Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 4.september 2016

 
Tilstede: Steen, Erik, Jakob, Jens, John og Trine
Afbud: Michael

1) Godkendelse af dagsorden:
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på referat af 22. maj 2016:
Beplantningen ud mod vejen ved FY23: Der er blevet klippet ved FY23, men Steen vil følge op på det, idet der skal nok skal klippes lidt mere af ”opefter” (min 420 cm).
LY 11 har beskåret lidt – til asfaltkanten. Af hensyn til drænet er LY 11 nødt til at beskære mere.
Steen vil skanne brevene til grundejeren på Stubbevangen ind i e-boks.

3) Opfølgning på generalforsamlingen (referat af 19. juni 2016):
På grund af fejl vedrørende valg af revisorsuppleant har vi ingen suppleant.
Da der ikke var stemning for at ophæve ensretningen, skal vi finde ud af, hvordan vi får folk til at sænke hastigheden. Madvognen har sænket hastigheden.
Når asfalten er blevet lavet, vil 30 km-”påbuddet” blive opmalet og evt. suppleret af 2 yderligere opmalinger.

4) Økonomi:
Status vedrørende indbetalinger (kontingent):
Der mangler 19 indbetalinger – til gengæld er der 4, der har betalt dobbelt. Jens kontakter disse 4 med henblik på afklaring af, hvordan de ønsker pengene retur.
Aktioner vedrørende ikke-betalere:
De 19 skal have en venlig men bestemt mail-rykker fra Jens.

5) Status på vejene:
Vedligeholdelse udført/planlagt:
Der er intet sket siden generalforsamlingen – bortset fra henvendelsen fra FY37. Erik satser på at få aftalt og bestilt asfaltbaner inden vinter.
Afvanding ved FY37:
Der er intet ændret på vejen i forhold til tidligere. Pr. konduite vil grundejerforeningen imidlertid etablere et plastikdrænrør fra FY33 og ned forbi FY37, der skal ende i en faskine. Eventuelle andre foranstaltninger må foretages af grundejerne selv.

6) Status på trappen:
Opdatering ad jerntræspæle: Vestre planke løber ned i en kæmpe kampesten. Der vil derfor blive boret ned i den sten, så vangen kan blive fæstnet til stenen.

7) GGFØ:
Kort referat vedrørende forårsmødet (8. juni 2016):
Temaet var regnvandsmængder. Vores grundejerforening ligger ikke i de kritiske områder.
Kystsikringen: En grundejer ved Heather Hill har vundet en sag mod kommunen angående kystsikring. Der var en tinglysning vedrørende kommunens forpligtelser. Kommunen er derfor blevet mere opmærksom på deres forpligtelser.
Deltagelse i Repræsentantskabsmødet (Søndag den 18. september kl. 9.30 i Rågeleje):
Steen og Jens deltager fra Grundejerforeningen. Jens indbetaler for deltagelsen.

8) Bestyrelsesaktiviteter for det kommende år:
Forslag til intensivering af nuværende aktiviteter:
Vejene bliver løbende vedligeholdt på et fint niveau.
Bestyrelsen vil fortsat støtte, at der holdes vejfester og eventuelt andre sociale arrangementer. Bestyrelsen vil dog ikke stå herfor. Bestyrelsen vil imidlertid opfordre til, at en vejfest bliver holdt i en bestemt weekend hvert år, så alle kan planlægge efter det.
Vores hovedopgaver er fortsat veje og trapper.
Bestyrelsen overvejer, hvordan man kan opfordre grundejerne til at blive bedre til at låne redskaber af hinanden.
Forslag til nye aktiviteter:
Intet pt.

9) Bemanding og tovholdere af udvalg og evt. andre aktiviteter:
Vejudvalget: Består af Erik (tovholder) og Steen.
Trappeudvalget: Består af Ejvind (tovholder), Jakob, Erik, Charles, Erik Olsen, Børge og Gert Sindt.

10) Eventuelt:
Jakob opfordrede på vegne af en håndfuld beboere til, at bestyrelsen undersøger, om det er lovligt at drive erhverv fra de enkelte grunde. Jens ser nærmere på lokalplanen.
Steen orienterede om, at han er blevet kontaktet af en journalistelev, der vil skrive om kystsikring fra forskellige synsvinkler.
Steen orienterede om, at han har sat midlertidigt rækværk op ud fra FY18 af hensyn til byggeriet på egen grund, idet FY18 er bekymret for, at hvis der kører lastbiler ind på rabatten, vil det medføre yderligere regnvand på FY18’s grund. Erik foreslog, at rækværket bliver udskiftet med jernplader.
FY40 vil gerne ændre sin indkørsel.

Ref. TB, FY 49