Bookmark and Share     Sitemap

Referat 9. februar 2020

Referat
Bestyrelsesmøde
Søndag den 9. februar 2020
 
Tilstede Steen, Erik, Michael, Svend og John
Afbud: Jesper og Jens
 
1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
 
2) Opfølgning på referat fra 25. august 2019
Opfølgningspunkter fra sidste møde kommenteres nedenfor, da det vedrører disse emner.
 
3) Økonomi
Alle har betalt kontingent, ligesom tilgodehavende kontingent er betalt. Der er p.t. i år anvendt en del mere til vedligeholdelse af vejr/stier. Dette skyldes primært beslut-ningen om at ordne hele stien mellem Fyrvangen og op til området ved fyret. Danske Bank har oplyst, at Foreningen vil blive opkrævet negativ rente på indestående > 200.000 kr. Forsikring er udvidet med arbejdsskade – i forbindelse med Foreningens fælles arbejdsdag. Angående græsslåning af fællesarealer, deler Erik og Jesper denne opgave.
 
4) Status på trappen
Den er ok – der skal luges i løbet af foråret, samt bevoksning langs trappen skal klippes.
 
5) Status på veje
Der er lagt grus på stien fra Fyrvangen og op til området med fyret. Vejudvalget vil besigtige vejenes tilstand inden næste møde. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orien-teres om dato og tidspunkt – hvis de måtte ønske at deltage. Herefter udarbejdes oplæg til even-tuel vedligeholdelse i kommende regnskabsår.
Der er nedlagt en faskine ved FY 42, da der samlede sig regnvand der. I rabatten ved FY 1 er der lagt grus, da rabat var beskadiget af kørsel.
Angående vedligeholdelse af fællesarealer blev følgende nævnt til en arbejdsdag, i lighed med tidli-gere år, hvor grundejerne deltager: - Vask af skilte og vejpæle i området - Enderne af Fyrvangen mellem FY 10 og 63 – øst- og vestsiden – skal der ske beskæring af ukrudt m.v.
 
Bestyrelsen melder arbejdsdag ud til alle grundejere – og håber på en god opbakning. 
 
6) Status på badebro
Spørgsmålet om en eventuel forlængelse af badebroen ved Fyrkroen – Tryg-fonden er ansøgt. An-søgning til andre fonde er p.t. indstillet, da ansøgningsprocessen er mere end besværlig.
 
7) Projekt Fabers Have og Naturlegeplads
Repræsentanter fra Grundejerforeningen har drøftet med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen om genetablering af Fabers Have, og i tilknytning hertil anlægge en naturlegeplads. Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, hvor ansvar og rollefordeling af de forskellige opgaver er beskrevet. Da hverken Gribskov Kommune eller Naturstyrelsen kan påtage sig ret mange vedligeholdelsesmæssige opgaver, vil disse opgaver falde tilbage på grundejerforeningerne, der foruden Nakkehoved også omfatter Jacobslyst og Lyshøj.
 
Alle i bestyrelsen er positive over for projektet. Der var enighed om, at vi ikke kan pålægge grundejerforeningens medlemmer ansvar og opgaver i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af dette projekt.
 
Derfor blev det besluttet, at videreførelsen af projektet bør foregå omkring etablering af en forening – ”Fabers Have’s Venner” – som kunne være samarbejdspartneren til Kommunen og Natur-styrelsen.
Der arbejdes videre med projektet.
 
8) Nordkystens fremtid
Der var ikke nyt herom – men betalingsmodellen er fortsat ikke afklaret.
 
9) Generalforsamling – den 21.06.2020
Den nuværende bestyrelse vil gerne fortsætte. Mulige suppleanter undersøges. Indlæg på generalforsamlingen skal overvejes til næste møde
 
10) Kommende møder
Den 11.04.20 – bestyrelsesmøde FY 59 (kl. 10-12)
Den 22.05.20 – bestyrelsesmøde FY 61 (kl. 10-12)
Den 21.06.19 – generalforsamling (kl. 9-12)
 
11) Eventuelt
Erik gav en status på rotter omkring et par ejendomme på Fyrvangen. Problemet skulle være løst, men da rotterne løber rundt i området, skal det henstilles til, at der ikke smides brød, fuglefoder mv. ud på jorden, da det tiltrækker rotter.
 
Ref. John, FY 10