Bookmark and Share     Sitemap

Referat, d. 14. apr. 2013

Referat

Bestyrelsesmøde

Søndag den 14. april 2013

Kl. 14.30 – 16.30

 

Tilstede: Steen, Erik, Henrik, Lise og Trine

Afbud: Jørgen og Peter

1)

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden blev godkendt

2)

Opfølgning på aktioner fra referatet fra 15. januar 2013:

Ad trappen: Steen tager fat i trappeudvalget vedrørende beplantning. Et trin er løst, hvilket trappeudvalget også vil se på. Skiltene neden for trappen er løse. Erik vil sørge for, at de sættes fast igen.

Ad skiltning mv. ud til Nakkehoved Strandvej: Kommunen har oplyst, at det både er en gangsti og en cykelsti. Kommunen vil intet nyt gøre, men vil kontrollere, om skiltningen er i orden. Bestyrelsen kan for indeværende ikke gøre mere.

3)

Generalforsamling 2013:

Dato: 16. juni 2013

Tid: kl. 9 - 13

Sted: Fortsat Gillelejehallen (aht. til faciliteter samt mulighed for at forlænge mødet mv., hvilket også er begrundelsen for, at generalforsamlingen ikke holdes på Fyrkroen.)

Nye poster: Lise vil gerne stoppe som kasser og har selv fundet sin afløser, nemlig Camilla Bach Nielsen, FY 26. Bestyrelsen vil anbefale hende på generalforsamlingen.

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Erik og Henrik er på valg. Begge ønsker genvalg.

Suppleanter: Jørgen Fredsted er på valg. Steen undersøger, om han ønsker genvalg. Steen undersøger eventuelt andre emner.

Revisorer: Jytte Rosholm er på valg. Hun ønsker ikke genvalg. Steen retter henvendelse til mulige emner.

4)

Regnskab og status for 2012/2013:

Manglende kontingenter (1/2 kontingent 500 kr.: Trine forsøger at inddrive og skriver ellers udkast til rykkerskrivelse, der sendes til Lise og Steen).

Budget 2013/2014 + 5-års prognose: Steen gennemgik budget og 5-års prognosen, som bestyrelsen tog til efterretning.

5)

Vejene:

a) Status for planlagte aktiviteter: Alle planlagte aktiviteter er afsluttet i regnskabsåret undtagen hjørnestabilisering ved LY 11, som først er blevet lavet nu, efter at frosten er kommet af jorden.

b) Revneforsegling på LY – lukning af vej: Tilbud er indhentet. Arbejdet bliver udført i maj, uden at vejen bliver lukket.

c) Henvendelse vedrørende træer/skel fra FY 19A: Der er træer, der skygger. De træer, der står på grundejerforeningens areal, har vi ikke noget imod, at FY 19A fælder. Steen orienterer grundejerne om bestyrelsens beslutning. Erik står for en eventuel videre kontakt mellem bestyrelsen, FY 19A og nabogrundejeren.

6)

Trappen:

a) Oversigt over købere af certifikater: Trine sender revideret liste over certifikater (gennem Erik) til Troels, der herefter sørger for at udarbejde et opslag, der kan trykkes og sættes op ved Fyret.

b) Planer for vedligeholdelse: Steen kontakter trappeudvalget med henblik på vedligeholdelse.

7)

Kommunikation:

a) Status for hjemmesiden: Den kører fint. Billeder kan lægges op ved at sende dem til Steen.

b) Henvendelse: Intet

8)

Fordeling af honorar til bestyrelsen: Steen foreslog, at honoraret fordeles ligeligt, således at hver får 700 kr. Efter drøftelse blev Steens forslag vedtaget.

9)

Eventuelt: Bestyrelsen drøftede, hvilke personlige mærkedag mv. blandt grundejere, som foreningen skal markere med en blomst eller lignende. Vedtaget, at vi følger en restriktiv linje, således at vi kun giver gaver ved indsatser for grundejerforeningen.

Lise køber den printer, der blev indkøbt i forbindelse med, at hun blev kasserer. Printeren er et par år gammel. Pris 200 kr.

Lise oplyste, at det ikke mere er muligt at hæve kontanter ved kassen i banken i Gilleleje, hvorfor der skal udstedes et hævekort til den kommende kasserer.

 

Ref. TB, FY 49