Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 12. maj 2018

Referat
Bestyrelsesmøde
Lørdag den 12. maj 2018
 
Tilstede: Steen, Jakob, Michael, Jens og John
Afbud: Erik

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger

2) Opfølgning på referat af 15. april 2018
Steen oplyste, at der vedrørende den ulovlige kystsikring er en del korrespondance mellem parterne, hvor bl.a. opfattelse udveksles.

Hjertestarter er opsat i skab på nordsiden af ejendommen ved fyret, og der er således adgang til hjertestarteren hele døgnet.

3) Generalforsamling
Det praktiske omkring afholdelsen på Fyrkroen den 17.06.18, blev drøftet, herunder at Jens skaffer projektor, og Jakob lærred.

Emne til dirigent er fundet.
Suppleant til bestyrelse og revisor udestår, men potentielle emner kontaktes.

Oplæg til dagsorden/indkaldelse blev drøftet.

John udsender indkaldelse bilagt diverse materialer sidst i maj måned.

4) Økonomi
Udkast til regnskab for 2017-18 blev gennemgået, og godkendt. Jens sikrer revision heraf.

Enkelte udestående kontingenter, hvor skyldnerne kontaktes med henblik på indbeta-ling straks.

5) Punkter til formandens beretning.
En række emner blev nævnt: vejene, trappen, jordskred, kystsikring, hastighed på vore veje, GGØ, Sankt Hans aften, vejfest.

6) Vejene
Tilbud på visse reparationer af vore veje og af stien fra LY til fyret er indhentet, hvilke medtages i budgettet for kommende år.

Vedrørende de få, der kører for hurtigt på vore veje, skal der igen henstilles til, dels at man tænker på de bløde trafikanter, og nedsætter farten, og dels til, at beboerne gør de pågældende opmærksomme på problemet. Hjælp til selvhjælp.

7) Forslag til budget 2018/19
Oplæg blev drøftet, herunder den forventede udgift til vedligeholdelse af veje og sti-er. Jens færdiggører budget til udsendelse til generalforsamling.

8) GGØ
På forårsmødet den 4. juni i Sankt Helene kursuscenter, Tisvilde, kl. 18,00 deltager Steen og John.

9) Persondataforordningen (25. maj 2018)
Retningslinjer for Foreningen vil blive udarbejdet – Jens kommer med oplæg.
 
10) Kommende bestyrelsesmøder
17.06.18 – generalforsamling kl. 9-12

11) Eventuelt
Intet til dette punkt.