Bookmark and Share     Sitemap

Referat 20. januar 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2024

Deltagere: John, Liselotte, René, Gert
Afbud: Oskar, Marc
Mødet afholdt hos John, FY10

1. Dagsorden
Referat fra sidste møde er udsendt.
Dagsorden for mødet var udsendt på forhånd.

2. Regnskab 2023-24
Der udestår 3 manglende kontingentbetalinger – som der igen er rykket for.
Jens kommer med oplæg til budget 2024-25.

3. Status på veje
a. Vejene gennemgås når vejret tillader det, med henblik på eventuelle forbedringer det kommende år, der skal indgå i budgettet.
b. Der har som bekendt været et par byggerier i gang på Fyrvangen, som kræver retableringer af bygherrerne. FY 38 har fået retableret, og FY 31 vil sikre udbedringer når byggeriet er færdigt.
c. Den 1.10.2023 blev alle grundejere informeret om vedligeholdelse m.v. af fællesarealer. Heraf fremgår det, at såfremt de gældende regler (omtalt i den fremsendte e-mail) ikke er i orden, skal det ske inden udgangen af marts 2024. Vejudvalget vil herefter påse nævnte.
d. Angående eventuel snerydning – Rene undersøger om der forefindes en aftale herom.

4. Status på fibernet
Alle der har indikeret interesse over for Global Connect skulle være blevet kontaktet, og aftaler indgået.
Nedlæggelse af kabler er i gang, så den enkelte grundejer skal sikre sig, at retablering m.v. bliver foretaget. Firmaet har oplyst, at reetableringen først sker når udrulningen er afsluttet i hele området. Vær opmærksom herpå så det sikres at retableringen sker korrekt.

5. Skelproblem FY 19
Dette anses som løst. Landinspektør skal honoreres for at isættes skelpæle i stedet for de foreløbige. Alternativt isætter Foreningen selv kraftigere pæle til markeringen af skel.


6. Små matrikler i Grundejerforeningen
Fyrvangen 5 – det lille jordstykke matr.nr. 1 gu Bonderup - er en del af FY 3.
Lyshøjvangen 34A – det lille jordstykke matr.nr. 1 xp – er en del af Grundejerforeningens areal.
Lyshøjvangen – matr.nr. 1 hø Bonderup – er henholdsvis stikvejen til nr. 5 og 7 og stikvej til nr 18.

7. Status på Foreningens 75-års jubilæum (opfølgning på sidste referat)
Det er hensigten at lægge historien om Foreningen samt billeder på Foreningens hjemmeside.
Dato for arrangement skal fastsættes og meldes ud – formentlig i juli/august. Tænkes afholdt sammen med vejfesten.

8. Orientering fra GLF
GLF’s formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige og private virksomheder og initiativer.
Foreningen er engageret i flere forskellige områder, som kan ses nærmere på www.gribskovlandligger.dk

9. Kommende generalforsamling
Generalforsamling afholdes søndag den 16. juni 2024 kl. 9 på Fyrkroen. John reserverer.
Valg til bestyrelsen er:
- Formand – John Tyrrestrup
- Sekretær – Oskar Trieb
- Suppleant – Marc Jardorf
- Revisor – John Bahr
- Revisorsuppleant – Ejvind Gadmar

10. Fælles arbejdsdag på fællesarealer
Der planlægges fælles arbejdsdag i sidste halvdel af august / første halvdel af september 2024.

11. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Der var intet under dette punkt.
Næste bestyrelsesmøde den 12. maj 2024 kl. 13.


Referent: John Tyrrestrup