Bookmark and Share     Sitemap

Referat 19. februar 2022

Referat
Bestyrelsesmøde
FY 21
Lørdag den 19. februar 2022 kl. 14-16


Deltagere: Steen, Erik, Michael, John, Jesper, Svend og Jens(referent)

1 Godkendelse af dagsorden:
Ingen bemærkninger – meddelelser mv. henvises til punkt eventuelt.

2 Opfølgning på referat af 17.oktober 2021:
Evt. lånefinanceringsvilkår henvises til pkt. 5. Steen oplyste at han vedr. 75-års jubilæet havde kontaktet Grethe Gøttsche og Svend Lehfeldt - sammen dannede de en arbejdsgruppe evt. med inddragelse af flere.

3 Fibernet:
Erik meddelte at One-Fiber var interesseret men ønskede også at nabogrundejerforeninger kom med. Det ville give i alt ca. 320 ejendomme og en tilslutning på + 50 % ville nok til at gennemføre udrulning af fiber i om rådet. Forpligtelsen for en tilsluttet grund udgør ca. 6 måneder a 250 kr. til en ISP(Internet Service Provider). Der indgår stikledning fra kabel i vej til hus dog max 20 m i tilslutningen. Længere stikledning koster ekstra.
Der var enighed om at det ikke nødvendigvis var bestyrelsen der skulle drive dette projekt – andre måtte inddrages. Vi skulle sikre en information til medlemmerne i vor forening – der skulle tages kontakt til de andre foreninger for at høre om de var interesserede i at informere om dette til deres medlemmer (det er ikke et grundejerforenings anliggende) – og derefter vil One Fiber sørge for en husstandsomdeling.
TDC havde meddelt at de ikke for tiden var interesserede.
Tidsmæssigt talte man om kabellægning i efteråret 2022.

Erik er kontaktperson. John afstemmer sammen med Erik informationen til medlemmerne og udsendelse inclusive opfordring til at melde sig til en arbejdsgruppe.

4 Status på veje:
Grusveje: Steen henviste til det udsendte materiale. Af billedmaterialet fremgik at der var en del tilfælde af huller og af tallene fremgik at omkostninger til etablering lå i størrelsesordenen 800.000- 1.000.000 kr. og vedligeholdelsen 2 gange årligt ca. 100.000 kr. Et tilbud på ny asfalt 3 cm over det hele lå på under 600.000 kr. hvilket var væsentligt billigere end tidligere tilbud fra Nordkysten. Der var således intet kvalitetsmæssigt argument for grusveje og slet ikke et økonomisk.
En enig bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at der ikke foretages yderligere.
 
Vedligeholdelse: Erik oplyste at der var nogle mindre reparationer med udlægning af grus hhv. ved LY 6 og LY 24, som han mente skulle foretages i indeværende regnskabsår. Dette tiltrådtes af bestyrelsen. Derudover var der sket en afhjælpning af problemet ved LY 34 A – og det virkede.

På sigt skulle man fortsætte med den strategi, der var lagt med at foretage sådanne reparationer og fornyelser der udskød tidspunktet for en total nylægning af asfalt. Der var flere tilfælde af at kanterne blev beskadiget – også på grund af den tunge trafik i forbindelse med byggerier og en sikring af kanten med stabil grus som også kunne virke som dræn var en god ide. Derudover kunne der blive tale om at lægge nogle baner, sådan som det umiddelbart så ud.
Der var enighed om at fortsætte den lagte strategi og ønskerne til det kommende år indgår ved lægningen af det kommende budget. Det noteredes at det syntes mere fordelagtigt at bruge et andet firma end Nordkysten.

5 Lånefinansiering:
Michael oplyste at han ikke havde indhentet et tilbud – men et sådan ville alligevel kun gælde i 3 måneder. Men i lyste af at foreningen havde 84 medlemmer, hvoraf de 81 var servitutmæssigt forpligtet til medlemskab, var det blot et spørgsmål om at finde vilkår for at låne til f.eks. ny asfaltering herunder at afklare, hvor meget foreningen selv bidrog med – pt. vel 400-450.000 kr. Der blev udtrykt ønske om at man også tag den situation i betragtning at der ikke var en foreningsformue der kunne bidrage til betalingen – i lyset af et muligt forslag om at reducere kontingent og tære på formuen. Michael vil undersøge dette.

6 Økonomi:
John oplyste, at alle havde betalt kontingent og der var modtaget 5 stk. ejerskiftegebyr a 500 kr. Af udgifter var der udgifter til veje sier med ca 10-11.000 kr. og administrationsomkostninger på ca. 9.000 kr. og renter ca. 3.000 kr. I alt ville det betyde et forventet årsresultat på et overskud på + 40.000 kr. inclusive de mindre reparationer ved vejene vi lige havde besluttet. Overskuddet skyldtes selvfølgelig, at der ikke var iværksat større vedligeholdelsesarbejder vedrørende vejene, medens man undersøgte spørgsmålet om grusveje.

7 GLF:
John redegjorde for arbejdet som havde forekommet lidt ufokuseret. Der var dog nu lavet en prioritering af emner som man ville fokusere på såsom Megasommerhuse, erhvervsmæssig udleje, affald, lokalplaner, veje og stier og vidensdeling samt Nordkysten. Vedrørende det sidste viste det sig nu at der var visse miljøhensyn der greb ind i det grundlag man hidtil havde beregnet omkostningerne til kystsikring på således at dette muligvis blev væsentligt fordyret – og det kunne have konsekvenser for omfanget. Der var stadigplaner om et medlemsmøde for alle.

8 Nye bestyrelsesmedlemmer:
Jesper oplyste at han havde nævnt for Lasse at der blev ledige poster. Steen havde kontakt til muligt emne FY24. Der bliver 3 pladser ledige så søgningen fortsætter.

9 Eventuelt:
Under henvisning til verserende byggerier og den tunge trafik besluttedes at meddele hvis bygherren ville undgå at betale for skader på grund af ødelagte vejkanter så skulle der lægges jernplader på begge sider af vejen. Steen vil tage kontakt til FY 38 om dette. Jesper laver udkast til en skrivelse til Steen.
Jesper meddelte at FY 42 var villig til at levere plads til en hjertestarter og betale skab og etablering af en hjertestarter (ca. 10.000 kr) . Steen oplyste at den skal være nordvendt af hensyn til varme. Spørgsmålet var så om en anden placering var mulig og om tilbuddet i så fald stod ved magt. Dette undersøges.
Steen oplyste at der var kommet en henvendelse fra en lille grundejerforening i området som ikke grænsede op til vor forening om fusion, idet de havde problemer med at rekruttere til bestyrelsen. Grundet de juridiske, økonomiske og praktiske problemer var der enighed om, at det var man ikke interesseret i at gå ind i.

Datoen for generalforsamlingen i 2022 blev fastsat til den 19. juni kl. 9.00 på Fyrkroen. Steen booker.

Næste møde med vedtagelse af budget blev sat til 15. maj kl. 14 – sted følger.

Mødet slut