Bookmark and Share     Sitemap

Referat 25. april 2020

Referat
Bestyrelsesmøde (video)
Lørdag den 25. april 2020

Tilstede: Steen, Erik, Michael, Svend, Jesper og John
Fraværende: Jens

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2) Opfølgning på referat fra 9. februar 2020
Aktiviteter vedr. lugning af trappen og arbejdsdag har pga. Corona-krisen ikke været relevant.

3) Økonomi
Resultatopgørelse og balance for 2019/20 blev gennemgået og godkendt med et overskud på 33.000 kr. Udgifter til renovering af stier har været større end budgetteret.

Budget for året 2020/21 blev gennemgået og justeret med udgifter til veje på i alt 35.000 kr. (se pkt. 5)

4) Status vedr. generalforsamling
Efter diskussion blev der enighed om at udsætte generalforsamlingen pga. situationen som følge af Covid-19 pandemien til afholdelse i august/september.

Erik afmelder reservation på Fyrkroen og undersøger mulige datoer i Gillelejehallen. Her er der bedre forhold til at holde afstand og hvis der stadig er restriktioner på antal i forsamlingen, kan deltagerantallet begrænses ved at kun et medlem fra hver grundejer kan deltage.

Der var enighed om at et indlæg om Fabers Have i tilknytning til generalforsamlingen vil være meget relevant.

5) Status på veje
Vejudvalget har besigtiget vejenes tilstand og foreslår kantsikring både på Fyrvangen og på Lyshøjvangen (ca. 15.0000 kr.). Desuden er der behov for en asfaltbane på den vestlige strækning på Fyrvangen (ca. 20.000 kr.).

6) Projekt Fabers Have og Naturlegeplads
Nyt udkast til Partnerskabsaftale (version 0.10 – 20Apr2020) blev kort drøftet. Vil nu blive sendt til medlemmerne af den store projektgruppe.

Der ligger nu et udkast til vedtægter for Fabers Venner – som kan drøftes når det bliver tid til en stiftende generalforsamling – i august/september.

Som følge af ophævelsen af anlægsloftet for kommunerne er der via Mikkel Andersen (byrådsmedlem for S) indsendt ansøgning til økonomiudvalget på 750.000 kr. til Naturlegepladsen. Blev ikke bevilget i første omgang – men ligger i forslagsbunken.

Der forventes et skitseforslag til udformningen af Fabers Have og Naturlegeplads fra Lars Dahl (Leg & landskab) omkring den 15. maj.

Ved medlemskab af Fabers Venner vil grundejerforeningen ikke blive økonomisk forpligtiget/belastet.

7) Nordkystens fremtid – vores klagesag
Vores klage vedr. ulovlig kystsikring mellem Strandbakkerne og Nakkehoved Fyr, der blev sendt til Kystdirektoratet i juli 2017, blev aldrig færdigbehandlet. Men lige inden kystsager blev overdraget fra Kystdirektoratet til de enkelte kommuner, skete der en værkværdig ”godkendelse” af den ulovlige kystsikring.

Nu har GLF (Gribskov Landligger Forbund), der nu repræsenterer alle sommerhusejere i Gribskov, taget sagen op med Gribskov Kommune. Så det kan alligevel ske, at offentligheden kan få den retmæssige passage ad stranden mellem Nakkehoved og Gilleleje.

8) Henvendelser fra medlemmer
Et medlem fra LY har forespurgt om chikanerne på stien mellem Lyshøjvangen og adgangen til det vestre fyr kan gøres mere fremkommelige med klapvogn/barnevogn. Efter en kort forsøgsperiode, hvor de vandrette bomme blev afmonteret, blev det stoppet. I stedet er der kommet et forslag til behandling på generalforsamlingen.

9) Eventuelt
Næste møde blev ændret til lørdag den 23. maj kl. 10-12 – som videomøde.

Ref. Steen, FY 21