Bookmark and Share     Sitemap

Referat 23. april 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2023

Deltagere: alle, ingen afbud
Mødet afholdt hos John, FY10
1. Dagsorden – yderligere punkter
Ingen tilføjelser til dagsordenen.

2. Forretningsorden for bestyrelsen
Forretningsordenen blev godkendt. Oskar havde et par forslag til ændringer, som han sender til John til fremtidig overvejelse.

3. Regnskab 2022-23 – herunder kontingentindbetalinger
Regnskabet blev godkendt.

4. Status på fibernet
Erik orienterede. OneFiber har ændret navn til GlobalConnect. Det blev aftalt, at Thomas fra GlobalConnect deltager i et møde med medlemmerne i forlængelse af generalforsamlingen. Det bemærkes, at GlobalConnect formentlig alene vil tilbyde fiber på Fyrvangen, idet det er TDC, der opererer på Lyshøjvangen.

5. Skelproblem FY 19
Jens orienterede om udviklingen i sagen. Vi besluttede at få en landmåler til at måle skellene op for vores regning, og efterfølgende holde et møde med naboen med henblik på at finde en mindelig løsning.

6. Status på Foreningens 75 års jubilæum
John har holdt møde med Steen, Grete og Sven om materiale til brug for en pamflet/publikation om vores historie. Vi blev enige om at spørge generalforsamlingen, om der skal bruges penge markeringen, eller om det alene skal være for deltagernes egen regning.

7. Orientering fra GLF
John og Erik deltog og orienterede især om problemet med den fremtidige affaldssortering.
John skriver et forslag til GF om vores holdning til fremtidig sortering.
Til efterretning.

8. Kommende generalforsamling
John havde udsendt et oplæg til indkaldelse sammen med dagsordenen til bestyrelsesmødet.
John skriver et forslag til beretning med følgende emner: trappen, kommunikation, 75-års jubilæet, nye medlemmer (efter input fra Jens), arrangementer (sommerfest, vejfest og fælles GLF-møder) samt hjertestartere.
Oplægget til indkaldelse udvides med nogle bemærkninger om affaldssortering og om det kommende 75 års jubilæum (GF-dagsordenens pkt. 4).
I punkt 5 (budgettet) indarbejder Jens 10 t.kr. til forventet udgift til landmåler; 5 t.kr. i forbindelse med aktiviteter til jubilæet samt 30 t.kr. til vedligeholdelse af vejene.
Orienteringen om fibernet (GF-dagsordenens punkt 6) udsendes efter mødet med GlobalConnect, dvs. efter generalforsamlingen.

9. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
John udsender en reminder til samtlige medlemmer om den fælles arbejdsdag lørdag den 6/5.
Vi har problemer med hjemmesiden, Jens undersøger, om han kan hjælpe med at få løst problemet.
Vi skal bruge en projektor til generalforsamlingen, den sørger John for.
Næste møde er generalforsamlingen den 18. juni


Referent: Oskar