Bookmark and Share     Sitemap
Infobrev - November 2010

Infobrev

Nakkehoved Grundejerforening
Kære medlem.

Som supplement til den løbende opdatering af informationer på vores hjemmeside har bestyrelsen besluttet at udsende dette infobrev. Vores ambition er at udkomme to gange årligt – november og maj.

På de følgende sider vil vi kort fortælle om de forskellige aktiviteter, som er udført siden generalforsamlingen i juni måned.

 

Festlig indvielse af trappen

Over 120 medlemmer af grundejerforeningen og andre venner af trappen gjorde den 13. november til en festdag. Solen strålede og vinden susede da borgmester Jan Ferdinansen foretog den officielle indvielse af vores flotte nye trappe. Og så blev ”trappesangen” sunget med kraftige og glade stemmer.

 
 
 

Blandt vennerne af trappen kan nævnes Fyrmuseet, vores nabogrundejerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening samt GGGF (Græsted Gilleleje Grundejer Forbund). Efter indvielsen ved trappen var der grillpølser, øl og sodavand ved fyret – og ikke mindst salg af trappetrins-certifikater. Der var stor interesse for at sikre sig et certifikat blandt de fremmødte – og efter en times tid var der solgt over 50 trappetrin til en stykpris på 500 kr. Overskudet vil gå til vedligeholdelse af trappen samt andre aktiviteter i tilknytning til trappen.

og trappesangen synges.....
 
 

Vores nye trappe er et resultat af en fantastisk indsats med frivillig arbejdskraft fra mange af foreningens medlemmer – ikke mindst det utrættelige trappeudvalg med Ejvind Gadmar som tovholder. Da aftalerne med Miljøministeriet og Farvandvæsenet var på plads tog det kun godt 1½ måned at gennemføre genetableringen af den nedrevne trappe samt forstærke trætrappen på det sidste stykke ned til stranden.

Der var grillpølser, øl og sodavand.
 
 

Trappebyggeriet har givet genlyd langt ud over grundejerforeningens matrikler. Der har været artikler/indslag i TV2/Lorry, Netavisen Nordkysten, Ugeposten samt i Frederiksborg Amts Avis.

Kommunens budgetter bliver i disse tider skåret ned til et minimum, og det har blandt andet ramt en række grundejerforeninger med trapper til stranden. På denne baggrund har trappeudvalget vist at med tilskud til kun materialer er det muligt med entusiasme og fingernemme medlemmer at bygge en hel trappe.

Det fremhævede borgmesteren blandt andet i sin indvielsestale.

 
Og bagefter blev der solgt trappetrins-certifikater.
 
 

Sponsor-tavle

Trappeudvalget vil udarbejde en ”Trappe-info-tavle”, der fortæller historien om genetableringen af vores trappe. Den bliver opsat i Fyrets Cafe samt inde i indgangen til selve fyret.

På hjemmesiden under trappen vil du også løbende kunne se udviklingen i sponsor-bidragene.

 

Trappe-økonomi

Indtægter: Bevilling fra generalforsamlingen: 45.000 kr, Tilskud fra Gribskov kommune: 10.000 kr samt bidrag fra salg af certifikater: 24.000 kr.

Udgifter: Indkøb af materialer: 25.000 kr samt øvrige udgifter (inkl. indvielsen): 8.000 kr.

 
 
 
Vedligeholdelse af vores veje

Vores veje er i god stand. Det mener vi i bestyrelsen – og det er også den melding vi får fra professionelle vejfolk.

Men der skal selvfølgelig foregå en løbende vedligeholdelse og i november/december måned bliver der foretaget en reparation ud for FY 50 og revneforsegling på både Lyshøjvangen og Fyrvangen. Arbejdet bliver udført af Nordkysten.

I bestyrelsen har vi diskuteret forskellige ”tilstands-kategorier” for vores veje – lige fra den ene yderlighed:

”Vejene skal altid være pæne og belægningen skal altid være ny og ensartet”

og til den anden:

”Vejene vedligeholdes ikke og kan få lov til at forfalde, så de igen bliver til grusveje”.

