Bookmark and Share     Sitemap

Referat 25. august 2019

NAKKEHOVED GRUNDEJEFORENING
REFERAT af BESTYRELSESMØDE 25. august 2019


Deltagere: Steen, Erik, Svend, John, Jesper, Jens - Afbud: Michael 

1) Gennemgang/justering af dagsorden:
Der blev anført følgende emner til behandling under eventuelt:
Rotter på Fyrvangen, info om verserende klager over kystsikring, henvendelse fra naboforening om etablering af hjertestarter

2) Opfølgning på referat: 23. juni generalforsamling:
Facebookgruppe er nu gjort hemmelig – tilmelding kan kun ske ved venneanmodning til eksisterende medlem. Der er 28 tilmeldte. John og Jesper er administratorer.

Overgang Nakkehoved Strandvej: Kommunen meddeler, at der ikke etableres fodgængerfelter udenfor byzone. Vender tilbage vedr. mulig skiltning.

Hundeefterladenskaber: Udover opfordring til at rydde op efter sig og opfordring til at påtale manglende oprydning når det observeres foretages ikke yderligere.

Nabostøj – galpende hunde. Ligger uden for foreningens kompetence, men opfordring til at tale sammen.

3) Yderligere opfølgning på generalforsamling
Det noteredes, at der var skilte på Fyrvangen om at bilister skal vise hensyn over for børn – skilte skifter placering periodisk. Det kunne se til at de virkede lidt.

Udkørsel fra Fyrvangen og Lyshøjvangen til Nakkehoved strandvej er uden afmærkning af den krydsende cykel/gangsti. Søges afklaring på om det er en cykelsti – og mulig skiltning. John tager det med i den igangværende korrespondance med kommunen

4) Økonomi
Der var indløbet 75 kontingentindbetalinger på konto og en kontant. Der var et muligvis to tilfælde af dobbeltbetaling, så der var godt et dusin restanter. Reminder vil blive udsendt – også til de to ældre restanter.

5) Status på vejene
Erik redegjorde for at der var steder hvor der var skader og hvor det kunne blive nødvendigt at lægge baner. Besigtigelse i løbet af efteråret med henblik på at fastlægge det præcise omfang – formentlig er der tale om en større udskrivning – estimeret 80.000 kr.

De to stier op mod fyret i fortsættelse af stien fra Lyshøjvangen har behov for samme renovering som stien fra Lyshøjvangen. Det er formentlig en omkostning på ca. 25.000 – tilbud indhentes på afskrabning, bortkørsel af asfalt, deponering af bunker med grus til pålægning ved foreningens foranstaltning og efterfølgende vibrering. Der planlægges en arbejdsdag for villige medlemmer.

Trappen: regnskyllene i august havde fjernet grus fra de øverste trin. Opretning nødvendig.

6) Bestyrelsesaktiviteter for det kommende år
Forlængelse af badebroen. John oplyste at prisen – oprindelig var 80.000 kr. nævnt – er til revurdering. Der søges fonde mv. om tilskud til dette, bl.a. Nordea og Tryg
Kommunen er umiddelbart positiv for at forestå opstilling og nedtagning, men der var ikke endnu opnået endeligt tilsagn – der er formentlig et budgetissue.

Steen oplyste om møde med kommunen og Naturstyrelsen vedrørende naturlegeplads ved Fyrkroen. Begge parter er positive og nabogrundejerforeningerne skal kontaktes for ar skabe en bredere lokal opbakning.

Nær området for mulige placeringer ligger resterne af Fabers Have. I Naturstyrelsen er der en medarbejder, der muligvis kan bidrage med en historisk ramme/fortælling for området.

7) Forsikringer
Der var via Danske Bank kommet tilbud fra Tryg, og der var et tilbud fra If. De to tilbud er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der var flere forsikringsbegivenheder omfattet af Trygs forslag. Umiddelbart var der et behov for ansvarsdækning (personskade og tingsskade) i tilfælde af skader der skyldtes fejl eller mangler ved veje, stier og trappe. Derudover var der behov for forsikringsdækning når medlemmer havde arbejdsdag under foreningens instruktion og evt. kunne blive skadet. Rent bestyrelsesansvar og netbanktyveri var mere tvivlsomt. Det blev besluttet at kontakte tilbudsgiverne og drøfte behovet og så tage stilling til hvilke forsikringer vi ville have og hos hvem.

8) GGØ
Steen oplyste om arbejdet med at lægge de to sammenslutninger af grundejerforeninger i kommunen sammen til en – hvilket var positivt. Imidlertid gjorde arbejdsform og arbejdsindhold at han ikke ville genopstille.
Der er repræsentantskabsmøde den 15. sept. 2019 i Gilleleje Hallen, hvor der er kampvalg til forretningsudvalget. Derudover var der et forslag vedrørende finansiering af kystsikring fra Rågeleje/Udsholt GF – som ikke havde forretningsudvalgets opbakning. Deltagelse fra Nakkehoved: Erik og Jesper hvis han kan ellers John.

9) Bemanding og tovholdere udvalg – trappe, vej, badebro, naturlegeplads
Vej: Erik, Michael, Jesper
Badebro: John
Naturlegeplads: Steen, Erik
Trappe: Ejvind Gadmar FY 20, Charles Bechshøft FY 19B, Gert Sindt FY 16, Erik Olsen FY 27, Børge Nielsen FY 56, Kurt Kragh FY 54, Erik Schlichting FY 59

10) Næste møder
Den 9. februar 2020 kl. 10.00 hos Steen i Kokkedal.

11) Eventuelt
Erik redegjorde for eksistensen af rotter omkring en ejendom på Fyrvangen. Kommune havde været ude og lægge gift men uden synderligt resultat. Der var et problem med beboeren på nabogrunden, der fodrede fugle med brødrester mv., og dette kan tiltrække rotter. Der bør henstilles til ejeren af naboejendommen, at sikre at beboerne ikke smider brød mv. ud på jorden – men det er et anliggende for kommunen.
Grundejerforeningen syd for Nakkehoved Strandvej havde ifølge en kontakt ønske om at have et samarbejde med os om etablering af en hjertestarter på strandvejen. Vi var nok ikke interesseret, men kontakt tages.

Klage vedr. Kystsikring. Den oprindelige klage var - i og med at den udøvende kompetence på området overgik til kommunerne – overført til Gribskov kommune – der havde 1 ressourceperson til området. Det så ud til, at der på et tidspunkt havde været en jurist inde i sagen og kommenteret – og det blev nu brugt som argument for at sagen juridisk var afgjort. Jens kigger det tilgængelige materiale igennem og vender tilbage med vurdering.Mødet slut 12.00