Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 6. januar 2015

Referat
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. januar 2015
Kl. 18.00 – 21.00

Tilstede: Steen, Erik, Jens, Michael og Trine
Afbud: Jakob og Camila

1) Gennemgang/justering af program:
Alle var enige om, at dagsordenen ser fin ud.

2) Opfølgning på referat af 14. november 2014:
Steen har været i kontakt med Bjarne Persson fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har fjernet båndene, men ellers er der ikke sket noget (heller ikke for så vidt angår sankekort).
Brevet om vores fællesarealer er blevet rettet til. Brevet skal i fremtiden vedlægges det velkomstbrev, som skal udarbejdes.

3) Status på opkrævning af kontingent – Eventuelle yderligere aktioner:
Der er stadig 3 grundejere, der mangler at betale. 2 af dem vil nu blive sendt til inkasso (proceduren fra vedtægterne vil blive fulgt). Den sidste er syg og skal lige have en chance til for at betale.

4) Drøftelse af behov for opgradering af vores hjemmeside – Input fra John FY10 (se mail fra 3. december 2014). Bestyrelsen mener ikke, at vi har et behov, som vores nuværende hjemmeside ikke kan honorere. Bestyrelsen vil dog prøve at være mere flittig med at lægge meddelelser ind under ”Nyt fra bestyrelsen” osv.

5) Status på trappen
• Indkøb af materialer: Erik oplyste, at der er indkøbt for 23.000 kr. materialer (der stadig står hos Stark). Steen og Camila har sendt regningen til kommunen. Kommunen har sagen under behandling, og Steen forventer, at vi snart får pengene. Arbejdet vil blive påbegyndt i 2. kvartal. Vi har fået afslag fra en fond, men vi har stadig en ansøgning ude. Trappeudvalget vil undersøge, om der er andre fonde, der kan søges. Vi har fået en regning fra en af de rådgivere, der har set på mulighederne for reetablering af trappen. Den anden rådgiver arbejder indtil videre gratis. Pris på fundering af trappen er pt. ikke kendt, da der skal sejles maskiner m.v. ind på stranden ved trappen, hvilket vi endnu ikke har fået tilbud på. Den videre økonomi vedrørende trappen skal drøftes på generalforsamlingen til sommer.
• Evt. andre bevillinger: Børge vil udarbejde et udkast til en ansøgning til A P Møllers Fond.

6) Status på vejene
• Vedligeholdelse udført/planlagt: Asfalten omkring brønddæksel ved LY 30 er blevet repareret. Rødderne på stierne er gravet op, så man ikke falder over dem.
• En grundejer på LY har anmodet om, at der bliver lavet en faskine, således vandet fra vejen ikke løber ind på de enkelte grunde. Der er også et sådant behov på FY. Vejudvalget vil overveje spørgsmålet i nærmeste fremtid.
• Tidsplan for udarbejdelse af ny strategi for vedligeholdelse af veje og stier: Erik vil se nærmere på det og udarbejde en plan, som vil være klar i god tid inden generalforsamlingen. Planen vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i april.
• Dato for rydning af krat – vest på FY: Vejudvalget tager initiativ til at foreslå en dato.

7) Eventuelt: Erik vil booke Fyrkroen til generalforsamlingen.

Ref. TB, FY 49