbejde på stier, veje og strand skal udføres. Forventet tidspunkt herfor er foråret 2019.

Endvidere vil bestyrelsen – med interesserede grundejeres hjælp – arbejde for etable-ring af attraktiviteter i vort (nær)område. Det kunne være naturlegeplads (ved fy-ret/fyrkroen/tidligere campingplads) og forlængelse af badebro, så den når ud til sandrevle.
 
7) Persondata
GDPR har medført, at Foreningen har vurderet hvilke dokumenter m.m., der opbeva-res om medlemmerne.

Bestyrelsen har udarbejdet et notat, som lægges på hjemmesiden.
 
8) GGØ
På forårsmødet den 4. juni i Sankt Helene kursuscenter blev der orienteret om GDPR, samt om ”Hvid strand” (= personer, der opsamler affald langs stranden).

På repræsentantskabsmødet den 9. september 2018 i Gilleleje Hallen blev blandt an-det orienteret om kystsikringen (forslag til betalingsmodel forventes udsendt i begyn-delsen af 2019), jorddeponi i kommunen, ”hvad kan vi sammen gøre” i kommunen for at forbedre forhold.
 
Angående kystsikring – så har kommunerne overtaget ansvaret herfor, men de har ikke ressourcer m.m. hertil endnu!

Steen er med i ”det grønne dialogforum”.
 
9) Udvalg og andre aktiviteter
Det nuværende vejudvalg samt trappeudvalg fortsætter.
 
10) Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde er i jan/feb – Steen indkalder.
 
11) Eventuelt
Ejeren i den nyopførte ejendom Stubbevangen, der støder op til Fyrvangen, kontaktes angå-ende den isatte låge
Herudover intet til dette punkt.

Ref. John, FY 10