Bookmark and Share     Sitemap

Referat den 15. april 2018

 
 
Referat
Bestyrelsesmøde
Søndag den 15. april 2018
 
Tilstede: Steen, Erik, Jakob, Michael og John
Ikke mødt: Jens

1) Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
 
2) Opfølgning på referat af 27. februar 2018
Steen havde kontaktet kommunen angående jordskred ved fyret – de henviste til Sø-fartsstyrelsen, som erkender, at sagen ligger hos dem. Selve udformningen skal drøf-tes med kommunen.

Dansk Naturfredningsforening (DN) kontaktet af Steen vedrørende den ulovlige kyst-sikring, hvor der blev afholdt et møde på stedet. DN havde ikke sendt noget til Kystdi-rektoratet.
 
3) Økonomi
Jens udarbejder udkast til regnskab for 2017-18, som sendes til bestyrelsen.
Jens kontakter revisorer m.h.p. revision af regnskabet.
Status på kontingentindbetalinger og ejerskifte sender Jens til bestyrelsen.
 
4) Kystsikring
Søfartsstyrelse og Dansk Naturfredningsforening er kontaktet.
Både vi og GGØ har klaget til Kystdirektoratet. Det forlyder, at kystsikringslaget – der har udført den ulovlige kystsikring – har søgt om lovliggørelse af den foretagne kyst-sikring.
Hovedproblemet er side-erosionen af kystlinjen efter kystsikringen, og den manglende adgang til strand.
 
5) Vejene
Der skal foretages visse reparationer på vejene – Erik kontakter Nordkysten m.h.p. priser m.m.
Endvidere indhenter Erik tilbud på reparation af sti fra LY til fyret. Det drejer sig i før-ste omgang om stiforløbet fra første sving til Fyrvangen mødes første gang.
Angående opsætning af eventuelle vejbump rykker Erik kommunen for svar på sidste henvendelse.

Vedrørende de få, der kører for hurtigt på vore veje, henstilles dels til, at man tænker på de bløde trafikanter, og nedsætter farten, og dels til, at beboerne gør de pågæl-dende opmærksomme på problemet. Hjælp til selvhjælp.
Hvis / når et hus udlejes / udlånes skal ejeren informere lejerne om de regler, der gæl-der i vor grundejerforening.
 
6) Hjertestarter
Det er oplyst, at den opsættes i skab på nordsiden af ejendommen ved fyret (cafe).
Der bliver herefter adgang til hjertestarteren hele døgnet.

7) GGØ
Der er indvielse af naturpark Kongernes Nordsjælland sker i maj 2018.
Jorddeponi på Esromgård må kun være klassificeret jord (klasse 0), men ud fra det oplyste kontrolleres dette ikke af lodsejeren eller kommunen.
 
8) Generalforsamling
Afholdes på Fyrkroen den 17.06.18.
Angående dirigent – Steen forespørger person herom.
Vedrørende suppleant – så kontakter Steen emne hertil.
På nuværende tidspunkt er der indkommet et forslag om vejbump.

9) Persondataforordningen (25. maj 2018)
Retningslinjer for Foreningen vil blive udarbejdet – Jens kommer med oplæg.
 
10) Kommende bestyrelsesmøder
12.05.18 – kl. 10-12 i FY 10
17.06.18 – generalforsamling kl. 9-12
 
11) Eventuelt
Projektet – genetablering af Søborg Sø – ”kører”, og det skulle gerne være en realitet om 5 år.