Bookmark and Share     Sitemap

Referat 17, oktober 2021

Referat
Bestyrelsesmøde
FY 21/Teams
Søndag den 17. oktober 2021 kl. 14-16
 
 

Tilstede: Steen, Erik, Svend, Jesper, John og Jens
Fraværende: Michael
Ref: Jens LY 30

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

Pkt. 2 Opfølgning på generalforsamling – generelle reflektioner.
Generelt et tilfredsstillende forløb. Der blev udtrykt et ønske om at man fremstod mere samlet fra bestyrelsens side – specielt når man rejste et kontroversielt emne som grusve-je. Man behøvede ikke at være enige men man skulle i det mindste have talt sammen.

Den efterfølgende debat havde aktualiseret spørgsmålet om foreningens opsparing kontra en finansiering af vejfornyelse ved lånekapital. Spørgsmålet om adgangen til at låne og på hvilke vilkår blev rejst - herunder specielt om lånevilkår indebar forpligtelser for øvrige medlemmer af foreningen i tilfælde manglende betaling fra enkelte medlemmer (solidarisk hæftelse eller pro rata).
Der var enighed om at bede Michael om nærmere at undersøge muligheder og vilkår ved lånefinansiering.

Der var adgang til at benytte foreningens mailkonto via password – men det var også et problem at skulle følge op på flere mailkonti. Det kan være en god ide at andre end for-manden har en selvstændig mailadresse, men lige for tiden gør vi ikke noget.

Pkt. 3 Økonomi
John gennemgik hvem der manglede at betale kontingent og som skulle rykkes. Der var manglende mailadresse på nogle grundejere: Jens oplyste at der var fundet adresser på nye og de var tilskrevet med anmodning om at oplyse mailadresse, men der havde ikke været reaktion. Der blev forsøgt, at finde oplysninger via forskellige registre. [Det er efter-følgende konstateret, at to grundejere ikke har mails. En tredje har man end ikke kunne finde telefonnummer på – ej heller på den virksomhed, der er har registeret på adressen.].

Ifølge vedtægterne skal en kontingentdebitor betale omkostningerne til den anbefalede skrivelse. Det fandtes ikke at udelukke, at der efter de almindelige regler i renteloven op-krævede rykkergebyrer.

Pkt. 4 Internetforbindelse
Det oplystes, at FY 45 havde placering hos TDC og var interesseret i at medvirke til at man kunne få et fornuftigt tilbud. Der var også en anden udbyder af fiber – One Fiber, men mulighederne for at vælge programmer var langt større hos TDC. Der var dog krav om en vis tilslutning, og der taltes også om tilslutning fra nabogrundejerforeninger. Det viste sig at Lyshøjvangen var dækket med fiber. Jesper nævnte igen My wire som et trådløs alternativ, hvor man selv også havde mange muligheder for at vælge acces-udbyder og program-leverandør.

[Note: På konferencen TELE 21 behandlede man bl.a. de muligheder en udbygning af FWA teknologien (som bl. A. my wire benyttede) gav mobilselskaberne for at tilbyde billigere og mere alsidige tjenester i forhold til fiber. My Wire fik på konference i øvrigt Teleprisen fra IDA, som værende den mest innovative virksomhed indenfor telekommunikation].

Det besluttedes, at Erik tog kontakt til TDC for at få nærmere vedr. vilkår og muligheder.

Pkt. 5 Veje, stier og afvanding
Som følge af generalforsamlingens beslutning var det planen alene at foretage det mest nødvendige vedligehold. Der var dog et forhold vedr. LY 34 A om vandopstemning, som man skulle se på. Den tidligere opstilling af 5 punkter (Vejudvalget maj 2012) havde nu et 6 punkt – omlægning til grusveje – som en mulighed.
Det vurderedes at en omlægning til grusveje ville koste 800.000 til 1.000.000 – og man ønskede i hvert fald to tilbud.
Kommunen skulle ansøges om tilladelse da den var vejmyndighed. Det var ikke på forhånd tilkendegivet at tilladelse var usandsynlig.

Det besluttede at næste bestyrelsesmøde skulle behandle spørgsmålet på baggrund af, at Steen havde fremskaffet eksempler og erfaringer og oplysninger, der nærmere belyste etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger samt ”bruger-oplevelser”.
Vedrørende vedligeholdelse måtte man se på en løsning vedrørende vandproblemet ved LY 34 A. I første omgang ved en retablering af rabatten så den kunne optage vand – og hvis det ikke løste problemet måtte der etableres en rist.

Pkt. 6 75 års jubilæum
Steen redegjorde for, hvordan man havde fejret 50 års jubilæet i sin tid og lagde op til at man markerede 75- års dagen. Der blev foreslået et festskrift, hvor man omtalte personer og episoder fra foreningens historie og at man nedsatte et udvalg der ville gå ind i dette arbejde. Steen ville kontakte medlemmer med henblik på at gå ind i dette arbejde.

Pkt. 7 Bestyrelsen
Med henblik på næste års generalforsamling oplyste Steen, at han ikke genopstillede til bestyrelsen.
Jesper oplyste ligeledes, at han ikke genopstillede.
Erik oplyste at han som næstformand ikke var interesseret i at blive formand. Efter drøftelse accepterede John at stille op som formand – for en overgangsperiode - idet han gerne så at man valgte en anden.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at der kom nye ind i arbejdet og man gennemgik mulige emner. Det blev vedtaget at man kontaktede de man havde kontakt til med henblik på at høre nærmere om de var interesserede – ligesom der er en generel opfordring til at melde sig.

Pkt. 8 GLF
John orienterede om arbejdet i sammenslutningen og dens prioriterede områder: Affald, Kysten, Veje, vandværker (Gribvand).
Der var planer om ”regionale” møder for alle grundejere under sammenslutningen en gang først i det nye år.

Pkt. 9 Eventuelt
Der havde været ønske om etablering af en bom for at hindre knallertkørsel på stierne fra Bauersvej og til Fyrkroen. Det var blevet afvist af kommunen, fordi man ikke mente det ville have den ønskede effekt.
Næste møde – ikke fastlagt men formentlig februar 2022 – Steen finder dato og indkalder.