 

Vi har besluttet et ambitionsniveau, der ligger midt imellem:

”Vejene repareres løbende og de værste huller lappes og alle revner, der kan medføre nedbrydning fyldes med flydende asfalt.”

Herved har vi valgt en teknisk løsning, der vil optimere en løbende vedligeholdelse – og samtidig vil der blive hensat penge, så der ad åre kan pålægges ny belægning.

Vejudvalget har fortaget en detaljeret gennemgang af vejenes tilstand, og det er på dette grundlag, at de nødvendige reparationer vil blive foretaget her i november/december måned.

Vejudvalget arbejder videre med en vedligeholdelsesplan – og vi overvejer at hensætte penge i en egentlig vejfond. Alt dette vil vi præsentere i løbet af foråret – og foretage en grundig drøftelse på generalforsamlingen i juni 2011.

 
 
 
Græsted Gilleje Grundejerforbund (GGGF)

På generalforsamlingen i juni blev det besluttet, at vi som forening skal søge optagelse i GGGF. Det har bestyrelsen gjort – og deltaget i det årlige repræsentantskabsmøde i slutningen af september.

Referat ligger på GGGF’s hjemmeside: http://www.gggf.dk/index.asp.

GGGF deltog i indvielsen af vores trappe – og har sponseret 6 trin.
 
Bent Nielsen (GGGF) holder tale.
 
Opfølgning på ønsker fra generalforsamlingen

Badebro – Trappeudvalget og bestyrelsen undersøger nu forskellige muligheder for anlæggelse af en badebro i tilknytning til vores trappe. I disse undersøgelser vil der indgå forskellige emner – bla. udformning, materialevalg, tilladelser/godkendelser, anlægsomkostninger og driftsomkostninger.Desuden overvejer vi hvilken tilknytning mellem grundejerforening og et evt. brolaug, der vil være hensigtsmæssigt.

Vi regner med, at der til generalforsamlingen i juni 2011 vil kunne fremlægges nogle forslag til vedtagelse.

Storskrald– Bestyrelsen vil indhente tilbud på en årlig afhentning af storskrald – og herfter beslutte om en ordning skal iværksættes.

Ensretning– Bestyrelsen vil undersøge baggrunden for den valgte kørselsretning – og herefter beslutte om fordelene ved en omlægning står mål med omkostningerne.

 

Bestyrelsen siger tak for 2010

– og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og aktivt nytår

Dette infobrev kan fås i printet udgave eller som pdf-fil - kontakt på mail:
nakkehovedgrundejerforening@gmail.com

Redaktion: Kommunikationsudvalget – 30.november 2010

 
Se venligst under Trappen om det yderligere forløb!
===========================================================================
Vi starter på lørdag 25 september 2010 kl. 9.00 ved Fyret med at reetablere trappen. Der er indkøbt materiale og Trappeudvalget står for introduktionen.

===========================================================================

 
 
 
Indbetaling af Kontingent

Indbetaling af kontingent, DKK 700

Der er rigtig mange medlemmer, som har overført penge til foreningens konto
Forfaldsdato 1. august 2010

Hvis du hører til de få, der endnu ikke har overført kontingent for perioden 1 januar - 31 december 2010, så vær sød at gøre det snarest muligt.

Nakkehoved Grundejerforening
Danske Bank: Reg. nr 3537 - Kontonummer: 3130163130

Bemærk: Beløbet skal indbetales på ovenstående konto enten via netbank, overførsel fra egen bankkonto eller ved indbetaling i en Dansk Bank filial.
Ved overførslen er det vigtigt, at du opgiver navn samt adresse. Fyrvangen (FY)
eller Lyshøjvangen (LY)

Vi har afskaffet girokortet, men har stadigvæk giro kontoen. Det er en forenkling og en besparelse for den enkelte.

===========================================================================

 
 
 
Bestyrelsens svar

Kære Winnie og Hans 7 juli 2010

Tak for jeres åbne brev af 18. juni 2010 vedrørende generalforsamlingen, der blev afholdt den 13. juni.

