Bookmark and Share     Sitemap
Nyt fra bestyrelsen december 2009


Enkelte medlemmer har på eget initiativ, rettet henvendelse til Farvandsvæsenet, for at få stoppet fjernelse af trætrappe afsnittet på skrænten ved fyret.

Herefter blev bestyrelsen bedt om et møde.

Bestyrelsen blev repræsenteret af Sven Lefeldt og Hans Klitgaard.

 

Det blev på et bestyrelsesmøde besluttet at et trappelaug kunne etableres med FY 31 som talsmand. (se venligst nedenstående kopi dateret 21 NOV 2009),

 

Det er fortsat bestyrelsens klare opfattelse, at medlemmernes opsparede midler

primært er målrettet til fortsat vedligeholdelse af vore veje, og på sigt omfattende

Renovering.

Se budget, prognosesamt vedtægter afsnit 2på hjemmesiden. Endvidere øvrige indlæg på denne side.E-MAIL AFSENDT TIL FARVANDSVÆSENET EFTER GENERALFORSAMLING 2009From: Formand/Grundejerforening

To: Farvandsvæsenet (Danish Maritime Safety Administration)

Sent: Monday, June 15, 2009 8:08 AM

Subject: Trappe/ stiareal fra Nakkehoved Fyr til strand.

ATT. JESPER KERN

Nakkehoved Grundejerforening afholdt g.d. den årlige generalforsamling. Her orienterede bestyrelsen om den førte korrespondance omkring emnet med Farvandsvæsenet. ( Seneste e-mail fra Farvandsvæsenet 25. september 2008 )

Bestyrelsen blev pålagt at rette henvendelse tilFarvandsvæsenet endnu engang, med det formål at forespørge, om der event. skulle være taget initiativer omkring klipning og vedligeholdelse.

Som sagt har grundejerforeningen gennem årene stået for vedligeholdelsen, selvom området naturligvis ikke indgår i vor grundejerforenings matrikelnumre !

Grundejerforeningen har gennem årene friholdt stentrappen på skrænten for beplantning, samt foretaget de nødvendige reparationer af trætrappen, der udgør det sidste stykke fra fyret ned til stranden. På dette stykke er skrænten ustabil.

Opretning af betontrin er senest foretaget i 2003.

Vore medlemmer er meget interesseret i, at adgangsvejen til stranden via trappen bevares.

Bestyrelsen skal derfor anmode Farvandsvæsenet om at fortælle hvilke tiltag der er gjort vedr. vedligeholdelse af trappen samt adgangsforhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Nakke Hoved Grundejerforening

Hans Klitgaard

Sven Lefeldt


16 NOV 2009.

 

En epoke er slut.
Badetrappen er revet ned af Farvandsvæsenet.

 

Den 9 november 2009 kunne det konstateres, at betonfliser fra fyret til trætrappen var fjernet. Dette er foretaget af Farvandsvæsenet uden at bestyrelsen er blevet orienteret i forvejen.

 

Bestyrelsen beklager det skete, men vi har ikke haft indflydelse på denne beslutning.

 

For at medlemmerne kan forholde sig til sagen,vil bestyrelsen herunder give en opsummering af kommunikationen med myndighederne omkring trappen, samt den historiske baggrund.

 

Trappen blev etableret i 1988, som erstatning for entidligere trappe, der blev skrottet på grund af alder i 1986.

 

På generalforsamlingen i 1987 blev etablering af ny trappe vedtaget med 18stemmer for og 16 stemmer imod. Udgifterne var kroner 26.571,60.

Trappen blev konstrueret således, at den kunne nedtages i vintermånederne. Dette erdog aldrig sket.

 

Den 12 SEP 1987 foreligger tilladelse til etablering aftrappen fra Kommunen og Farvandsdirektoratet.

 

I forbindelse med etableringen af trappen, blev det foreslået, at der blev etableret et ”trappelav”, der skulle forestå den løbende vedligeholdelse. Der var imidlertid ikke støtte til dette forslag.

