Bookmark and Share     Sitemap

Referat 15. maj 2022

Referat
Bestyrelsesmøde
FY 59
Søndag den 15. maj 2022 kl. 14-16

Deltagere: Steen, Erik, Michael, John, Jesper, Svend og Jens (referent)

1 Godkendelse af dagsorden:
Ingen bemærkninger.

2 Opfølgning på referat af 19. februar 2021:
Fiber på Fyrvangen – behandles senere på dagsordenen.
Lånefinansiering vedr. ny belægning på veje. Spørgsmålet var stillet i bero – men det gav anledning til fornyet drøftelse om muligheden og hvilke vilkår der knyttede sig til en sådan lånefinansiering. Det var også et spørgsmål om den enkelte grundejers hæftelse for gælden, samt at graden af egenfinansiering havde betydning for vilkårene. John påtog sig at undersøge spørgsmålet lånemuligheder og vilkår nærmere inden generalforsamlingen.

3 Regnskab 2021/2022 og budget 2022/2023:
Regnskabet forelå nu revideret af foreningens revisorer. John refererede de fremsatte revisionsbemærkninger som bestyrelsen tog ad notam. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.
Budgettet blev fremlagt idet der var taget højde for indgivet tilbud vedrørende de prioriterede reparationer af veje som indstillet af vejudvalget. Det udviste et underskud på kr. 33.000 – som så skulle sammenholdes med det noget større overskud i seneste regnskabsår. Det var et udtryk for, at man havde undladt at iværksætte ikke strengt nødvendigt arbejde, sådan som det var blevet tilkendegivet på sidste års generalforsamling.

4 Status og plan vedr. Fibernet:
Der var taget kontakt til de øvrige 4 nabogrundejerforeninger som den potentielle leverandør havde anvist med henblik på en samlet løsning. Nakkehoved i sig selv var ikke nok til at man ville iværksætte et projekt. En havde meldt tilbage at man drøftede det den 21. ds på generalforsamlingen, en anden havde tilkendegivet ikke at være interesseret, en tredje at man havde fiber (!?) og en fjerde kunne man ikke finde oplysninger på, hvem der tegnede foreningen. Der var nogle få på Stubbevangen grænsende op til Nakkehoved der i givet tilfælde godt ville være med. Man havde tilsagn fra 10 ejere på Fyrvangen. Lyshøjvangen har allerede fiber nedgravet – men vist kun en enkelt tilslutning.

Der vil nu blive taget en drøftelse med den potentielle leverandør med henblik på hvad der videre skal ske. Det blev foreslået at man kunne dele brochure ud ved den kommende generalforsamling. Men umiddelbart så det ikke ud til at der kunne komme tilstrækkeligt med tilslutninger til at leverandøren ville gå ind i projektet.

5 Skriv til nye medlemmer:
Der forelå et udkast til et brev til nye medlemmer. Anledningen var behovet for at sikre indbetaling af ejerskiftegebyr og evt. forfaldent kontingent. Erik henviste til det velkomstbrev der forelå på hjemmesiden og i øvrigt på de informationer som hjemmesiden gav. Man fandt det mest hensigtsmæssigt anvende det eksisterende velkomstbrev – og henvise til hjemmesiden oplysninger om foreningens forskellige forhold. I det omfang der var anledning til at rykke for betalinger kunne man sende sådanne skrivelser.

6 Henvendelse fra medlemmer:
En henvendelse vedrørende parkering af grundejeres egne biler i rabatten gav anledning til at præcisere at der ikke i foreningen var juridisk grundlag for generelt at påbyde parkering på egen grund. Men principielt skulle rabatten i vejsiderne være forbeholdt gæster, idet der skulle være plads til to parkeringspladser på grunden – specielt havde der gennem flere år været bestemmelse vedr. byggetilladelser om at der skulle være afsættes to parkeringspladser på grunden. Bestyrelsen vil henstille at beboerne parkerer egne biler på grunden og ikke i rabatten.

Der var endvidere en henvendelse om struktur og navigering på hjemmesiden. Det gav anledning til drøftelse af behovet for en egentlig webmaster i foreningen. Det anbefaledes, at den kommende bestyrelse traf beslutning herom. John anførte muligheden af at tage en emnet op på generalforsamlingen enten i beretning eller som forslag.

7 Status på veje:
Der henvistes til det anførte under punkt 3 – budget. Der var budgetteret med de nødvendige vedligeholdelsesarbejder for at holde vejene i en acceptabel standard og hindre større skader. Der havde været undersøgt hvad helt ny belægning ville koste, og det problem at vejkassen var for dårlig, så det ikke gav nogen landsigtet fordel at pålægge ny belægning. Bestyrelsens opfattelse er, at en renovering også af vejkassen var umådelig kostbar sammen med ny belægning, og det ikke gav nogen økonomisk gevinst – tværtimod, at grusveje ikke var anbefalelsesværdige, hvorfor, man var tilbage på den hidtidige strategi om løbende vedligeholdelse, hvor man sikrede et rimeligt niveau.

Det besluttedes at man på generalforsamlingen skulle give en opsummering af forløbet og den valgte strategi.

8 Generalforsamling 19. juni 2022 kl. 9.00:
Fyrkroen er bestilt. Formanden vil rette henvendelse til Kurt Kragh om dirigenthvervet.
Der blev efterspurgt input og bidrag til formandens beretning. Der kunne nævnes redegørelse for vejenes tilstand og vedligeholdelsesstrategi, parkeringsforhold, fibernet og jubilæumsarbejdet. Bestyrelsen fremsender evt. bemærkninger til Steen.

Steen oplyste at Liselotte FY 24 var interesseret i at stille op til bestyrelsen. Umiddelbart var der ikke andre der havde meldt sig eller som man havde sikker viden om var interesseret.

På valg er: Formand (Steen genopstiller ikke) Sekretær (Jens genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem (Jesper genopstiller ikke). Suppleant (Michael genopstiller). Revisor (John genopstiller) og revisor suppl. (Ejvind genopstiller).

Steen undersøger muligheden for at få en bedre projektor til generalforsamlingen.

9 Udsendelse af materiale før generalforsamling:
Jens udsender senest 1. juni Indkaldelse med dagsorden, underskrevet regnskab og budget. Indkaldelse og dagsorden sendes forinden i udkast til bestyrelsen til godkendelse.

Indkaldelsen kan også oplyse om at der er er Sct. Hans fejring ved fyret med bål. Hvis der er viden om vejfest kan dette også nævnes.

Jens medbringer stemmesedler til generalforsamlingen for alle tilfældes skyld.

10 Status på 75 års jubilæum:
Steen redegjorde for arbejdet der forventedes at munde ud i et billedkatalog og et historisk skriv.
Det drøftedes hvad slutresultatet skulle være og der kom opfordring til at melde sig, hvis der var nogen der gerne ville skrive.

Det besluttedes at bestyrelsen skulle udpege en repræsentant til gruppen når generalforsamlingen var overstået.

11 GLF-Status:
John redegjorde for arbejdet – herunder arbejdet med strategiplan som mere havde karakter af procedure og funktionsbeskrivelser end egentlig strategi. Han havde stillet nogle ændringsforslag og resultatet afventedes.

Der var berammet et forårsmøde den 24/6 og et delegeretmøde den 10/9.
John oplyste at der nu forelå en plan for kystsikringen – dette vil blive tilføjet og udsendt sammen med referatet af dette møde.

12 Evt:
Intet fremført