Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 19. august 2017

Referat
Bestyrelsesmøde

Lørdag den 19. august 2017
Kl. 9.00 – 11.00
Tilstede: Steen, Erik, John, Jakob, Michael, Jens og Trine.
Afbud: Ingen.


1) Godkendelse af dagsorden:
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på generalforsamling, jf. referat af 18. juni 2017:
Ved en fejl står der forkert årstal på det udsendte referat fra generalforsamlingen. Der står 2016 i overskriften, hvor der naturligvis skulle have stået 2017. Dateringen forneden er dog korrekt. Fejlen bliver rettet på det referat, der bliver lagt på hjemmesiden.

Hjertestarter: Der er kommet en hjertestarter i caferummet ved fyret, der på grund af placeringen formentlig kun kan bruges i åbningstiden. Erik vil følge op på sagen, idet grundejerforeningen ikke skal have sin egen hjertestarter, hvis der er en tilgængelig ved fyret.

Sommer-vejbump: Erik vil skrive til kommunen og spørge om mulighederne. Det drejer sig om ca. 3 steder på FY.

3) Nye aktiviteter i forlængelse af generalforsamling:
Udgiften til generalforsamlingen er steget, men det kan nok ikke gøres billigere. Måske vil bestyrelsen til næste år undersøge, hvad det eventuelt vil koste i Kulturhavnen.

4) Ny sekretær:
Da sekretæren (Trine) på grund af salg af sommerhus udtræder af bestyrelsen, skal der findes en ny sekretær.1. suppleanten (Michael) ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen som ordinært medlem. John, som er 2. suppleant, indtræder i stedet.
Bestyrelsen besluttede, at John også kommer til at fungere som sekretær.

5) Kystsikring:
1) Nyt fra møder: Steen oplyste, at han har været til møde i ”Kystbeskyttelse Gribskov generalforsamling” (for alle grundejere i første række). Der var også repræsentanter fra Kystdirektoratet. Første række grundejere skal betale for den hårde kystsikring.

2) Grundejerforeningens henvendelse til Kystdirektoratet: Vi har ikke modtaget officiel tilbagemelding, men sagsbehandlingen er gået i gang. Så vidt vides har de omfattede grundejere modtaget en henvendelse fra Kystdirektoratet. Steen vil følge op på sagen løbende.
Området bliver pr. 1. januar 2018 flyttet fra Kystdirektoratet til kommunerne.

6) Økonomi:
1) Status vedrørende kontingenter:
Der mangler betaling fra ca. 25 grundejere. Jens laver en liste over dem, der ikke har betalt med henblik på udsendelse af rykker.

2) Status vedrørende LY 2, 4 og 6:
LY 2 og LY 6 har betalt for i år. Gamle restancer glemmes. LY 4 er sat til salg.

7) Status på vejene – udført/planlagt:
Erik oplyste, at der ikke skal gøres noget på FY. Der skal derimod laves revneforsegling på LY. Herudover skal der lægges grus på stikvejene. Det kan vi bede Torben (der laver kantsikring mv.) om. Han er ikke så dyr.
Der skal endvidere fyldes på med grus ud for diverse indkørsler som følge af, at grundejerforeningen har lagt ny asfalt (der så har gjort vejen højere).

8) GGFØ:
Kort referat fra Forårsmødet (9. juni 2017):
Jens og John var til forårsmøde. Det drejede sig mest om almindelig orientering om området. GGFØ har i alt 61 foreningen som medlemmer. GGFØ så gerne, at der kom en repræsentant fra Gillelejeområdet i forretningsudvalget.
Steen oplyste, at GGFØ mangler en formand for forretningsudvalget, da den tidligere formand med øjeblikkelig virkning er trådt tilbage af personlige årsager. Steen overvejer at indtræde i forretningsudvalget.

Deltagelse i Repræsentantskabsmødet (Søndag den 24. september kl. 9.00 i Esrum Kloster):
Steen og Jens deltager.

Evt. opstilling af kandidat til forretningsudvalget:
Steen overvejer at stille op til forretningsudvalget.

9) Bestyrelsesaktiviteter for det kommende år – forslag:
Der er løbende behov for beskæring mv. på fællesarealer. Det kan efter behov gøres til en fælles aktivitet.
Der skal også beskæres ud til stierne. Dette skal udføres af de respektive grundejere. Erik kontakter de pågældende.

10) Bemanding og tovholdere af udvalg og evt. andre aktiviteter:
Trappeudvalget består af Jakob (tovholder) med Ejvind som praktisk tovholder, Charles, Gert, Erik, Børge og Erik.

Vejudvalget består af Erik og for fremtiden Michael. Erik er tovholder.

Hjemmesideudvalget/kommunikationsudvalget består af Steen og for fremtiden John.

Bestyrelsen bemærkede, at vejfesten og Sankt Hans båls arrangementet var meget vellykket. Bestyrelsen opfordrer de pågældende udvalg til at fortsætte med at arrangere disse fester.

11) Skilte og kantpæle:
Nye skilte med ”Legende børn” koster ca. 700 kr. pr. stk. Erik vil sørge for, at der bliver indkøbt nye skilte.
Der mangler kantpæle flere steder, ligesom flere kantpæle er i stykker. Erik vil undersøge, om reservedele kan skaffes til de ødelagte kantpæle. Ved FY 40 ligger en sten uden kantpæle. Stenen skal fjernes, da den som følge af vejens bredde er overflødig.

12) Eventuelt:
Steen takkede på bestyrelsens vegne Trine for hendes indsats som sekretær.
Trine takkede for nogle gode, konstruktive og hyggelige år i bestyrelsen og på Fyrvangen.

Ref. TB, FY 49