Efterfølgende er trappen blevet repareret på ad hocbasis.

 

I 2007 kunne det konstateres, at trætrappen var begyndt at blive ustabil samt at betonfliserne havde sat sig voldsomt.I den forbindelse, samt i forbindelse medvurdering af foreningens forsikringer, søgte bestyrelsen at finde ud af vorerettigheder/forpligtigelser samt ejerforhold.

 

Bestyrelsen gennemgik eksisterende dokumenter samt protokol. Det fremgik at kommunen og Farvandsdirektoratet havde givet foreningen tilladelse til at etablere en trætrappe, samt stillet krav til rækværk ved betontrappe samt skiltning. Kravet om rækværk ved betontrappe er senere frafaldet.

 


Farvandsvæsenet oplyste i 2007, at skrænten ved fyret er deres ejendom, samt at de ikke på dette tidspunkt havde kendskab til eksisterende trappe.

 

Efter at Farvandsvæsenet havde overvejet sagen, modtog bestyrelsen en mail, der sagde: ”Skrænten ejes atFarvandsvæsenet. Der er ikke midler til vedligeholdelse af trappen. Hvis Farvandsvæsenet gør noget, vil det blive en nedrivning af eksisterende trappe samt fjernelse af beton trin.”

 

På generalforsamlingen i 2009 blev bestyrelsen pålagt at fremme en bevarelse af trappen, uden der blev taget stilling til eventuelle udgifter.

 

Kort efter generalforsamlingen skrev bestyrelsen til Farvandsvæsenet, og forespurgte om hvilkeplaner, der var for trappen. Denne henvendelse er blevet telefonisk besvaret den 16 NOV 2009.

 

Farvandsvæsenet har besigtiget trappen og har fundet, at den ikke ersikkerhedsmæssig forsvarlig, og langt fra opfylder nugældende krav.

Farvandsvæsenet vurderede også, at betonflisernes vægt bidrog til skræntens erodering.

 

Farvandsvæsenet er i gang med vurdering af andre lignendetrapper på deres område. Disse vil også blive fjernet, hvis forholdene tilsiger dette.

 

Farvandsvæsenet påtager sig alle udgifter i forbindelse med fjernelsen af de to trappeafsnit. Udgiften forventes at blive ca. 50.000 kroner.

 

Etablering af ny trappe med sikring af skrænt blev anslået til ca. 200.000 kroner. Hverken Gribskov kommune, Fyrmuseet eller Farvandsvæsenet ønsker at betale.

 

Bestyrelsen konkluderer, at etablering af en ny trappe langt overstiger foreningens økonomiske formåen.

Bestyrelsen har også den opfattelse, at henset til at beliggenheden er uden for det i vedtægterne nævnte område for foreningens aktiviteter, ( punkt 2 i vedtægterne, kan læses på vor hjemmeside ), vil en beslutning truffet på en eventuel generalforsamling om økonomisk aktivitet ved fyret, ikke være bindende for de enkelte medlemmer.

Dette er det 8. indlæg på vor hjemmeside, der vil blive revideret efter hvert bestyrelsesmøde der i 09/ 10 finder sted hvert kvartal.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Bestyrelsen orienterer august 2009.

Kære medlemmer -

Den 16. august havde bestyrelsen sit seneste møde.
Udover hyggeligt socialt samvær, blev flg. emner drøftet:
Bestyrelsen blev enige om, at det er af afgørende betydning, at gøre alt for at imødekomme mange medlemmers ønske om at begrænse hastigheden på vore veje, såvel Lyshøjvangen som Fyrvangen. Det er derfor besluttet, at gravere en max fart på km 30 i astfalten ved indkørslen til FY og LY, samt ved Y delingen på FY.

Til trods for tidernes ugunst, så er der ved redaktionens lukketid for dette indlæg STADIG 10 grundejere, der ikke har betalt det årlige moderate kontingent på kr. 600.00 !! Det belaster vor administration, og pengene SKAL jo betales. Vi håber på bedre tider til næste år.

