Bookmark and Share     Sitemap

Referat 31.juli 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 31. juli 2023

Deltagere: John, Jens, Liselotte, René, Oskar, Gert
Afbud: Marc
Mødet afholdt hos John, FY10

1. Præsentation af den nye bestyrelse
Intet til referat.

2. Opfølgning / refleksioner fra generalforsamlingen
Enighed om, at det havde været en udmærket generalforsamling og om, at Fyrkroen er et godt sted at afvikle vores generalforsamlinger.

3. Forretningsorden for bestyrelsen – herunder mødeafholdelse
Godkendt.

4. Affaldsordning
Til efterretning. Gribskov Kommune er i færd med at træffe og implementere beslutningen om kommende affaldsordning – se også vores hjemmeside.

5. Fibernet
Drøftet. Ejere på FY skal selv sørge for at tilmelde sig hos GlobalConnect. (Ejere på LY kan få fiber via tdc, de må selv kontakte egen udbyder om det.)
GlobalConnect vil i den nærmeste tid lægge fiber ned i begge sider af FY. GlobalConnect oplyser, at de i forbindelse med lægningen af fiber sørger for retablering af de områder, hvor de graver. Bestyrelsen anbefaler dog ejerne på FY at fotografere indkørsel og rabatter foran den enkeltes grund forud for nedgravning af fiber for at sikre fotografisk dokumentation, hvis det efterfølgende skulle vise sig, at retableringen ikke måtte være tilfredsstillende.
John aftaler med Erik (FY59) om hans kontakt med GlobalConnect.

6. Fremtidens postlevering
John orienterede om, at GLF har indsendt en indsigelse til Trafikstyrelsen om forslaget om ny postlov. Der var flertal i bestyrelsen for, at vi også skulle sende en indsigelse. John sender oplæg til indsigelse rundt til godkendelse i bestyrelsen.

7. Skelproblematik – FY 19B / Bauersvej
Der har i længere tid været en skelproblematik mellem NG og to naboer på Bauersvej og Stubbevangen. Problemet vedrører, hvor og hvordan disse to naboer må bruge/færdes på vores fællesarealer. I den forbindelse har vi afholdt udgifter til en landmåler for at få afsat skel, så der ikke er tvivl om skelplaceringen og derfor heller ikke om, hvilke arealer, der er vores fællesarealer. Udgiften til landmåler vedrører således alene spørgsmålet om fastlæggelse af skellet i forhold til grundejerforeningens fællesarealer og er ikke en skelproblematik for enkelte af vores medlemmer.

Brevet sendes til de to naboer, og der arbejdes derefter på at finde en dialogbaseret løsning med de pågældende naboer.

8. Trappelaug (medlemmer – se hjemmesiden)
Erik Olsen er udtrådt pga. salg, trappelauget fortsætter med øvrige medlemmer. Bestyrelsen takker for den store indsats, som trappelauget yder.

9. Vejudvalg – medlemmer fastsættes
Michael FY61 er udtrådt af bestyrelsen og udvalget. John afklarer med Erik (FY59), om han fortsat vil deltage i arbejdet. Desuden er Oskar og René med i udvalget.
Vi besluttede en snarlig rundtur med Johns deltagelse for bl.a. at besigtige de vejsving, hvor der er problemer med jord, der køres op, og de rabatter, hvor der er problem med grundejernes (manglende/utilstrækkelige) klipning hække/træer.
Efterfølgende sender vi brev til alle grundejere om problemerne og deres afhjælpning. John skriver oplæg.
Vi skal have styr på, hvor faskinerne ligger (det ved Erik (FY59)).
John vender tilbage med datoforslag for rundtur, når han har talt med Erik.

10. Klipning af græs – Fyrvangen mod øst og vest
I dag er det Jesper (FY40) og Erik (FY59), der klipper græs. John kontakter dem for at høre, om de vil fortsætte.

11. Foreningens 75 års jubilæum
Bestyrelsen er indstillet på at holde jubilæet som en vejfest i løbet af sommeren 2024, og arbejder videre med formen, herunder om det skal være en selvstændig vejfest eller være en del af den tilbagevendende vejfest. Vi arbejder videre med et tilskud op til max. 10.000 kr.

12. Byggeri FY 33
John har talt med entreprenøren, der har beskadiget vejpæle på FY. Entreprenøren er helt indstillet på at erstatte det ødelagte. De nuværende pæle kan ikke skaffes længere, men John aftaler med entreprenøren, hvilken type pæle der sættes i stedet.

13. Eventuelt – herunder næste møde
Ærgerligt, at vejfesten måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.
Referat fra generalforsamlingen burde have indeholdt reminder om kontingentbetaling. Oskar sender mail ud om det til medlemmerne.
GLF har delegeretmøde den 9/9-23 i Tisvilde, hvor vi har mulighed for at deltage med en person ud over John. Ønske om deltagelse sendes til John snarest muligt.


Referent: Oskar 15/8-23