Bookmark and Share     Sitemap

Referat 23. maj 2020

Referat
Bestyrelsesmøde
Hos Michael FY 61
Lørdag den 23. maj 2020

Tilstede: Steen, Erik, Michael, Svend, Jesper, John og Jens
Fraværende: ingen

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på referat fra 25. april 2020
Intet at bemærke - alle aktiviteter udført.

3) Generalforsamling – søndag den 23. august kl. 9.00 i Gillelejehallen.
Dagsorden – udkast gennemgået. Steen indkaldte punkter til beretningen. Angivelse af forslags-stiller vedr. indkomne forslag. Erik ville komme med et overslag over omkostninger til forhøjelse af bomme ved stier.

Formand Steen og sekretær Jens modtager genvalg. Bestyrelsessuppleant Michael modtager genvalg. Revisor John Bahr og revisorsuppleant Ejvind Gadmar foreslås genvalgt. John henholdsvis Steen taler med de pågældende.

Vedrørende budget og kontingent bemærkedes, at stemmeretten på generalforsamlingen udø-vedes på baggrund af betalt kontingent 2019-20 – og nyt kontingent kunne først fastsættes på generalforsamlingen og opkræves efterfølgende.
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Udsendelse af materiale
Indkaldelse med regnskab og budget udsendes primo juni. Der ville ikke blive – modsat tidligere - bliver meddelt noget om vejfest på grund af situationen. Evt. bål mv ville blive forelagt trappeud-valget. Jens udsender materiale.
De praktiske forhold mht. antal, pris og evt. projektor på stedet vil Erik afklare.
Om Fabers Have
Efter generalforsamlingen afholdes et indlæg om Fabers have projektet.

4) Regnskab 2019-20 og Budget 2020-21
John oplyste at regnskab var revideret og budgettet tilrettet. Regnskabet blev forsynet med de sidste underskrifter.

5) Punkter til formandens beretning
Steen indkaldte punkter til beretningen. Der blev nævnt: Veje, Stier og afvanding, Trappen, Arbejdsdag i efteråret, Fabers Have og badebro.

6) Status på projekt: Fabers Have og Naturlegeplads
Projektet skrider fremad. Der var indgivet ansøgning til kommunen som ikke havde givet resultat ved første uddeling. Der arbejdedes med en partnerskabsaftale med Naturstyrelsen og Gribskov Kommune som fordelte ansvar og opgaver – herunder friholdt de tre implicerede grundejerforeninger for ansvar. Derudover ville man søge at inddrage alle de mulige stakeholders i projektet og skabe opmærksom om det. Bestyrelsen ville modtage referat af seneste møde.

7) Status på GLF – klagesag.
GLF (Gribskov Landligger Forbund) havde indgivet fornyet klage over ulovlig kystsikring i lyset af den indstilling der var kommet fra grundejerforeningen. Der afventes nu.

8) Næste møde: planlagt til 8. august kl. 10.00 hos Jesper FY 40.

9) Eventuelt
Erik forespurgte til indhentelse af tilbud hos Nordkysten vedr. kommende behov for asfaltrepa-rationer. Ingen indvendinger.

Ref. Jens LY 30