Bestyrelsen har forgæves kæmpet med at få reetableret stien ved LY 26, efter en opgravning foretaget af Gilleleje Vandværk. Vi gør en fornyet indsats for at få tingene bragt i orden. Indtil da--- pas på når du færdes på stien.

I lighed med sidste år er der problemer med rabatten ved FY 40. Bestyrelsen retter derfor henvendelse til kommunen. Dette blev gjort i 2008, og kommunen reagerede prompte.

Bestyrelsen har været i en rigtig god dialog med ejerne af Stubbevangen 10 og 12. Deres skel/rabat mod FY er nu klippet af ejerne, så lastbiler ikke viger ud fra kørebanen for at undgå grene.

OBS: Alle grundejere der grænser op til astfalteret sti der går parallelt med Nakkehoved Strandvej, har fået et kommunalt pålæg om, at beskære ved stien. Dette er ikke et grundejerforenings spørgsmål, men alligevel interessant, idet der p.t. foregår en diskussion om hvorvidt stien er en cykelsti eller en gangsti. Umidelbart er der tale om en GANGSTI !!

Dette er det 6. indlæg på vor hjemmeside, der vil blive revideret efter hvert bestyrelsesmøde der i 09/ 10 finder sted hvert kvartal.
Næste opdatering i november 2009.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Bestyrelsen orienterer juni 2009

Bestyrelsen takker de fremmødte medlemmer for en engageret debat på generalforsamlingen den 14 juni 2009.

Vi føler, at rammerne for generalforsamlingen levede op til vore forventninger.

Bestyrelsen har, som besluttet på generalforsamlingen, rettet henvendelse til Farvandsvæsenet vedrørende vedligeholdelse af trappen, samt beskæring langs trappen.

Referatet fra generalforsamlingen vil være tilgængelig på hjemmesiden i begyndelsen af juli måned.

Bestyrelsen vil fortsat afholde møder hver 3. måned. Medlemmerne opfordres til at komme med konstruktive henvendelser. Benyt venligst e-mail adressen som ligger på hjemmesiden.

Seneste nyt 9.7.2009
Der er nu klippet omkring stien fra fyret ned til trappen, på vort initiativ. Bestyrelsen afventer fortsat svar fra Farvandsvæsenet omkring deres planer. Som tidligere meddelt, bevæger vi os på et areal der ikke indgår i vor grundejerforenings fællesarealer.


Dette er det 5. indlæg på vor hjemmeside, der vil blive revideret efter hvert bestyrelsesmøde der i 09/ 10 finder sted hvert kvartal.
Næste opdatering i august 2009.


Med venlig hilsen
BestyrelsenBestyrelsen orienterer 4 maj 2009
Kære medlemmer
Så er det tid til opdatering af vor hjemmeside.

VOR HJEMMESIDE HAR I DAG D. 4 MAJ 2009, RUNDET 4.400 BESØGENDE !

Bestyrelsen havde møde den 30. april, og fastlagde programmet for den næste generalforsamling.
Der er den 1 maj ikke fremsendt forslag fra medlemmerne.
Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne med posten, den kan også læses under "Indkaldelse".

Alle tillidsposter på valg modtager genvalg.

Bestyrelsen genfremsætter forslaget om vedtægtsændringer for endelig vedtagelse.

HUSK- næste generalforsamling afholdes søndag den 14 JUN 2009 klokken 09:30 i Gillelejehallen.


Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at minimere omkostningerne til trykning og porto.

Fremover vil referat af generalforsamlingen m.v. kun blive sendt med posten til de medlemmer, der skriftligt har fremsendt ønske om det.

Indkaldelse til generalforsamling samt revideret regnskab vil blive sendt til alle medlemmer, som det kræves i vedtægterne.

 

Dette er det 4. indlæg på vor hjemmeside, der hvert kvt. vil blive revideret efter hvert bestyrelsesmøde der i 08/ 09 finder sted hvert kvt.
Næste opdatering i juni 2009.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen