Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 14. november 2014

 Referat
Bestyrelsesmøde
Fredag den 14. november 2014
Kl. 16.00 – 18.00
 
Tilstede: Steen, Camila, Erik, Jens, Mikael, Jakob og Trine

1) Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt

2) Opfølgning på seminar - kort overblik over vores planche.
Vedligeholdelse (veje, hække, græsrabatter og strategi)
Nabohjælp
Trappen
Sociale aktiviteter
Økonomi
Arbejdsopgaver
Kommunikation og velkomstbrev
”Det positive”: Områdets karakter og undgå forbud

3) Opfølgning på referater:
Seminar den 18. oktober og møde den 2. august
Kommuneplanen: Kommunen ønsker, at området skal overgå til byområde, men dette er ikke muligt under den nuværende lovgivning.
Bestyrelsen vil tage op på generalforsamlingen, om grundejerforeningen skal tage kontakt til kommunen og tilkendegive, at vi ønsker, at området bevarer status som sommerhusområde. Jens vil undersøge spørgsmålet om ejendomsskatter i relation til ændret status.

Byrder på ejendommene: Den eneste byrde, der er tinglyst på alle ejendommene, er, at vi alle har pligt til at have en grundejerforening og være medlem heraf.

Vejudvalget: Udvalget består af Erik, Steen og Poul Erik. Vejudvalget vil lave et forslag til en opdateret vedligeholdelsesplan.

Mødet med Naturstyrelsen: Erik, Jakob og Steen deltog i mødet. Grundejerforeningen fik et løfte om, at der vil blive ryddet mere op, end der er nu, bl.a. via. sankekort. Det vil blive undersøgt, om rødderne kan skubbes på plads.
Muligvis vil bænken ude ved skrænten blive flyttet længere ind.
Erik ”fik lov” til at rydde forbindelsesstien mellem den ydre sti og kulvejen (cykelstien – rute 47).
Steen vil kontakte Naturstyrelsen for at høre, hvornår der sker opfølgning fra mødet.

4) Revidering af skriv om fællesarealer:
Steens forslag til rettelser blev drøftet og rettet til. Steen udsender et revideret skriv for fællesarealerne. Denne skrivelse skal indgå i et velkomstbrev.

5) Status på trappen:
En civilingeniør er blevet tilknyttet trappeudvalget. Vedkommende er kommet med et foreløbigt forslag til ny trappe som selvbærende trappe. Muligvis vil trappen blive opdelt i to. Dette forudsætter en fundering midt på skrænten.
Trappeudvalget vil lave en foreløbig stykliste på materialer på ca. 25.000 kr. Disse materialer vil blive indkøbt og lagt på lager.
Grundejerforeningen skal lægge pengene ud, men de vil blive refunderet af kommunen, jf. tidligere bevilling.
Børge har sendt ansøgninger til 2 fonde, hvoraf den ene fond har anmodet om yderligere oplysninger. Trappeudvalget forventer svar inden for den nærmeste fremtid.

6) Status på opkrævning af kontingent:
12 grundejere har endnu ikke betalt. Camila og Mikkel har rykket de grundejere, hvor vi har aktuelle kontaktoplysninger. Camila forventer, at enkelte af de pågældende grundejere betaler i løbet af de næste par dage.
Camila sender en oversigt til Jens over dem, der ikke har betalt, hvorefter Jens sætter inkassoproceduren i gang.
Foreningens reg.nr. og kontonr. er følgende: 4845-3130163130
Camila har købt et USB-stik til brug for regnskabet.

7) Kort status fra eksisterende udvalg:
• Vejene: Det planlagte arbejde er stort set udført, undtagen asfaltarbejdet ved brønd ved LY34. Dette vil blive lavet inden vinter.
På de steder, hvor der er mange revner, skal der lægges asfaltbaner. Andre steder skal der laves revneforsegling.
Træet ved FY19 er blevet fjernet, ligesom udhængende grene er blevet skåret af.
Krattet mod vest på FY skal ryddes. Dette vil blive udført som et fælles projekt til foråret.

• Kommunikation: Steen har opdateret hjemmesiden med referat fra bestyrelsesseminaret. Der er ikke kommet mails – andre end reklamemails med bl.a. tilbud om nabohjælp.

• Det er muligt for de enkelte grundejere at tilmelde sig politi-sms, således at de får sms med relevant information om forholdene ved ejendommene.

8) Eventuelt: Intet.

Ref. TB, FY 49