Bookmark and Share     Sitemap

Referat 8. august 2020

Referat
Bestyrelsesmøde
Lørdag den 8. august 2020

Tilstede: Steen, Erik, Michael, Svend, Jesper, John og Jens
Fraværende: ingen

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på referat fra 23. maj 2020
Intet at bemærke - alle aktiviteter udført.

3) Generalforsamling – søndag den 23. august kl. 9.00 i Gillelejehallen.
Dagsorden – udkast gennemgået og kommenteret.
Steen ville tage kontakt til Kurt Kragh ang. Dirigentrollen og i tilfælde af hans forfald spørge andre.

Formandens præsentation blev gennemgået og drøftet. Specielt vedr. GLF redegjorde Steen for den klagesag vedr. den hårde kystsikring som tilsyneladende stoppede på grund af forældelse. Det overvejedes at rejse spørgsmålet om hindringen af den frie passage på stranden. Jesper ville kontakte Kim Utzon angående spørgsmålet om kystsikringen og sideerosionen - set fra hans side.

Nordkystens fremtid. Der var endnu ikke truffet afgørelse om betalingsmodellen for kystsikring – Halsnæs landende formentlig på at første række skulle betale. Helsingør havde oprindeligt ment at kommunen skulle betale, men dette var nu opgivet af hensyn til økonomien – og Gribskov skulle træffe afgørelse i løbet af efteråret, og det så ud til, at man ville inddrage grundejere lidt længere inde i landet end 1. række.

I forbindelse med regnskabet rejstes spørgsmålet om ejerskiftegebyrer og Jens foretager en undersøgelse på Tinglysningen og melder tilbage til John.

Bestyrelsen noterede sig forslaget vedrørende bomme og Erik havde foretaget en undersøgelse af økonomien. Omkostningen til materialer var ca. 3.000 kr. og hertil kommer evt. omkostninger til montering, som kan gøres af frivillige. Bestyrelsen kommer ikke med en indstilling til forslaget.
Steen foretager de aftalte justeringer i præsentationen.

Vedrørende det praktiske aftaltes at Jens udsender en reminder med angivelse af tid og sted. Erik tager kontakt til Gillelejehallen og aftaler detaljer om antal (30?) og mulighed for at tage flere – forplejning og dens håndtering i forbindelse med corona regler. Endvidere at forespørge til lærred og projektor og melde tilbage til Steen herom.

4) Status Fabers Have
Vedrørende naturlejeplads/Fabers Have projektet oplystes, at der var aftalt møder med Nord-sjællands museer og med Borgmesteren med flere fra kommunen. Man forventede at ansøgnin-ger mv. ville blive effektueret i foråret 2021.

5) Fælles arbejdsdag
Der var ikke noget umiddelbart behov herfor. Trappen kunne godt tåle lidt lugning og beskæring, men det rakte ikke til en egentlig arbejdsdag.

Fælles arbejdsdag udskydes til næste år.

6) GLF
Delegeretmøde afholdes den 13. september 2020 på Sankt Helene Kursus-og Feriecenter. John og Jens tilmelder sig.

7) Næste Møde
Ingen dato fastsat. Hvis og når behov opstår aftales nærmere.

8) Evt.
Det oplystes at spørgsmålet om vejbump var blevet fremført over for et medlem af bestyrel-sen. Under henvisning til tidligere generalforsamlingsbehandling må spørgsmålet henvises til behandling som et punkt på en generalforsamling.

Ref. Jens LY 30