Bookmark and Share     Sitemap

Referat 12. maj 2024


Referat af bestyrelsesmøde i Nakkehoved Grundejerforening 12. maj 2024

Deltagere: John, Liselotte, Rene, Gert, Jens, Oskar
Afbud: Marc
Mødet afholdt hos John, FY10

1. dagsorden – yderligere punkter
Ingen yderligere punkter.

2. Regnskab 2023-24
Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen

3. Budget 2024-25 (udgifter til veje og andet vedligeholdelse)
Budgettet blev godkendt og fremlægges på generalforsamlingen. Budgettet indeholder bl.a. 30 t.kr. til vedligehold af veje og 10 t.kr. til foreningens 75 års jubilæum. Der forventes et overskud på ca. 30 t.kr.

4. Status på fibernet
Gravearbejdet i forbindelse med nedlæggelse af fiber er udført, og entreprenøren har udbedret det nødvendige. Inden et år efter udbedringen foretages en ny gennemgang og evt. sætningsskader efter nedlæggelsen af fiber udbedres af entreprenøren.

5. Beplantning mod fællesarealer – klipning – skrivelse til grundejere (jf. tidligere udsendte e-mail til bestyrelsen)
John udsender et nyt skriv til de grundejere, som endnu ikke har gennemført klipning mm mod fællesarealerne.

6. Skelproblem FY 19 (Jens)
Landinspektøren har sat viserpinde for at markere, hvor skellene er. Problemet er løst, og Jens skriver til de berørte parter. Vi accepterer den eksisterende adgang fra ejerne på Bauersvej til Fyrvangen.

7. Status på Foreningens 75 års jubilæum (sommerfest + middag?)
Arbejdet med beskrivelse af trappen og broens historie er afsluttet og lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen efterlyser historiske fotos fra Grundejerforeningen, sådanne fotos kan sendes med tekst til John med bemærkning om, at GDPR regler er overholdt, såfremt der optræder personer på de fremsendte fotos. Fotos med tekst lægges på hjemmesiden.
John, Steen og Oskar mødes om materialets videre forløb.

8. Orientering fra GLF (John + Jens)
John og Jens orienterede om møde vedr. forhøjet vandstand og møde vedr. store sommerhuse.

9. Kommende generalforsamling
Oplæg til dagsorden blev godkendt med få justeringer.

10. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde aftales i forlængelse af generalforsamlingen.
Jens anbefalede at redigere i hjemmesidens beskrivelse om, hvornår vi kan forvente at skulle have ny belægning på vejene.

Referent: Oskar Trieb