Da generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemført i henhold til vedtægterne under ledelse af den enstemmigt valgte dirigent er den nyvalgte bestyrelse forpligtiget til at følge generalforsamlingens beslutninger.

Det gælder således også generalforsamlingens beslutning om at renovere trappen, som grundejerforeningen har gjort i årevis på basis af gentagne generalforsamlingsbeslutninger med skriftlige afstemninger.

 

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

 

Steen Gyldendal-Melberg

(formand)

 
 
 
Åbent Brev
Vedlagte Brev er sendt til Bestyrelsen. Teksten er skrevet i et "billede" som en Pdf fil og kan derfor ikke "hældes" ind i hjemmesidens editor. Bestyrelsen har omskrevet brevet i Word.
______________________________________________________________________________

Nakkehoved Grundejerforening
Bestyrelsen V/formand S. Melberg
Fyrvangen 21
3250 Gilleleje Gilleleje den 18 juni 2010

Med henvisning til generalforsamlingen den 13 juni, blev der afholdt en afstemning med simpelt flertalsopgørelse, vedr. økonomisk engagement på matrikel nr. 8A, tilhørende Farvandsvæsenet. Afstemningen betød, at betydelige økonomiske midler, af medlemmernes opsparing, skal afsættes til etablering af trappe på dette område.

Beslutningen er ikke i overensstemmelse med vore vedtægter, og grundejerforeningens virkeområde.

Jeg beder venligst bestyrelsen meddele, om den vil fastholde afstemningsresultatet. I bekræftende fald, vil fremtidige kontingent indbetalinger blive deponeret hos vor advokat.

Vi anmoder om, at dette brev bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Winnie og Hans Klitgaard
Fyrvangen 3

Cc: advokat Ib Eiland og Gribskov Kommune
 
 
 
Kopi af brev udleveret/tilsendt beboerne 4 og 5 juli 2010Overskrift 1Kære beboer på Fyrvangen og Lyshøjvangen

Vedlagt er referat fra generalforsamlingen (5 sider) samt dagsorden.

Betaling af Kontingent 2010/2011

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 700,-

Dette beløb bedes du indbetale senest den 1. august 2010 til:

Nakkehoved Grundejerforening
Bank-konto: Reg. Nr. 3537 Kontonummer: 3130163130

BEMÆRK:Vi har afskaffet girokortet. Beløbet skal indbetales på ovenstående konto enten via netbank, overførsel fra egen bankkonto eller ved indbetaling i en Danske Bank filial.
Ved overførslen er det vigtigt, at du opgiver navn samt adresse på Fyrvangen (FY) eller Lyshøjvangen (LY).

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse:

Steen Gyldendal-Melberg, FY21 (formand)

Søren Thorndal, LY34A (næstformand)

Grete Gøtsche, FY55 (sekretær)

Peter Herrestedt, FY18 (kasserer)

Henrik Pedersen, FY37

Jørgen Fredsted, FY25 (1. suppleant)

Erik Schlichting, FY59 (2. suppleant)

 

Trappen fra fyret til stranden

Generalforsamlingen vedtog at renovere trappen – og bevilgede 45.000 kr til indkøb af materialer.

Såsnart de sidste formelle godkendelser er på plads vil vi gå igang med renoveringen, der vil blive baseret på medlemmernes frivillige arbejdskraft.

Trappelauget vil udsende nærmere information.

 

Information om grundejerforeningen og nyt fra bestyrelsen kan ses på vores hjemmeside:

www.nakkehovedgrundejerforening.dk

Du er velkommen til at tage kontakt til Bestyrelsen på email:

nakkehovedgrundejerforening@gmail.comeller på anden vis.


Rigtig god sommer ønsker

Bestyrelsen

 
 
 
Bestyrelsen orienterer maj 2010


Bestyrelsen har søndag den 30 MAJ 2010 klokken 18:47 med beklagelse modtaget følgende fra Hans Klitgaard:

 

”Jeg har d.d. kl. 18.40, valgt at udtræde af grundejerforeningens bestyrelse, af helbredsmæssige årsager.”

 

Næstformand Sven A Lefeldt FY 57 fungerer som formand frem til næste generalforsamling.

