Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 27. februar 2018

Referat
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. februar 2018
Kl. 18.00 – 21.00
 
Tilstede:Steen, Erik, Jakob, Jens, Michael og John
Afbud: ingen

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger

2) Opfølgning på referat fra 19. august 2017
Angående hjertestarter – se pkt. 8

Der er opsat nye skilte med ”legende børn”.
Angående kantpæle – så kan der ikke skaffes reservedele til de nuværende, så der skal passes på dem, så de holder længst muligt.

Angående vejbump – kommunen kræver en trafiktælling for at kunne vurdere muligheden. Udgiften til en sådan skal Grundejerforeningen afholde. Spørgsmålet henlægges.

3) Økonomi
Kontingentbetalinger – der er 5 grundejere der mangler at betale, hvoraf 2 betaler nu. De 3 resterende er fra LY. Jens/Steen rykker.

Ejerskifte – der er 2 grundejere fra ejerskifte, der mangler at betale. Jens rykker.

Vedrørende vedligeholdelse af veje og stier – så var arbejder udskudt fra s.å. til i år, jf. referat fra Generalforsamlingen. Arbejdet er gennemført, og er blevet lidt dyrere end det i budgettet afsatte beløb.

4) Status på trappen
Der har været et par store skræntskred, men dette har ikke berørt trappen.

Vedrørende afskærmningen ved skrænterne efter jordskred, kontaktes kommunen af Steen, med henblik på nedtagning/ændring.
GGØ er i dialog med kystdirektoratet om sikring af kystlinjen. Sker der ikke snart noget kan stien på skrænten langs kysten komme i fare.
 
5) Status på vejene
Jf. pkt. 3 – så er asfaltarbejder og stensætninger udført.

Angående sti fra LY til fyret – indhenter Erik tilbud på udlægning af grus m.m.

Nye fællesaktiviteter for de fælles arealer – ikke umiddelbart plan herfor, men bestyrelsen vender tilbage til grundejerne, hvis der opstår behov herfor i år.

6) Nordkystens fremtid
Forundersøgelser er udført, så det forventes, at der snart foreligger et udbudsmateriale.
Betalingsmodellen er ikke fastlagt – det er et politisk spørgsmål!

Kommunen skal formentlig være drivkraften i projektet, men de har nok ikke ekspertisen hertil!

Efter kommunevalget og ikrafttrædelse af ny formålsparagraf i lov om kystbeskyttelse (1. februar 2018) er Kystdirektoratet begyndt at se på de indkomne klagesager igen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter de klager over ulovlig kystsikring mellem Strandbakkerne og Fyret, som Nakkehoved Grundejerforening og GGØ har indsendt – Steen kontakter dem for at få dem til skriftligt at støtte disse klager over forl Kystdirektoratet.

Steen kontakter også Fyr-lauget, for at få dem til at bakke op om klagen.

7) GGØ
Steen oplyste, at arbejdsopgaverne er fordelt imellem forretningsudvalgets medlemmer. De mødes ca. hver 2. måned.

Andre sager end Kyst-sikrings-spørgsmålet drøftes også i GGØ – såsom jorddeponi på Esromgård.

8) Hjertestarter
Vi har modtaget en henvendelse fra Fyrhistorisk Museum om støtte til, at hjertestarter kan placeres udendørs ved fyret, så den er tilgængelig 24/7. Steen kontakter dem, og siger vi er interesseret i at støtte dette med et engangsbeløb på 4000 kr.

9) Hjemmesiden
Betalingsmodel ændres, så vi fremover betaler et mindre fast årligt honorar.

10) Mulige emner på generalforsamlingen
På kommende generalforsamling er formand og sekretær på valg for de kommende 2 år.
Der skal også vælges en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant – begge for 1 år.

11) Persondataforordningen (25. maj 2018)
Umiddelbart skønnes denne ikke at berører Forening, men uanset dette vil der blive udarbejdet nogle retningslinjer for Foreningen.

12) Kommende bestyrelsesmøder
15.04.18 – kl. 15-17 i FY 31
12.05.18 – kl. 10-12 i FY 10
17.06.18 – generalforsamling kl. 9-12

13) Eventuelt
Intet her.