 

 
Kære medlemmer.

Siden sidste indlæg i april, har bestyrelsen haft fokus på den kommende generalforsamling 13. juni.
Indkaldelsen er nu færdig, ligesom regnskab og økonomisk prognose for de kommende 4 år. Kan ses på vor hjemmeside.
I modsætning til tidligere år, har bestyrelsen valgt at vedlægge materialet i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen.

Bestyrelsen har modtaget forslag fra trappelauget. Forslaget vil fremgå af indkaldelsen punkt 5.
En enig bestyrelse har formuleret et forslag, der bevilliger et engangsbeløb til et trappelaug uafhængig af grundejerforeningen.
Beløbet vil dog først komme til udbetaling når trappen/ adgangsforholdene til stranden, er etableret.

Det skal dog bemærkes at begge forslag vil falde, hvis blot én af det totale antal medlemmer (84) stemmer imod. Der vil med andre ord IKKE blive tale om alm. flertalsafgørelse.

Bestyrelsens tilbud, kan alternativt eventuelt dække omkostningerne til bortskaffelse af eksisterende trappeafsnit, hvis udgiften pålignes foreningen, hvilket vi iøvrigt ikke finder realistisk.


Under fremlæggelsen af budget, vil tilbuddet om reparation af vejene blive gennemgået.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde på generalforsamlingen.

Næste opdatering sker ult juni.

BREV FRA ADVOKAT VEDR. TRAPPE, KAN LÆSES HER.

Klik her for at åbne brev

 

 

 
 
 
Bestyrelsen orienterer april 2010

VELKOMMEN TIL FORÅRET 2010

Efter en l a n g vinter, byder vi foråret velkommen.
Vinterperioden har da også givet bestyrelsen udfordringer lidt ud over hvad vi, i en del år, har været vant til.

Vejskiltet ved Lyshøjvangen havde været påkørt. Kommunen opsætter et nyt.

Ved bestyrelsesmødet var den primære dagsorden, at sigte mod vor generalfrorsamling.

Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på reparation af vejene, der er noget medtaget efter den hårde vinter. Vi har valgt en entreprenør til at rette op på skaderne. Samme har også givet tilbud på den endelige renovering.
Sagen vil blive fremlagt på generalforsamlingen, og økonomien heri.
Læs siden "Prognose".

Indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt ultimo maj. INDKALDELSEN VIL VÆRE BILAGT GODKENDT REGNSKAB.

Generalforsamlingen vil i år finde sted i GILLELEJEHALLEN DEN 13. JUNI KL. 09.30.

Næste opdatering ultimo juni 2010 
 
 
Bestyrelsen orienterer marts 2010

Baseret på billedmateriale fra formanden- samt ligeledes ved selvsyn konstateret, må tilstanden af vore veje betegnes som kritisk flere steder, især på FY. Det blev besluttet, at Form. og Næst form. skulle tage kontakt til 2 astfalt firmaer, for at få deres vurdering af behov samt omkostninger i forbindelse med skaderne, og forslag til fremtidig vedligehold.
Se billeder på hjemmesiden.

Det nedsatte trappelaug arbejder fortsat med muligheder for at få genetableret adgangsforholdende fra fyret til stranden.
Bestyrelsen har overfor det etablerede laug endnu engang understreget, at en genetablering ikke kan ske i grundejerf. regi.

Sti arealet, der forbinder LY og FY, er i områder ikke forsvarligt at færdes på. Asfalten er visse steder sunket, på grund af gravearbejde af vandværket ved reparationsarbejde for ca. 2 år siden. I den anledning havde bestyrelsen besøg at kommunens vejmyndighed samt vandværket.
Vandværket blev pålagt at udbedre skaderne. Disse forventes udbedret indenfor de næste 2 måneder.

På opfordring fra flere medlemmer, besluttede bestyrelsen at iværksætte snerydning i februar.
Hver enkelt grundejer er dog fortsat selv ansvarlig for grundstykke/rabat og den del af vejen der vedrører deres matrikkel i henhold til kommunens regler.

Næste opdatering ultimo april.